31984R1262Nařízení Rady (EHS) č. 1262/84 ze dne 10. dubna 1984 o uzavření Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

Publikováno: Úř. věst. L 126, 12.5.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. dubna 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. června 1984 Nabývá účinnosti: 1. června 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1262/84

ze dne 10. dubna 1984

o uzavření Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží, která byla uzavřena v Ženevě dne 21. října 1982, zavádí ustanovení, jež mají zjednodušit mezinárodní oběh zboží, přispět k postupnému odstraňování překážek obchodu a podpořit rozvoj světového obchodu, čímž uskutečňuje stejné cíle jako obchodní politika Evropského hospodářského společenství;

vzhledem k tomu, že úmluva mimo jiné umožňuje Společenství na jedné straně použít při kontrolách na vnitřních hranicích jeho vlastní právní předpisy a na druhé straně v otázkách, jež spadají do jeho působnosti, jeho jménem vykonávat právo a plnit závazky přenesené úmluvou na členské státy, které jsou jejími smluvními stranami;

vzhledem k tomu, že je třeba schválit Mezinárodní úmluvu o sladění hraničních kontrol zboží jménem Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží se schvaluje jménem Evropského hospodářského společenství.

Společenství použije úmluvu při kontrolách na vnějších hranicích v souladu s článkem 15 úmluvy.

Znění úmluvy se připojuje k tomuto nařízení.

Článek 2

Předseda Rady oprávněn provést jménem Společenství uložení ratifikační listiny v souladu s čl. 16 odst. 3 písm. a) úmluvy [3].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 10. dubna 1984.

Za Radu

předseda

C. Cheysson

[1] Úř. věst. C 46, 20.2.1984, s. 113.

[2] Úř. věst. C 35, 9.2.1984, s. 3.

[3] Datum vstupu úmluvy v platnost zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropských společenství.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU