(EHS) č. 671/84Nařízení Komise (EHS) č. 671/84 ze dne 15. března 1984 o žádostech o finanční podpory poskytované členskými státy organizacím producentů v odvětví produktů rybolovu

Publikováno: Úř. věst. L 73, 16.3.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. března 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 1984 Nabývá účinnosti: 19. března 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 908/2000 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 671/84

ze dne 15. března 1984

o žádostech o finanční podpory poskytované členskými státy organizacím producentů v odvětví produktů rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3140/82 ze dne 22. listopadu 1982 o poskytování a financování podpor poskytnutých členskými státy organizacím producentů v odvětví produktů rybolovu [1], a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že žádosti o finanční podpory poskytované členskými státy, v souladu s nařízením (EHS) č. 3140/82, musejí obsahovat určité údaje, aby mohla být provedena kontrola slučitelnosti výdajů s ustanoveními uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že za účelem provádění účinných kontrol musejí členské státy uchovávat k potřebám Komise průkazné doklady po dobu tří let od vyplacení posledního financování;

vzhledem k tomu, že toto nařízení nahrazuje nařízení Komise (EHS) č. 1273/72 [2]; že by se proto mělo uvedené nařízení zrušit;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Žádosti o financování uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3140/82 musejí být předloženy v podobě tabulek, které jsou uvedeny v přílohách.

2. Členské státy oznámí Komisi, společně s jejich první žádostí o financování, znění vnitrostátních prováděcích a kontrolních předpisů a příslušných administrativních pokynů, jakož i formuláře nebo ostatní dokumenty vztahující se k organizaci podpor.

Článek 2

Členské státy uchovávají pro potřeby Komise, po dobu tří let od vyplacení posledního financování, složku každého příjemce obsahující všechny průkazné doklady nebo jejich ověřené kopie, které vlastní a na základě kterých bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory podle článku 6 nařízení (EHS) č. 3796/81.

Článek 3

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 1273/72.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 1984.

Za Komisi

Giorgios Contogeorgis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 331, 26.11.1982, s. 7.

[2] Úř. věst. L 141, 21.6.1972, s. 9.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Údaje poskytnuté členskými státy o organizacích producentů v odvětví produktů rybolovu ve smyslu článku 5 nařízení (EHS) č. 3796/81.

Členský stát: …

- Pořadové číslo [1]: …

- Organizace producentů (název a adresa): …

- Datum ustavení: …

- Tímto se potvrzuje, že datum uznání je: …

1. Jakými prostředky míní organizace producentů zajistit racionální výkon rybolovu a zlepšení podmínek prodeje produkce?

2. Jakým ustanovením je ve stanovách ošetřen závazek, že producenti musejí prodávat prostřednictvím organizace producentů celou produkci, kvůli které do organizace vstoupili, a jak je to uplatňováno v praxi?

3. Případně: které produkty a jaké množství mají členové organizace povoleno od organizace producentů uvádět na trh sami a jaká předem stanovená společná pravidla platí v tomto případě?

4. Jaká jsou pravidla pro produkci a uvádění na trh uplatňovaná organizací producentů?

5. Jakými přesně určenými prostředky míní organizace producentů zajistit dodržování minimálních produkčních a obchodních pravidel během rybářského hospodářského roku?

6. Uveďte údaje, které potvrdí, že organizace producentů nezaujímá výsadní postavení na společném trhu, ledaže by takové postavení bylo nutné pro sledování cílů uvedených v článku 39 smlouvy.

7. Existují ve stejné oblasti jiné již uznané organizace, jejichž činnost je zaměřena na stejné produkty nebo na podobné produkty? Pokud ano, uveďte jméno, adresu a oblasti činnosti těchto organizací. Upřesněte, do jaké míry ustavení organizace producentů vede prostřednictvím racionálnějšího vykonávání rybolovných činností založeného na plánech odlovů a prostřednictvím větší koncentrace nabídky produktů vyložených jejími členy ke zlepšení produkčních a obchodních struktur ve srovnání se současnou situací [2].

8. Vznikla-li organizace producentů z předchozích organizací, uveďte jejich jméno a adresu.

9. Jakým způsobem byla organizace informována o účasti Společenství na financování podpory?

[1] Průběžné číslování z jednoho roku na druhý.

[2] Vyplňuje se pouze v případě, že je organizace příjemcem podpory uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 3796/81 (Úř. věst. L 379, 31.12.1981, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II A

A. Žádost o financování

Členský stát: …

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II B

Tabulka podpor poskytnutých organizacím producentů

Členský stát …

Doklady, které musí každý rok předloženy v případě každé organizace producentů

Pořadové číslo [1] …

Organizace producentů (název a adresa): …

Datum ustavení: …

Datum uznání: …

Datum poskytnutí podpory: …

PODPORA POSKYTNUTÁ PRO … ROK PO DATU UZNÁNÍ ORGANIZACE PRODUCENTŮ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Průběžné číslování odpovídající číslování v příloze I.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Částky vrácené během roku 19… v případě podpor vyplacených podle nařízení (EHS) č. 3796/81

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU