(EHS) č. 269/84Nařízení Komise (EHS) č. 269/84 ze dne 1. února 1984, kterým se opravuje příloha II nařízení (EHS) č. 3439/83, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro vývoz některých sýrů do Austrálie

Publikováno: Úř. věst. L 31, 2.2.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. února 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 1984 Nabývá účinnosti: 5. února 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 269/84

ze dne 1. února 1984,

kterým se opravuje příloha II nařízení (EHS) č. 3439/83, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro vývoz některých sýrů do Austrálie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1600/83 [2], a zejména na čl. 17 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízením Komise (EHS) č. 3439/83 ze dne 5. prosince 1983, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro vývoz některých sýrů do Austrálie [3], byl zaveden režim osvědčení, která povinně doprovázejí příslušné sýry; že v osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze II uvedeného nařízení, není v kolonce B bodě 7 uveden údaj o obsahu vody v tukuprosté sušině; že je proto nutné znovu zveřejnit opravenou přílohu II;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 3439/83 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po svém vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 163, 22.6.1983, s. 56.

[3] Úř. věst. L 340, 6.12.1983, s. 7.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

EUROPEAN COMMUNITIES

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU