31984L0643Směrnice Rady ze dne 11. prosince 1984, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat

Publikováno: Úř. věst. L 339, 27.12.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. prosince 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. prosince 1984 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 11. prosince 1984,

kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat

(84/643/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Shromáždění [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 64/432/EHS [4] naposledy pozměněná směrnicí 83/646/EHS [5] stanoví veterinární podmínky, kterým musí odpovídat živý skot a prasata určená pro obchod uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že členské státy v současnosti uplatňují různé metody v otázce tlumení a prevence slintavky a kulhavky; že je důležité poskytnout všem členským státům, bez ohledu na uplatňovanou zdravotní politiku, přiměřené a nezbytné záruky, než budou provedena harmonizovaná zdolávací opatření proti slintavce a kulhavce;

vzhledem k tomu, že některé záruky, které mohou být vyžadovány, pokud jde o vezikulární chorobu prasat, musí být zachovány v rámci platných předpisů pro obchod se živými prasaty uvnitř Společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/432/EHS se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 3:

- se zrušuje písmeno a),

- dosavadní písmena b) c) d) a e) se označují jako písmena a) b) c) a d).

2. V čl. 3 odst. 6:

- se zrušuje písmeno a),

- dosavadní písmena b) a c) se označují jako a) a b).

3. V čl. 3 odst. 7 písm. c) se ve třetí větě slova "odst. 3 písm. b) a c)" nahrazují slovy "odst. 3 písm. a) a b)".

4. Články 4a a 4b se nahrazují tímto článkem 4a:

"Článek 4a

Pokud se týká doplňkových záruk, které mohou být potřebné, pokud jde o slintavku a kulhavku a vezikulární chorobu prasat, použijí se tato pravidla:

1. Členské státy, které jsou prosté slintavky a kulhavky po minimálně dva roky, neprovádějí očkování a které nedovolují, aby na jejich území byla dovážena zvířata očkovaná před méně než jedním rokem, mohou učinit dovoz živého skotu a prasat na své území závislým na splnění těchto podmínek:

A. pokud zvířata pocházejí z členského státu splňujícího stejná kritéria, záruky, že nebyla očkována proti slintavce a kulhavce;

B. pokud zvířata pocházejí z členského státu prostého slintavky a kulhavky minimálně dva roky, který provádí očkování a který dovoluje přítomnost očkovaných zvířat na svém území:

a) záruky, že zvířata nebyla očkována proti slintavce a kulhavce,

b) záruky, že skot reagoval negativně na virový test slintavky a kulhavky prováděný metodou laryngo-faryngeálního výtěru (zkouška jícnovou sondou),

c) záruky, že skot a prasata reagovala negativně na sérologickou zkoušku prováděnou ke zjištění přítomnosti protilátek slintavky a kulhavky,

d) záruky, že skot a prasata byla izolována v zemi odeslání, buď v hospodářství, nebo v karanténní stanici po 14 dní pod dozorem úředního veterinárního lékaře. V této souvislosti nesmí být zvířata umístěná v hospodářství původu nebo případně v karanténní stanici očkována proti slintavce a kulhavce během 21 dní před odesláním a žádné jiné zvíře, než jsou zvířata, která tvoří část zásilky, nebylo zavedeno do hospodářství nebo karanténní stanice během této doby,

e) umístění do karantény na dobu 21 dní;

C. pokud zvířata pocházejí z členského státu, který nebyl prostý slintavky a kulhavky minimálně po dobu dvou let:

a) záruk uvedených v bodě B, s výjimkou karantény v hospodářství původu,

b) případných dalších záruk, které je třeba stanovit postupem podle článku 12.

2. Členské státy provádějící očkování a dovolující přítomnost očkovaných zvířat na svém území musí učinit dovoz živého skotu na jejich území závislým na těchto podmínkách:

a) pokud zvířata pocházejí z členského státu splňujícího stejná kritéria:

i) záruce, že plemenný nebo užitkový skot starší než čtyři měsíce byl očkován nejméně 15 dní a ne více než čtyři měsíce před naložením proti typům A, O a C viru slintavky a kulhavky za použití inaktivované virové očkovací látky, schválené a kontrolované příslušným orgánem země odeslání,

ii) záruce, že jatečný skot starší než čtyři měsíce byl očkován ne méně než 15 dní a ne více než čtyři měsíce před naložením proti typům A, O a C viru slintavky a kulhavky za použití inaktivované virové očkovací látky schválené a kontrolované příslušným orgánem země odeslání; doba platnosti očkování se ovšem prodlužuje na 12 měsíců v případě skotu přeočkovaného v členských státech, kde se taková zvířata očkují ročně a kde jsou systematicky porážena, pokud jsou postižena slintavkou a kulhavkou;

b) pokud zvířata přicházejí z členského státu, který byl prostý slintavky a kulhavky minimálně po dobu dvou let, který neprovádí očkování a který nepovoluje na svém území přítomnost očkovaných zvířat, záruce, že nebyla očkována proti slintavce a kulhavce, a to bez dotčení zvířat, která byla případně očkována proti slintavce a kulhavce předtím, než byla přijata do stáda určení.

3. Členské státy uvedené v odstavci 1 mohou také při dodržení obecných ustanovení smlouvy podmínit dovoz plemenných nebo užitkových prasat na své území negativní reakcí na zkoušku na odhalení přítomnosti protilátek proti vezikulární chorobě prasat, prováděnou ne více než 30 dní před odesláním.

4. Pokud se zkoušky uváděné v tomto článku provádějí v hospodářství, zvířata, která se mají zasílat, musí být izolována od ostatních zvířat až do odeslání.

Pro účely tohoto článku se členský stát nadále považuje za prostý slintavky a kulhavky po dobu minimálně dvou let, a to i tehdy, když byl zaznamenán omezený počet ohnisek nákazy na omezené části jeho území za podmínky, že nákaza byla zdolána během doby kratší než tři měsíce.

Každé tři roky a poprvé tři roky ode dne uvedeného v prvním pododstavci článku 3 přezkoumá Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise ustanovení tohoto článku. Toto přezkoumání se provádí na základě zprávy Komise doprovázené případnými návrhy."

5. Dosavadní článek 4c se označuje jako článek 4b.

6. V článku 5 se v první větě slova "uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. a) a odst. 6 písm. a)" nahrazují slovy "uvedené v čl. 4a odst. 2".

7. V čl. 7 odst. 1:

- bodě A písm. a) se slova "odchylně od čl. 3 odst. 3 písm. a) nebo odst. 6 písm. a)" nahrazují slovy "odchylně od čl. 4a odst. 2",

- bodě B písm. a) se slova "odchylně od čl. 3 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "odchylně od čl. 4a odst. 2."

Článek 2

K článku 12 směrnice 72/461/EHS se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Aby se však umožnilo Irsku a Spojenému království, pokud jde o Severní Irsko, nahradit zvláštní režim, jehož pro ně využívají podle článku 13, obecnými předpisy týkajícími se slintavky a kulhavky, jak jsou stanoveny v této směrnici, musí oba dotyčné členské státy uvést v účinnost nezbytná opatření k dosažení souladu s tímto nejpozději do 30. září 1985"

.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1984 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Irsku a Spojenému království je však, pokud jde o Severní Irsko, povoleno dosáhnout souladu s touto směrnicí do 30. září 1985. Až do uvedeného data si smějí podržet vnitrostátní předpisy pro dovoz plemenných, užitkových a jatečných zvířat z jiných členských států na své území, které se týkají ochrany proti slintavce a kulhavce, při dodržování obecných ustanovení Smlouvy.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 11. prosince 1984.

Za Radu

předseda

A. Deasy

[1] Úř. věst. C 122, 5.5.1984, s. 7.

[2] Úř. věst. C 172, 2.7.1984, s. 185.

[3] Úř. věst. C 248, 17.9.1984, s. 16.

[4] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[5] Úř. věst. L 360, 23.12.1983, s. 44.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU