84/569/EHSSměrnice Rady 84/569/EHS ze dne 27. listopadu 1984, kterou se upravují částky vyjádřené v ECU ve směrnici 78/660/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 314, 4.12.1984, s. 28-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. listopadu 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. prosince 1984 Nabývá účinnosti: 24. prosince 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 27. listopadu 1984,

kterou se upravují částky vyjádřené v ECU ve směrnici 78/660/EHS

(84/569/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností [1], a zejména na čl. 53 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3180/78 [2] ve znění nařízení (EHS) č. 2626/84 [3] definovalo novou zúčtovací jednotku pod názvem ECU;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS, Euratom) č. 3308/80 [4] nahradilo "evropskou zúčtovací jednotku""ECU" ve všech právních předpisech Společenství použitelných ke dni vstupu uvedeného nařízení v platnost;

vzhledem k tomu, že články 11 a 27 směrnice 78/660/EHS a potažmo článek 6 směrnice 83/349/EHS [5] a články 20 a 21 směrnice 84/253/EHS [6] stanoví limity pro bilanční sumu a čistý obrat vyjádřené v ECU, v jejichž rámci mohou členské státy povolovat určité odchylky od uvedených směrnic;

vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 53 odst. 2 směrnice 78/660/EHS Rada na návrh Komise každých pět let přezkoumává a případně reviduje částky vyjádřené ve zmíněné směrnici v ECU s přihlédnutím k hospodářskému a měnovému vývoji ve Společenství;

vzhledem k tomu, že si ECU neudrželo reálnou hodnotu, kterou mělo v době přijetí směrnice 78/660/EHS;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k měnovému vývoji vzhledem k ECU od té doby by měly být ekvivalenty v národních měnách přepočteny ke dni stanovenému v čl. 53 odst. 2 směrnice 78/660/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 78/660/EHS se mění takto:

1. V článku 11

- první odrážce se slova "bilanční suma: 1000000 ECU" nahrazují slovy "bilanční suma: 1550000 ECU";

- druhé odrážce se slova "čistý obrat: 2000000 ECU" nahrazují slovy "čistý obrat: 3200000 ECU".

2. V článku 27

- první odrážce se slova "bilanční suma: 4000000 ECU" nahrazují slovy "bilanční suma: 6200000 ECU";

- druhé odrážce se slova "čistý obrat: 8000000 ECU" nahrazují slovy "čistý obrat: 12800000 ECU".

3. a) V článku 53 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Pro účely této směrnice je ECU definováno nařízením (EHS) č. 3180/78 (1) ve znění nařízení (EHS) č. 2626/84 (2) . Jeho ekvivalent v národní měně bude vypočten sazbou platnou ke dni 25. července 1983."

b) Poznámka pod čarou se nahrazuje tímto:

"(1) Úř. věst. L 379, 30.12.1978, s. 1.

(2) Úř. věst. L 247, 16.9.1984, s. 1."

Článek 2

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o právních a správních předpisech, které přijmou na základě této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. listopadu 1984.

Za Radu

předseda

P. Barry

[1] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

[2] Úř. věst. L 379, 30.12.1978, s. 1.

[3] Úř. věst. L 247, 16.9.1984, s. 1.

[4] Úř. věst. L 345, 20.12.1980, s. 1.

[5] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

[6] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU