31984L0449Směrnice Komise ze dne 25. dubna 1984, kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

Publikováno: Úř. věst. L 251, 19.9.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. dubna 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 1984 Nabývá účinnosti: 11. května 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1272/2008 Pozbývá platnosti: 1. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 25. dubna 1984,

kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(84/449/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1], po šesté pozměněnou směrnicí Rady 79/831/EHS [2], a zejména na články 19, 20 a 21 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 1 směrnice 79/831/EHS stanoví, že fyzikálně-chemické vlastnosti, toxicita a ekotoxicita látek a přípravků se stanoví podle metod specifikovaných v příloze V;

vzhledem k tomu, že článek 19 směrnice 79/831/EHS ze dne 18. září 1979 stanoví, že se na přílohu V vztahuje postup, kterého se účastní Výbor pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic o technických překážkách obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků; vzhledem k tomu, že by měla být věnována náležitá pozornost zejména všem metodám uznávaným a doporučeným příslušnými mezinárodními organizacemi;

vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic o odstranění technických překážek obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Text přílohy V směrnice 67/548/EHS se nahrazuje textem přílohy této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července a neprodleně o nich uvědomí Komisi. Budou tato opatření používat nejpozději od 1. července 1986.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 1984.

Za Komisi

Karl-Heinz narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Viz směrnice Komise 92/69/EHS (Úř. věst. L 383, 29.12.1992, s. 113) a směrnice Komise 88/302/EHS (Úř. věst. L 133, 30.5.1988, s. 1).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU