31984L0386Desátá směrnice Rady ze dne 31. července 1984 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, kterou se mění směrnice 77/388/EHS – Uplatnění daně z přidané hodnoty na nájem movitého hmotného majetku

Publikováno: Úř. věst. L 208, 3.8.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 31. července 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 1984 Nabývá účinnosti: 3. srpna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/112/ES Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Desátá směrnice Rady

ze dne 31. července 1984

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, kterou se mění směrnice 77/388/EHS – Uplatnění daně z přidané hodnoty na nájem movitého hmotného majetku

(84/386/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména články 99 a 100 této smlouvy,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně [1],

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [4],

vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 výše zmíněné směrnice může být nájem movitého hmotného majetku považován za hospodářskou činnost podléhající dani z přidané hodnoty;

vzhledem k tomu, že použití čl. 9 odst. 1 výše zmíněné směrnice na nájem movitého hmotného majetku může vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže v případě, kdy pronajímatel a nájemce jsou usazeni v různých členských státech a daňové sazby těchto států se liší;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné stanovit, aby místem poskytnutí služby bylo místo, kde má zákazník sídlo své hospodářské činnosti nebo stálou provozovnu, pro kterou byla služba poskytnuta, případně místo, kde má trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržuje;

vzhledem k tomu, že nicméně v souvislosti s nájmem různých dopravních prostředků by měl být čl. 9 odst. 1 z důvodů kontroly přísně použit, přičemž za místo poskytnutí těchto služeb by se považovalo místo podnikání poskytovatele služeb,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/388/EHS se mění takto:

1. V čl. 9 odst. 2 se zrušuje písmeno d).

2. V čl. 9 odst. 2 písm. e) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou všech dopravních prostředků."

3. V čl. 9 odst. 3 se slova "a v souvislosti s nájmem movitého hmotného majetku" nahrazují slovy "a v souvislosti s nájmem různých dopravních prostředků".

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 1985.

2. Členské státy uvědomí Komisi o právních předpisech, které přijmou k provedení této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 31. července 1984.

Za Radu

předseda

J. O'Keeffe

[1] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.

[2] Úř. věst. C 116, 9.5.1979, s. 4.

[3] Úř. věst. C 4, 7.1.1980, s. 63.

[4] Úř. věst. C 297, 28.11.1979, s. 16.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU