31984L0336Směrnice Rady ze dne 19. června 1984, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat

Publikováno: Úř. věst. L 177, 4.7.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. července 1984 Nabývá účinnosti: 4. července 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 19. června 1984,

kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat

(84/336/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že směrnice 64/432/EHS [3] naposledy pozměněná směrnicí 83/646/EHS [4] stanoví veterinární podmínky, kterým musí odpovídat živý skot a prasata určené pro obchod uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že směrnice 72/461/EHS [5] naposledy pozměněná směrnicí 83/646/EHS stanoví veterinární podmínky, kterým musí odpovídat zvířata, jejichž maso je určeno pro obchod uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že až do zavedení definitivního režimu Společenství pro zdolávání slintavky a kulhavky a aniž je tím dotčeno závěrečné řešení, které má být přijato, je třeba, aby opatření Společenství podle článků 4a a 4b směrnice 64/432/EHS a článku 13 směrnice 72/461/EHS byla zachována po další období jako prozatímní ochranné opatření pro udržení tradičních obchodních toků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/432/EHS se mění takto:

1. V článku 4a se v prvním pododstavci slova "30. června 1984" nahrazují slovy "31. prosince 1984".

2. V článku 4b se v prvním a druhém pododstavci slova "30. června 1984" nahrazují slovy "31. prosince 1984".

Článek 2

V článku 13 směrnice 72/461/EHS se slova "30. června 1984" nahrazují slovy "31. prosince 1984".

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1984.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. června 1984.

Za Radu

předseda

M. Rocard

[1] Úř. věst. C 249, 23.9.1982, s. 6 a Úř. věst. C 121, 5.5.1984, s. 7

[2] Úř. věst. C 13, 17.1.1983, s. 211 a Úř. věst. C 172, 2.7.1984, s. 185

[3] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64

[4] Úř. věst. L 360, 23.12.1983, s. 44

[5] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU