31984L0335Směrnice Rady ze dne 19. června 1984, kterou se mění směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem

Publikováno: Úř. věst. L 177, 4.7.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. března 1984 Nabývá účinnosti: 29. března 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 19. června 1984,

kterou se mění směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem

(84/335/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že dne 19. března 1981 byl Radě zaslán návrh Komise na změnu některých ustanovení směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [4], naposledy pozměněné směrnicí 84/186/EHS [5]; že účelem tohoto návrhu je především změna a vyjasnění pravidel pro prohlídky, vyřešení otázky financování nákladů na prohlídky a posunutí data ukončení odchylky uvedené v čl. 16a písm. a) třetí odrážce, která se týká porážky a vykolení drůbeže tak, aby odchylka byla prodloužena z 15. srpna 1981 na 15. srpna 1986 s ohledem na skutečnost, že produkce částečně vykoleného drůbežího masa je v některých členských státech stále značně velká;

vzhledem k tomu, že směrnice 71/118/EHS omezuje zejména používání chlazení čerstvého drůbežího masa ponorem do vody prováděným v souladu s uvedenou směrnicí, a to u jatečně upravených těl drůbeže, která se po zchlazení okamžitě zmrazují nebo hluboce zmrazují; že uvedená směrnice dává členským státům možnost přiznat odchylky od tohoto ustanovení; že přiznané odchylky končí dnem 30. června 1984;

vzhledem k tomu, že mimo to dne 14. února 1979 zaslala Komise Radě návrh na prodloužení používání postupu chlazení u jatečně upravených těl určených k uvádění na trh v chlazeném stavu;

vzhledem k tomu, že bylo odsouhlaseno odložení data ukončení přiznaných odchylek jako preventivního opatření do přijetí konečných předpisů Společenství pro náklady na prohlídky vyplývající ze směrnice 71/118/EHS, pro stanovení zvláštních hygienických podmínek, za kterých se u čerstvého drůbežího masa, které není okamžitě zmrazeno nebo hluboce zmrazeno, může použít tzv. protiproudové chlazení, a pro produkci a prohlídku částečně vykolené drůbeže;

vzhledem k tomu, že Rada z tohoto hlediska prozkoumala návrhy Komise; že, než budou tyto návrhy přijaty, je třeba datum vypršení uvedených odchylek znovu posunout,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 71/118/EHS se mění takto:

1. V čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci se v poslední větě slova "30. června 1984" nahrazují slovy "31. prosince 1984".

2. V čl. 16a písm. a) se ve třetí odrážce slova "30. června 1984" nahrazují slovy "31. prosince 1984".

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1984. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. června 1984.

Za Radu

předseda

M. Rocard

[1] Úř. věst. C 65, 9.3.1979, s. 5 a Úř. věst. C 97, 29.4.1981, s. 12.

[2] Úř. věst. C 140, 5.6.1979, s. 180, Úř. věst. C 234, 14.9.1981, s. 99 a Úř. věst. C 87, 5.4.1982, s. 116.

[3] Úř. věst. C 247, 1.10.1979, s. 16, Úř. věst. C 230, 19.9.1981, s. 24 a Úř. věst. C 252, 2.10.1981, s. 11.

[4] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23.

[5] Úř. věst. L 87, 30.3.1984, s. 27.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU