31984L0319Směrnice Komise ze dne 7. června 1984, kterou se mění přílohy směrnice Rady 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 167, 27.6.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. června 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 1984 Nabývá účinnosti: 7. června 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 7. června 1984,

kterou se mění přílohy směrnice Rady 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí

(84/319/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí [1] naposledy pozměněnou směrnicí 83/91/EHS [2], a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že nedávné studie umožnily vypracovat některé metody pro zjišťování výskytu trichinel ve vepřovém mase; že spolehlivost těchto metod z hlediska ochrany zdraví je rovnocenná spolehlivosti stávajících metod; že by se proto příloha I směrnice 77/96/EHS měla patřičně doplnit;

vzhledem k tomu, že pro usnadnění práce při vyšetřování na výskyt trichinel by se mělo třetím zemím a členským státům dovolit, aby si zvolily mezi vyšetřovacími metodami, které jsou k dispozici;

vzhledem k tomu, že musí být provedeny určité úpravy v současnosti používaných metod vyšetření na výskyt trichinel a pokud jde o podmínky, které laboratoře zapojené do zjišťování výskytu trichinel, musí splňovat;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/96/EHS se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1985. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. června 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67.

[2] Úř. věst. L 59, 5.3.1983, s. 34.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

A. Příloha I se mění takto.

1. V oddíle II písmenu a):

- desátá odrážka se nahrazuje tímto:

"stereomikroskop (zvětšení 15 až 40x) s vhodným světelným zdrojem,"

- poslední odrážka se nahrazuje tímto:

"trávící tekutina s tímto složením:

10 g pepsinu (80 μg FIP: Féderation internationale de pharmacie) a 5 ml HCl (nejméně 37 %) doplnit pitnou vodou z vodovodu do jednoho litru."

2. Oddíl III se nahrazuje tímto:

"III. METODA POUŽÍVAJÍCÍ UMĚLÉ TRÁVENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ

a) Přístrojové vybavení a chemikálie

- nůž a pinzeta pro odběr vzorků,

- mlýnek na maso s čelní deskou s otvory o průměru 2 až 3 mm,

- Erlenmeyerova baňka o objemu 3 litry s pryžovou nebo vatovou zátkou,

- kuželová dělící nálevka o objemu 2000 ml,

- obyčejný stojan s podstavcem tvaru A o délce asi 28 cm a tyčí délky 80 cm,

- kruh na nálevku o průměru 10 až 11 cm, který lze upevnit na stojan,

- svorka s plochými čelistmi (23 x 40 mm), kterou lze upevnit na stojan dvojitou spojkou,

- sítko (s velikostí oka 177 mikrometrů) o vnějším průměru 11 cm, opatřené sítem z mosazi nebo korozivzdorné oceli,

- nálevka s vnitřním průměrem nejméně 12 cm,

- skleněné odměrné válce 100 ml,

- stereomikroskop (zvětšení 15 až 40x) s vhodným světelným zdrojem nebo trichinoskop s horizontálním stolkem pro kompresor s vhodným světelným zdrojem,

- při používání trichinoskopu: používá se vanička na počítání larev, kterou lze popsat takto:

vanička na počítání larev je vyroben z akrylátových desek o tloušťce 3 mm takto:

i) dno vaničky má mít rozměry 180 x 40 mm a jsou na něm vyznačeny čtverce;

ii) boky mají být 230 x 20 mm;

iii) čela mají mít rozměry 40 x 20 mm. Dno a čela je třeba vsunout mezi boky tak, že se získá vanička s dvěma krátkými držadly na obou čelech. Horní stranu dna je třeba zvednout o 7 až 9 mm nad základnu rámu, tvořeného boky a čely. Díly je třeba upevnit pro materiál vhodným lepidlem,

- několik Petriho misek o průměru 9 cm (používá-li se stereomikroskop), rozdělených na spodní straně na vyšetřovací čtvercové plošky 10 x 10 mm pomocí zahroceného nástroje,

- několik desetilitrových nádob použitelných pro dekontaminaci zařízení, jako je ošetření formolem, a pro zbývající natrávenou šťávu v případě pozitivních výsledků,

- koncentrovaná kyselina chlorovodíková (37 %),

- pepsin o koncentraci: 1: 10000 NF (US National Formulary)

odpovídající 1: 12500 BP (British Pharmacopoeia)

odpovídající 2000 FIP (Féderation internationale de pharmacie),

- několik misek, do kterých vejde asi 50 vzorků asi po 2 g,

- váhy vážící s přesností na 0,1 g.

b) Odběr vzorků

1. V případě celých jatečně opracovaných trupů je nutno vzorek o hmotnosti přibližně 2 g odebrat od šlašitého středu bránice (bráničního pilíře) u přechodu do šlašité části. Pokud brániční pilíře chybí, je třeba vzorek stejné velikosti odebrat z žeberní části bránice u hrudní kosti, ze svalu jazyka nebo žvýkacího svalu, nebo z břišního svalstva.

2. Z porcovaného masa je nutné odebrat přibližně dvougramový vzorek kosterního svalstva s malým obsahem tuku, kde to je možné, v blízkosti kostí či šlach.

c) Metoda

1. i) Kompletní skupiny (100 vzorků najednou)

Z každého ze 100 individuálních vzorků z prasat se odebere přibližně jednogramový vzorek. Sjednocený vzorek se společně semele v mlýnku na maso.

Mleté maso se vnese do třílitrové Erlenmeyerovy baňky společně se 7 g pepsinu, přibližně 2 litry vodovodní vody zahřáté asi na 40 až 41 oC a 25 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Směs se protřepe, aby se rozpustil pepsin.

Hodnota pH roztoku bude přibližně 1,5 až 2.

- Pro trávení musí být Erlenmeyerova baňka udržována asi čtyři hodiny na konstantní teplotě 40-41 oC. Obsah baňky je během této doby třeba pravidelně protřepávat, nejméně dvakrát každou hodinu.

- Natrávený roztok (výluh) se přefiltruje přes sítko do dvoulitrové kuželové dělící nálevky a ponechá se v klidu dělit nejméně 1 hodinu.

- Celkový objem asi 45 ml se vypustí do odměrného válce a rozdělí mezi tři Petriho misky (jejichž dna je třeba rozdělit vyznačením na čtverečky), aby v každé misce bylo 15 ml.

- Každá Petriho miska se podrobně prohlédne na larvy trichinel pod stereomikroskopem.

- Používají-li se vaničky pro počítání larev, uvedených 45 ml se rozdělí mezi dvě počítací vaničky a prozkoumá se pod trichinoskopem.

Larvy se jeví jako identifikovatelné organismy v usazenině a často, je-li voda vlažná, lze pozorovat jejich svinování do spirály a rozvinování.

- Natrávené roztoky (výluhy) je třeba vyšetřit okamžitě, jakmile jsou k dispozici. Vyšetření nesmí být za žádných okolností odloženo na následující den.

Jsou-li výluhy zakalené nebo nejsou-li vyšetřeny do 30 minut po přípravě, je třeba je vyčiřit takto: konečný vzorek 45 ml se nalije do odměrného válce a ponechá 10 minut stát. Na konci této doby se odsátím odebere 30 ml tekutiny nad sedimentem a zbylých 15 ml se doplní na 45 ml vodovodní vodou. Po dalším desetiminutovém stání se znovu odsaje horních 30 ml a zbylých 15 ml se převede do Petriho misky nebo počítací vaničky k vyšetření. Odměrný válec je třeba vymýt 10 ml vodovodní vody a tato prací voda se přidá k vzorku v Petriho misce nebo vaničce pro počítání larev k vyšetření.

ii) Skupiny s méně než 100 vzorky

K celkové skupině 100 vzorků lze přidat až 15 jednotlivých vzorků a vyšetřovat je společně. Jestliže se vyšetřuje více než 15 a méně než 100 vzorků, je třeba v příslušném poměru zmenšit objem natrávené tekutiny (výluhu).

2. V případě pozitivních nebo dubiózních výsledků po vyšetření směsného vzorku je třeba odebrat další 20 gramový vzorek z každého prasete podle písmene b) výše. Tyto dvacetigramové vzorky (vždy) z pěti prasat je třeba spojit a vyšetřit shora uvedeným způsobem. Tak se vyšetří vzorky z 20 skupin po pěti prasatech. Jestliže se ve společném vzorku z pěti prasat zjistí trichinely, je třeba z každého z těchto pěti prasat odebrat další 20 gramový vzorek a každý z nich vyšetřit odděleně shora popsaným způsobem."

3. Doplňují se nové oddíly IV, V a VI, které znějí:

"IV. METODA TRÁVENÍ SMĚSNÉHO VZORKU POMOCÍ MECHANICKÉHO ZAŘÍZENÍ A SEDIMENTAČNÍ TECHNIKY

a) Přístrojové vybavení a chemikálie

- nůž a nebo nůžky pro odběr vzorků,

- misky s vyznačením 50 čtverečků, z nichž každý může pojmout vzorky asi 2 gramů masa,

- laboratorní míchačka (homogenizátor) Stomacher, model 3500 Thermo,

- plastové vaky vhodné pro míchačku Stomacher,

- kuželové dělící nálevky o objemu 2000 ml, s výhodou opatřené teflonovými bezpečnostními zátkami,

- stojany, kruhy a svorky,

- sítka (s velikostí oka 177 mikrometrů) o vnějším průměru 11 cm, opatřené sítem korozivzdorné oceli,

- nálevky s vnitřním průměrem nejméně 12 cm pro podporu sítek,

- skleněné odměrné válce 100 ml,

- dávkovač o obsahu 25 ml,

- kádinky o objemu 3 litry,

- lžíce nebo míchací tyčinka pro míchání natrávené tekutiny v kádince,

- plastová injekční stříkačka s hadičkou na odsávání,

- lžičková odměrka na 6 gramů,

- teploměr s přesností měření ± 0, 5 oC v rozmezí 0 oC až 100 oC,

- vibrátor, např. elektrický holící strojek se sejmutou hlavou,

- časové spínací relé spínající v minutových intervalech,

- trichinoskop s horizontálním stolkem nebo stereomikroskop s vhodným světelným zdrojem,

- při používání trichinoskopu: používá se vanička na počítání larev; vanička na počítání larev je vyrobena z akrylátových desek o tloušťce 3 mm takto:

i) dno vaničky má mít rozměry 180 × 40 mm a jsou na něm vyznačeny čtverce;

ii) boky mají být 230 × 20 mm;

iii) čela mají mít rozměry 40 × 20 mm. Dno a čela je třeba vsunout mezi boky tak, že se získá vanička s dvěma krátkými držadly na obou čelech. Horní stranu dna je třeba zvednout o 7 až 9 mm nad základnu rámu, tvořeného boky a čely. Díly je třeba upevnit pro materiál vhodným lepidlem,

- několik Petriho misek o průměru 9 cm (používá-li se stereomikroskop), rozdělených na spodní straně na vyšetřovací čtvercové plošky 10 × 10 mm pomocí zahroceného nástroje,

- 17,5 % roztok kyseliny chlorovodíkové,

- pepsin o koncentraci: 1: 10000 NF (US National Formulary)

odpovídající 1: 12500 BP (British Pharmacopoeia)

odpovídající 2000 FIP (Féderation internationale de pharmacie),

- několik desetilitrových nádob použitelných pro dekontaminaci zařízení, jako je ošetření formolem, a pro zbývající natrávenou šťávu v případě pozitivních výsledků,

- váhy vážící s přesností na 0,1 g.

b) Odběr vzorků

1. V případě celých jatečně opracovaných trupů je nutno vzorek o hmotnosti přibližně 2 g odebrat od bráničního pilíře u přechodu do šlašité části. Pokud brániční pilíře chybí, je třeba vzorek stejné velikosti odebrat z žeberní části bránice u hrudní kosti, ze svalu jazyka nebo žvýkacího svalu nebo břišního svalstva.

2. Z porcovaného masa je nutné odebrat přibližně dvougramový vzorek kosterního svalstva s malým obsahem tuku, kde to je možné, v blízkosti kostí či šlach.

c) Metoda

1. Postup trávení

i) Kompletní skupiny (100 vzorků najednou)

- Laboratorní míchačku Stomacher 3500 je třeba vybavit dvojitým plastovým vakem a regulaci teploty nastavit na 40 až 41 oC.

- Do vnitřního plastového vaku se nalije jeden a půl litru vody, předehřáté na 32 až 35 oC a voda se zahřeje na 40 až 41 oC.

- K vodě v míchačce se přidá 25 ml 17,5 % kyseliny chlorovodíkové.

- Potom se přidá 100 vzorků po (přibližně) 1 gramu (za teploty 25 až 30 oC), odebraných podle písmene b) výše z každého z individuálních vzorků.

- Nakonec se přidá 6 g pepsinu. Toto pořadí přidávání je třeba přísně dodržet, aby se předešlo rozkladu pepsinu.

- Obsah vaku se nechá v míchačce Stomacher rozmělňovat 25 minut.

- Plastový vak se pak z přístroje vyjme a natrávená tekutina se přefiltruje přes sítko do třílitrové kádinky.

- Plastový vak se vymyje asi 100 ml vody, která se pak použije pro promytí sítka a nakonec se přidá k filtrátu do kádinky.

K celkové skupině 100 vzorků lze připojit až 15 jednotlivých vzorků a vyšetřit je společně s těmito vzorky.

ii) Menší skupiny než 100 vzorků

- Laboratorní míchačku Stomacher 3500 je třeba vybavit dvojitým plastovým vakem a regulaci teploty nastavit na 40 až 41 oC.

- Trávící tekutina se připraví smíšením asi jednoho a půl litru vody a 25 ml 17,5 % kyseliny chlorovodíkové. Přidá se 6 g pepsinu a celá směs se promíchá při teplotě 40 — 41 oC. Toto pořadí přidávání je třeba přísně dodržet, aby se předešlo rozkladu pepsinu.

- Z trávící tekutiny se odměří objem odpovídající 15 ml na gram vzorku (např. na 30 vzorků je potřebných 30 x 15 ml, neboli 450 ml) a přenese se do vnitřního z obou plastových vaků společně se vzorky masa velikosti asi 1 g (při 25 až 30 oC), odebranými z každého z individuálních vzorků podle odstavce b) shora.

- Do vnějšího vaku se přidá voda o teplotě asi 41 oC tak, aby celkový objem v obou vacích činil jedena půl litru.

- Obsah vaku se potom nechá v míchačce Stomacher rozmělňovat 25 minut.

- Plastový vak se pak z přístroje vyjme a natrávená tekutina se přefiltruje přes sítko do třílitrové kádinky.

- Plastový vak se vymyje asi 100 ml vody, která se pak použije pro promytí sítka a nakonec se přidá k filtrátu do kádinky.

2. Získání larev sedimentací

- K natrávené tekutině se přidá led (300 až 400 g ledu ve formě vloček, šupin nebo drti) tak, že se její objem doplní asi na 2 litry. Směsí se míchá tak dlouho, dokud led neroztaje.

V případě menších skupin (vzorků, viz odst. 1 bod ii)), je třeba množství ledu příslušně snížit.

- Vychlazená natrávená tekutina se převede do dvoulitrové dělící nálevky, opatřené vibrátorem, uchyceným ve vnější svorce.

- Směs se ponechá 30 minut sedimentovat, přičemž se na dělící nálevku působí přerušovaně vibrátorem (každou druhou minutu na dobu jedné minuty).

- Po 30 minutách se rychle odpustí 60 ml vzorek sedimentu do odměrného válce o objemu 100 ml. (Po použití se nálevka vypláchne detergentem.)

- Tento 60 ml vzorek se ponechá nejméně 10 minut odstát. Po této době je třeba odsát tekutinu nad sedimentem a ponechat objem asi 15 ml, který se vyšetří na přítomnost larev.

- Pro odsátí se použije injekční stříkačka na jedno použití, opatřena plastovou trubičkou.

Je třeba, aby trubička měla takovou délku, že v odměrném válci zůstane 15 ml tekutiny, když se příruba injekční stříkačky opře o okraj válce.

- Zbývajících 15 ml se přelije do vaničky na počítání larev nebo dvou Petriho misek a vyšetří pod trichinoskopem nebo, v druhém případě, pod stereomikroskopem.

- Výsledné tekutiny (výluhy) je třeba vyšetřit okamžitě, jakmile jsou připravené. Vyšetření nesmí být za žádných okolností odložena na druhý den.

Jsou-li výluhy zakalené nebo nejsou-li vyšetřeny do 30 minut po přípravě, je třeba je vyčiřit takto: konečný vzorek 45 ml se nalije do odměrného válce a ponechá 10 minut stát. Na konci této doby se odsátím odebere 30 ml tekutiny nad sedimentem a zbylých 15 ml se doplní na 45 ml vodovodní vodou. Po dalším desetiminutovém stání se znovu odsaje horních 30 ml a zbylých 15 ml se převede do Petriho misky nebo počítací vaničky k vyšetření. Odměrný válec je třeba vymýt 10 ml vodovodní vody a tato prací voda se přidá k vzorku v Petriho misce nebo vaničce pro počítání larev k vyšetření.

3. V případě pozitivních nebo dubiózních výsledků po vyšetření směsného vzorku je třeba odebrat další 20 gramový vzorek z každého prasete podle písmene b) výše. Tyto dvacetigramové vzorky (vždy) z pěti prasat je třeba spojit a vyšetřit shora uvedeným způsobem. Tak se vyšetří vzorky z 20 skupin po pěti prasatech. Jestliže se ve společném vzorku z pěti prasat zjistí výskyt trichinel, je třeba z každého z těchto pěti prasat odebrat další 20 gramový vzorek a každý z nich vyšetřit odděleně shora popsaným způsobem.

V. METODA TRÁVENÍ SMĚSNÉHO VZORKU POMOCÍ MECHANICKÉHO ZAŘÍZENÍ A TECHNIKY "IZOLACE NA FILTRU"

a) Přístrojové vybavení a chemikálie

Vybavení a chemikálie uvedené u metody IV písmene a).

Shora uvedené vybavení je třeba doplnit tímto:

- Gelmanovou nálevkou o objemu 1 l, doplněná držákem filtru (o průměru 45 mm),

- filtračním kotoučky; tyto filtrační kotoučky se skládají z:

kruhového sítka z korozivzdorné oceli o průměru 45 mm a. s. velikostí otvorů 35 mikrometrů,

dvou pryžových kroužků z 1 mm tlusté pryže (o vnějším průměru 45 mm a vnitřním průměru 35 mm),

kruhové sítko se vloží mezi oba pryžové kroužky a vlepí se mezi ně dvousložkovým lepidlem, slučitelným s oběma materiály;

- odsávací Erlenmeyerovou baňkou o objemu 3 litry s postranní trubicí na odsávání,

- filtrační vývěvou,

- plastovými váčky o objemu nejméně 80 ml,

- zařízením na zatavování plastikových sáčků,

- renilázou o koncentraci 1:150000 Soxhletových jednotek na gram.

b) Odběr vzorků

Viz metodu IV písmeno b).

c) Metoda

1. Postup trávení

i) Kompletní skupiny (100 vzorků najednou)

Viz metodu IV písmeno c) odst. 1 bod i).

ii) Menší skupiny než 100 vzorků

Viz metodu IV c) odst. 1 bod ii).

2. Získání larev filtrací

- K natrávené tekutině se přidá led (300 až 400 g ledu ve formě vloček, šupin nebo drti) tak, že se její objem doplní asi na 2 litry.

V případě menších skupin (vzorků) je třeba množství ledu příslušně snížit.

- Směsí se míchá tak dlouho, dokud led neroztaje. Vychlazená natrávená tekutina se pak ponechá nejméně tři minuty v klidu, aby se larvy svinuly.

- Na odsávací baňku připojenou na vývěvu se připojí Gelmanova nálevka s držákem filtru a filtračním kotoučkem.

- Natrávená tekutina se pak nalije do Gelmanovy nálevky a přefiltruje. Ke konci filtrace lze průchod natrávené tekutiny filtrem urychlit pomocí odsávání vývěvou. Jakmile je filtr téměř suchý, tj. když v nálevce zbývá jen asi 2 až 5 ml tekutiny, je třeba odsávání ukončit.

- Po přefiltrování veškeré natrávené tekutiny se vyjme filtrační kotouček a vloží se do plastového váčku o objemu 80 ml spolu s 15 až 20 ml roztoku renilázy. Tento roztok renilázy se získá přidáním 2 g renilázy do 100 ml vodovodní vody.

- Plastový váček se dvakrát zataví a vloží do míchačky Stomacher mezi vnější a vnitřní vak.

- Obsah se ve Stomacheru nechá rozmělňovat po dobu tří minut, bez ohledu na to, zda se zpracovává kompletní nebo nekompletní skupina.

- Po třech minutách se plastový váček s filtračnímn kotoučkem a roztokem renilázy vyjme ze Stomacheru a otevře nůžkami. Kapalný obsah se nalije do vaničky na počítání larev nebo na Petriho misku. Váček se vymyje 5 až 10 ml vody, která se pak přidá do vaničky pro vyšetření trichinoskopem nebo do Petriho misky pro vyšetření pod stereomikroskopem.

- Výsledné tekutiny (výluhy) je třeba vyšetřit okamžitě, jakmile jsou připravené. Vyšetření nesmí být za žádných okolností odložena na druhý den.

Poznámka:

Filtrační kotoučky se nemají nikdy použít, nejsou-li dokonale čisté. Nečisté kotoučky se nikdy nemají nechat vyschnout.

Filtrační kotoučky lze vyčistit ponecháním v roztoku renilázy přes noc. Před použitím je třeba je vyprat v čerstvém roztoku renilázy pomocí Stomacheru.

3. V případě pozitivních nebo dubiózních výsledků po vyšetření směsného vzorku je třeba odebrat další 20 gramový vzorek z každého prasete podle písmene b) výše. Tyto dvacetigramové vzorky (vždy) z pěti prasat je třeba spojit a vyšetřit shora uvedeným způsobem. Tak se vyšetří vzorky z 20 skupin po pěti prasatech. Jestliže se ve společném vzorku z pěti prasat zjistí výskyt trichinel, je třeba z každého z těchto pěti prasat odebrat další 20 gramový vzorek a každý z nich vyšetřit odděleně shora popsaným způsobem.

VI. METODA S MAGNETICKÝM MÍCHADLEM PRO TRÁVENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ

a) Přístrojové vybavení a chemikálie

- nůž a pinzeta pro odříznutí vzorků,

- misky s vyznačením 50 čtverečků, z nichž každý může pojmout vzorky asi 2 gramů masa,

- míchačka (mixér) Moulinette,

- magnetické míchačky s termostatem regulovanou topnou ploténkou a teflonem povlečenými míchacími tyčinkami o délce asi 5 cm,

- kuželové dělící nálevky o objemu 2 litry,

- stojany, kruhy a svorky,

- sítka s velikostí oka 177 mikrometrů o vnějším průměru 11 cm, opatřená sítem z korozivzdorné oceli,

- nálevky s vnitřním průměrem nejméně 12 cm pro uložení sítek,

- kádinka o objemu 3 litry,

- skleněné odměrné válce o objemu přibližně 50 ml nebo kyvety do odstředivky,

- trichinoskop s horizontálním stolkem nebo stereomikroskop s vhodným světelným zdrojem,

- vanička na počítání larev (při používání trichinoskopu): vanička na počítání larev je vyrobena z akrylátových desek o tloušťce 3 mm takto:

i) dno vaničky má mít rozměry 180 × 40 mm a jsou na něm vyznačeny čtverce;

ii) boky mají být 230 × 20 mm;

iii) čela mají mít rozměry 40 × 20 mm. Dno a čela je třeba vsunout mezi boky tak, že se získá vanička s dvěma krátkými držadly na obou čelech. Horní stranu dna je třeba zvednout o 7 až 9 mm nad základnu rámu, tvořeného boky a čely. Díly je třeba upevnit pro materiál vhodným lepidlem,

- několik Petriho misek o průměru 9 cm (používá-li se stereomikroskop), rozdělených na spodní straně na vyšetřovací čtvercové plošky 10 × 10 mm pomocí zahroceného nástroje,

- hliníková folie,

- 25 % kyselina chlorovodíková,

- pepsin o koncentraci: 1: 10000 NF (US National Formulary)

odpovídající 1: 12500 BP (British Pharmacopoeia)

odpovídající 2000 FIP (Féderation internationale de pharmacie),

- vodovodní voda zahřátá na 46 až 48 oC,

- několik desetilitrových nádob použitelných pro dekontaminaci zařízení, jako je ošetření formolem, a pro zbývající natrávenou šťávu v případě pozitivních výsledků,

- váhy vážící s přesností na 0,1 g.

b) Odběr vzorků

1. V případě celých jatečně opracovaných trupů je nutno vzorek o hmotnosti přibližně 2 g odebrat od šlašitého středu bránice (bráničního pilíře) u přechodu do šlašité části. Pokud brániční pilíře chybí, je třeba vzorek stejné velikosti odebrat z žeberní části bránice u hrudní kosti, ze svalu jazyka nebo žvýkacího svalu nebo břišního svalstva.

2. Z porcovaného masa je nutné odebrat přibližně dvougramový vzorek kosterního svalstva s malým obsahem tuku, kde to je možné, v blízkosti kostí či šlach.

c) Metoda

1. i) Kompletní skupiny (100 vzorků najednou)

- 100 vzorků, každý přibližně velikosti 1 g, odebraných z každého z individuálních vzorků podle odst. b), se naseká v míchačce (mixéru) Moulinette. Míchačka se spouští tři až čtyřikrát, pokaždé asi na jednu sekundu.

- Nasekané maso se vnese do 3 litrové kádinky a postříká se 10 g pepsinu. Přibližně 2 litry vodovodní vody zahřáté asi na 40 až 41 oC se spolu 16 ml nalije do kádinky.

- Sekací hlava míchačky Moulinette se opakovaně ponoří do trávené tekutiny v kádince, aby se odstranilo všechno na ní dosud ulpělé maso.

- Do kádinky se vhodí magnetická míchací tyčinka a kádinka se zakryje hliníkovou folií.

- Kádinka se uloží na předehřátou ploténku magnetické míchačky a zahájí se míchání. Před zahájením míchání je třeba míchačku nastavit tak, aby po celou dobu provozu udržovala konstantní teplotu 44 až 46 oC. Během míchání se má natrávená tekutina otáčet v dostatečně vysokých otáčkách, aby vytvářela hluboký vír, ale nestříkala ven.

- Natrávená tekutina se míchá 30 minut. Na konci se míchání vypne, a natrávená tekutina se přelije přes sítko do sedimentační nálevky.

- Výluh se ponechá v klidu v nálevce 30 minut.

- Po 30 minutách se rychle odpustí 40 ml vzorek výluhu do odměrného válce nebo odstředivkové kyvety.

- Tento 40 ml vzorek se nechá 10 minut odstát a potom se odsaje 30 ml tekutiny nad sedimentem, takže zbude objem 10 ml.

- Zbývající vzorek 10 ml usazeniny se přelije do vaničky na počítání larev nebo do Petriho misky.

- Potom se válec nebo odstředivková zkumavka vypláchnou asi 10 ml vodovodní vody, která pak musí být přidána ke vzorku ve vaničce na počítání larev nebo v Petriho misce.

- Natrávené roztoky (výluhy) je třeba vyšetřit okamžitě, jakmile jsou k dispozici. Vyšetření nesmí být za žádných okolností odloženo na následující den.

Nejsou-li výluhy vyšetřeny do 30 minut po přípravě, je třeba je vyčiřit takto: konečný vzorek asi 40 ml se nalije do odměrného válce a ponechá 10 minut stát. Na konci této doby se odsátím odebere 30 ml tekutiny nad sedimentem a zbylých 10 ml se doplní na 40 ml vodovodní vodou. Po dalším desetiminutovém stání se znovu odsaje horních 30 ml a zbylých 10 ml se převede do Petriho misky nebo počítací vaničky k vyšetření. Odměrný válec je třeba vymýt 10 ml vodovodní vody a tato prací voda se přidá k vzorku v Petriho misce nebo vaničce pro počítání larev k vyšetření.

Jestliže se ukáže, že je sediment při vyšetření zakalený, je třeba vzorek nalít do odměrného válce a doplnit na 40 ml vodovodní vodou a zopakovat shora uvedený postup.

ii) Skupiny s méně než 100 vzorky

K celkové skupině 100 vzorků lze přidat až 15 jednotlivých vzorků a vyšetřovat je společně podle písm. c) odst. 1 bod i). Jestliže se vyšetřuje více než 15, je třeba je vyšetřovat jako kompletní skupinu. Pro skupiny do 50 vzorků lze objem natrávené tekutiny snížit na 1 litr.

2. V případě pozitivních nebo dubiózních výsledků po vyšetření směsného vzorku je třeba odebrat další 20 gramový vzorek z každého prasete podle písmene b) výše. Tyto dvacetigramové vzorky (vždy) z pěti prasat je třeba spojit a vyšetřit shora uvedeným způsobem. Tak se vyšetří vzorky z 20 skupin po pěti prasatech. Jestliže se ve společném vzorku z pěti prasat zjistí trichinely, je třeba z každého z těchto pěti prasat odebrat další 20 gramový vzorek a každý z nich vyšetřit odděleně shora popsaným způsobem."

B. V příloze II kapitole I se odstavec 1 mění takto:

1. Písmeno b) se nahrazuje tímto:

"b) patřičně vybavenou uzamykatelnou místností, kterou lze zatemnit, když se provádí vyšetření trichinoskopem;"

2. Písmeno f) se zrušuje; dosavadní písmena g), h), i), j), k), l), m) a n) se označují jako f), g), h), i), j), k), l) a m).

3. Nové písmeno g) se nahrazuje tímto:

"g) umývárnu pro očistu a desinfekci vyšetřovacího vybavení (např. zásobníků na vzorky, kompresorů, nožů a nůžek) s:

- vodovzdornou podlahovinou, která je odolná proti hnilobě a snadno se čistí a desinfikuje,

- hladkými stěnami, které jsou nejméně do výšky 2 m opatřeny omyvatelným obkladem nebo nátěrem světlé barvy.

Toto ustanovení se nemusí použít, používají-li se metody uvedené pod body II, III, IV, V a VI přílohy I za předpokladu, že laboratoře jsou vybaveny velkou vhodně instalovanou a připojenou výlevkou."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU