31984L0008Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 9, 12.1.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. prosince 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. prosince 1983 Nabývá účinnosti: 14. prosince 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 14. prosince 1983,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(84/8/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], naposledy pozměněná směrnicí 80/1267/EHS [2] a aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 76/756/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3], naposledy pozměněnou směrnicí 83/276/EHS [4], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na základě získaných zkušeností a z hlediska současného stavu techniky je nyní možné nejen doplnit určité požadavky a uvést je více do souladu se skutečnými zkušebními podmínkami, ale také požadavky zpřísnit s ohledem na zvýšení bezpečnosti cestujících ve vozidle i ostatních uživatelů pozemních komunikací,

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oblasti motorových vozidel technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/756/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. října 1984 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, ať povinných nebo nepovinných, uvedených v bodech 1.5.7 až 1.5.20 přílohy I směrnice 76/756/EHS

- odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, ani

- zakázat první uvedení do provozu vozidla,

pokud montáž dotyčných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na tomto typu vozidel nebo na tomto vozidle splňuje požadavky této směrnice.

2. Od 1. dubna 1985 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS pro typ vozidla, u nějž montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice, a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, u nějž montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice.

3. Od 1. října 1987 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu vozidla, u nějž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. října 1984. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34.

[3] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1.

[4] Úř. věst. L 151, 9.6.1983, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Změny přílohy I směrnice 76/756/EHS

Za bod 1.5 se vkládá nový bod, který zní:

"1.5.0 Světelný zdroj z hlediska žárovek

"Světelným zdrojem z hlediska žárovek" se rozumí vlastní žhavené vlákno. (Má-li žárovka více vláken, tvoří každé z nich světelný zdroj.)"

Bod 1.5.2 se nahrazuje tímto:

"1.5.2 Samostatné světlomety nebo svítilny1

"Samostatnými světlomety nebo svítilnami" se rozumějí zařízení, která mají samostatné svítící plochy, samostatné zdroje světla a samostatná pouzdra."

Bod 1.5.3 se nahrazuje tímto:

"1.5.3 Skupinové světlomety nebo svítilny1

"Skupinovými světlomety nebo svítilnami" se rozumějí zařízení, která mají samostatné svítící plochy a samostatné zdroje světla, avšak společné pouzdro svítilen nebo světlometů."

Bod 1.5.4 se nahrazuje tímto:

"1.5.4 Sdružené světlomety nebo svítilny1

"Sdruženými světlomety nebo svítilnami" se rozumějí zařízení, která mají samostatné svíticí plochy, avšak společný zdroj světla a společné pouzdro svítilen nebo světlometů."

Bod 1.5.5 se nahrazuje tímto:

"1.5.5 Sloučené světlomety nebo svítilny1

"Sloučenými světlomety nebo svítilnami" se rozumějí zařízení, která mají samostatné zdroje světla nebo jediný zdroj světla působící různými způsoby (např. odlišnosti optické, mechanické nebo elektrické), zcela nebo částečně společné svítící plochy a společné pouzdro svítilen nebo světlometů."

Doplňuje se nová poznámka pod čarou, která zní:

"1 V případě zařízení pro osvětlení zadní registrační tabulky a směrových svítilen (kategorie 5) se tam, kde svítící plocha není, nahradí výraz "svítící plocha" výrazem "plocha výstupu světla"."

Bod 1.6.5 se nahrazuje tímto:

"1.6.5 Plocha výstupu světla

"Plochou výstupu světla" se rozumí celý vnější povrch nebo jen část vnějšího povrchu průsvitného materiálu, který pomáhá dodat světlu jeho určité fotometrické a barevné vlastnosti.

Pokud jen část vnějšího povrchu vyzařuje světlo, musí být v případě pochybností plocha výstupu světla stanovena příslušným orgánem po konzultaci s výrobcem vozidla nebo výrobcem konstrukční části."

Text bodů 1.16 a 1.17 se ve všech jazykových zněních upravuje ve shodě s anglickým zněním.

Francouzské znění se nahrazuje tímto:

"1.16. Témoin de fonctionnement

Par témoin de fonctionnement, on entend un témoin optique ou acoustique indiquant si un dispositif, mis en action, fonctionne correctement ou non.

1.17. Témoin d’enclenchement

Par témoin d’enclenchement, on entend un témoin optique indiquant qu„un dispositif a été mis en action sans indiquer s’il fonctionne correctement ou non."

Německé znění se nahrazuje tímto:

"1.16. Funktionskontrolle

ist eine optische oder akustische Kontrolleinrichtung, die anzeigt, ob eine eingeschaltete Einrichtung einwandfrei arbeitet.

1.17. Einschaltkontrolle

ist eine optische Einrichtung, die anzeigt, daβ eine Einrichtung in Betrieb ist, gleichviel, ob sie einwandfrei funktioniert oder nicht."

Italské znění se nahrazuje tímto:

"1.16. Spia di funzionamento

Per spia di funzionamento si intende una spia ottica o acustica che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no.

1.17. Spia di innesto

Per spia di innesto si intende una spia ottica che indica che é stato messo in azzione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no."

Nizozemské znění se nahrazuje tímto:

"1.16. Functionele verklikker

Onder functionele verklikker wordt een verklikkerlicht of akoestich verklikkersignaal verstaan dat aangeeft of een inrichting die in werking is gesteld, al dan niet correct functioneert.

1.17. Inschakelverklikker

Onder inschakelverlikker wordt een verklikkerlicht verstaan dat aangeeft dat een inrichting is ingeschakeld, doch niet of deze al dan niet correct functioneert."

Dánské znění se nahrazuje tímto:

"1.16. Funktionskontrol

Ved funktionskontrol forstås kontrollampe eller lydsignal, der angiver om en anordning der tilsluttes, fungerer korrekt eller ikke.

1.17. Tilslutningskontrol

Ved tilslutningskontrol forstås kontrollampe, der angiver, at en anordning er tilsluttet, men ikke viser, om den fungerer korrekt eller ikke."

Řecké znění se nahrazuje tímto:

"1.16. Ενδεικτικσ λειτουργναζ

Ως ενδεικτικσ λειτουρνας νοενται ενα οπτκσ η ακουστικσ ενδεικτικσ που δενχνει αν μια διαταξη που τεθηκε σε λειτουργνα λειτουργεν ορθα ή σχι·

1.17. Ενδεικτικσ εναρξεως λειτουργναζ

Ως ενδεικτικσ ενάρξεως λειτουρνας νοενται ένα οπτκσ ενδεικτικσ που δενχνει στι μια διάταξη εχει τεθεν σε λειτουργνα χωρνς να δενχνει αν λειτουργεν ορθά ή σχι."

Bod 3.10 se nahrazuje tímto:

"3.10 Žádné červené světlo, které by mohlo vést k omylu, nesmí být vyzařováno světlometem nebo svítilnou podle bodu 1.5 směrem dopředu a žádné bílé světlo, které by mohlo vést k omylu, s výjimkou zpětného světlometu, nesmí být vyzařováno světlometem nebo svítilnou podle bodu 1.5 směrem dozadu. Neberou se v úvahu světelná zařízení namontovaná uvnitř vozidla. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže:"

Bod 4.3.10 se nahrazuje tímto:

"4.3.10 Elektrické zapojení

Mlhové světlomety se musí dát rozsvěcovat a zhasínat nezávisle na dálkových světlometech, na potkávacích světlometech nebo na jakékoliv jejich kombinaci."

Bod 4.5.4.2 se nahrazuje tímto:

"4.5.4.2 Výška umístění nad vozovkou:

4.5.4.2.1 Výška umístění plochy výstupu světla bočních směrových svítilen (kategorie 5) nesmí být při měření od nejnižšího bodu menší než 500 mm nebo při měření od nejvyššího bodu větší než 1500 mm.

4.5.4.2.2 Výška umístění směrových svítilen kategorií 1 a 2 měřená podle bodu 3.8 nesmí být menší než 350 mm nebo větší než 1500 mm.

4.5.4.2.3 Pokud konstrukce vozidla neumožňuje při měření výše uvedeným způsobem dodržení těchto maximálních hodnot, mohou být tyto hodnoty zvýšeny pro boční směrové svítilny kategorie 5 na 2300 mm a na 2100 mm pro směrové svítilny kategorií 1 a 2."

Bod 4.5.4.3 se nahrazuje tímto:

"4.5.4.3 Na délku:

Vzdálenost mezi plochou výstupu světla boční směrové svítilny (kategorie 5) a příčnou rovinou, která vyznačuje přední okraj celkové délky vozidla, nesmí překročit 1800 mm. Pokud konstrukce vozidla neumožňuje vyhovění minimálním úhlům viditelnosti, může být tato vzdálenost zvětšena až na 2500 mm."

Za bod 4.9.4.3 se vkládá nový bod 4.9.4.4, který zní:

"4.9.4.4 Je-li přední obrysová svítilna sloučena s jinou svítilnou, musí svítící plocha této jiné svítilny vyhovovat požadavkům na umístění (body 4.9.4.1 až 4.9.4.3)."

Bod 4.9.5 se nahrazuje tímto:

"4.9.5 Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel:

45° dovnitř a 80° ven.

Svislý úhel:

15° nad vodorovnou rovinu a 15° pod ni.

Svislý úhel pod vodorovnou rovinu může být zmenšen na 5°, jsou-li svítilny umístěny níže než 750 mm nad vozovkou."

Bod 4.10.5 se nahrazuje tímto:

"4.10.5 Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel:

45° dovnitř a 80° ven.

Svislý úhel:

15° nad vodorovnou rovinu a 15° pod ni.

Svislý úhel pod vodorovnou rovinu může být zmenšen na 5°, jsou-li svítilny umístěny níže než 750 mm nad vozovkou."

Bod 4.13.1 se nahrazuje tímto:

"4.13.1 Užití

Povinné na vozidlech přesahujících šířku 2,10 m.

Nepovinné na vozidlech o šířce 1,80 m až 2,10 m.

Zadní doplňková obrysová svítilna je nepovinná na podvozku s kabinou."

Bod 4.13.4.1 se nahrazuje tímto:

"4.13.4.1 Na šířku:

Vpředu a vzadu: | co možno nejblíže k nejvzdálenějšímu vnějšímu okraji vozidla. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud nejvzdálenější bod svítící plochy od podélné střední roviny vozidla není dále než 400 mm od nejvzdálenějšího vnějšího okraje vozidla." |

Bod 4.13.4.2 se nahrazuje tímto:

"4.13.4.2 Na výšku:

Vpředu: | motorová vozidla: vodorovná rovina tečná k hornímu okraji svítící plochy zařízení nesmí být níže, než je vodorovná rovina tečná k hornímu okraji průhledné zóny čelního skla. Přívěsy a návěsy: v maximální výšce slučitelné s požadavky týkajícími se šířky a konstrukce vozidla a s provozními požadavky na vozidlo a symetrii svítilen. |

Vzadu: | v maximální výšce slučitelné s požadavky týkajícími se šířky, a konstrukce vozidla a s provozními požadavky na vozidlo a na symetrii svítilen." |

Bod 4.14.1 se nahrazuje tímto:

"4.14.1 Užití

Povinné na motorových vozidlech.

Nepovinné na přípojných vozidlech za předpokladu, že jsou ve skupině s jiným zařízením zadní světelné signalizace."

Bod 4.16.1 se nahrazuje tímto:

"4.16.1 Užití

Povinné na přípojných vozidlech.

Nepovinné na motorových vozidlech."

Dodatek 7 se mění takto:Bod 1.5 se nahrazuje tímto:

"1.5 K identifikaci ovládačů smějí být užity pouze následující značky:

+++++ TIFF +++++

Místo značky se čtyřmi čarami je možno užít značku s pěti čarami."

Příklady uvedené v bodě 2 se nahrazují tímto:

+++++ TIFF +++++

"Příklad 1:

+++++ TIFF +++++

Příklad 2:

+++++ TIFF +++++

Příklad 3:"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU