31984D0375Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 1984, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

Publikováno: Úř. věst. L 196, 26.7.1984 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 5. července 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 1984 Nabývá účinnosti: 6. července 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 5. července 1984,

kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

(84/375/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu [1], a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 83/471/EHS [2] stanoví prováděcí pravidla pro kontroly na místě, které provádí Kontrolní výbor Společenství uvedený v článku 5 nařízení (EHS) č. 1208/81;

vzhledem k tomu, že nařízením (EHS) č. 869/84 [3] Rada rozhodla použít na zkušební dobu tří let intervenční opatření na základě klasifikační stupnice Společenství, stanovené nařízením (EHS) č. 1208/81; že je vhodné rozšířit oblast kontrol prováděných Kontrolním výborem do takové míry, aby se týkaly rovněž klasifikace, identifikace a označování produktů, na které se vztahují intervenční opatření; že je proto vhodné změnit rozhodnutí 83/471/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 83/471/EHS se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Kontrolní výbor Společenství uvedený v článku 5 nařízení (EHS) č. 1208/81, dále jen "výbor", je pověřen prováděním kontrol na místě, které se týkají:

a) použití ustanovení o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu;

b) stanovení tržních cen v souladu s uvedenou stupnicí;

c) klasifikace, identifikace a označování produktů v rámci intervenčních opatření uvedených v článku 5 nařízení (EHS) č. 805/68."

2. V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Kontroly na místě se provádějí na jatkách, na trzích s masem, v intervenčních centrech, v kurzovních střediscích a v ústředních a regionálních orgánech příslušných k provádění ustanovení uvedených v článku 1."

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. července 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 123, 7.5.1981, s. 3.

[2] Úř. věst. L 259, 20.9.1983, s. 30.

[3] Úř. věst. L 90, 1.4.1984, s. 32.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU