31984D0371Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 1984, kterým se stanoví zvláštní označení pro čerstvé maso podle čl. 5 písm. a) směrnice Rady 64/433/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 196, 26.7.1984 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. července 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 1984 Nabývá účinnosti: 5. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/765/ES Pozbývá platnosti: 11. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 3. července 1984,

kterým se stanoví zvláštní označení pro čerstvé maso podle čl. 5 písm. a) směrnice Rady 64/433/EHS

(84/371/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [1], naposledy pozměněnou směrnicí 83/90/EHS [2], a zejména na čl. 5 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 5 písm. a) směrnice Rady 64/433/EHS stanoví, že některé kategorie masa mohou být posílány z území jednoho členského státu na území jiného členského státu pouze tehdy, je-li maso určeno k úpravě některým ze způsobů stanovených směrnicí Rady 77/99/EHS [3] a je opatřeno zvláštním označením;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit označení, které je snadno rozpoznatelné a dává záruky potřebné pro rozlišování masa;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 5 písm. a) směrnice 64/433/EHS se použije označení vymezené v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. července 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[2] Úř. věst. L 59, 5.3.1983, s. 10.

[3] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Zvláštní označení je oválné označení vymezené v bodě 49 kapitoly X příloze I směrnice 64/433/EHS, které podél delší osy protínají dvě rovnoběžné přímky vzdálené od sebe minimálně 1 cm tak, aby údaje na značce zůstaly čitelné a obě rovnoběžky byly stejně viditelné jako vnější okraje označení.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU