31984D0358Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1984 o uzavření Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami

Publikováno: Úř. věst. L 188, 16.7.1984 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 1984 Nabývá účinnosti: 28. června 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 28. června 1984

o uzavření Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami

(84/358/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že první dva akční programy Evropských společenství pro životní prostředí [3] zdůrazňují obecnou důležitost boje proti znečištění moří pro Společenství a stanoví mimo jiné opatření Společenství pro boj proti znečištění způsobenému dopravou a plavbou lodí; že určují, že úkol ochrany mořské vody představuje prvořadou záležitost s ohledem na udržení životně důležité ekologické rovnováhy;

vzhledem k tomu, že třetí akční program Společenství pro životní prostředí [4], jehož obecné zásady, které Rada Evropských společenství a zástupci vlád členských států, schválili na jednání Rady dne 7. února 1983, se hlásí zejména k potřebě lepší politiky koordinace při řešení ekologických problémů Severního moře;

vzhledem k tomu, že svým rozhodnutím ze dne 19. května 1981 Rada pověřila Komisi vyjednat přistoupení Evropského hospodářského společenství k Dohodě ze dne 9. června 1969 o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou;

vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí Rady ze dne 9. září 1983 byla dne 13. září 1983 podepsána Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami;

vzhledem k tomu, že pro Společenství je nezbytné schválit tuto dohodu, aby se mohlo účastnit výměny informací a společného výzkumu, a tím dosáhnout výše uvedených cílů, společně s členskými státy a bez dotčení role, kterou doposud plnily v rámci dohody ze dne 9. června 1969; že budoucí akty Společenství nejsou tímto dotčeny;

vzhledem k tomu, že dohoda ze dne 13. září 1983 umožňuje výměnu informací, společný výzkum a spolupráci na moři, jež svou povahou nevytváří společná pravidla, která by mohla být dotčena dohodami, které by si členské státy mohly přát v této oblasti uzavřít;

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami se schvaluje jménem Evropského hospodářského společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede uložení listiny stanovené v článku 18 dohody.

V Lucemburku dne 28. června 1984.

Za Radu

předsedkyně

H. Bouchardeau

[1] Úř. věst. C 40, 15.2.1984, s. 5.

[2] Úř. věst. C 127, 14.5.1984, s. 120.

[3] Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 1 a Úř. věst. C 139, 13.6.1977, s. 1.

[4] Úř. věst. C 46, 17.2.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU