31984D0024Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1983 o seznamu zařízení na Islandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 20, 25.1.1984 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. prosince 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. prosince 1983 Nabývá účinnosti: 1. února 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 23. prosince 1983

o seznamu zařízení na Islandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(84/24/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 83/91/EHS [2], a zejména na čl. 4 odst. 1, čl. 17 a čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) této směrnice,

vzhledem k tomu, že zařízením ve třetích zemích nesmí být povoleno vyvážet čerstvé maso do Společenství, pokud nevyhovují obecným a zvláštním podmínkám stanoveným ve směrnici 72/462/EHS;

vzhledem k tomu že Island předložil v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/EHS seznam zařízení schválených pro vývoz do Společenství;

vzhledem k tomu, že při kontrolách zástupců Společenství na místě bylo zjištěno, že hygienická úroveň tří z těchto zařízení je dostatečná a že tato zařízení tudíž mohou být uvedena v prvním seznamu zařízení, stanoveného podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, z nichž může být povolen dovoz čerstvého masa;

vzhledem k tomu, že případ ostatních Islandem navržených zařízení musí být znovu přezkoumán na základě dalších informací týkajících se jejich hygienické úrovně a možnosti jejich rychlého přizpůsobení právním předpisům Společenství;

vzhledem k tomu, že za účelem zabránění náhlému přerušení existujících obchodních toků, je možné mezitím těmto zařízením dočasně povolit, aby nadále vyvážela čerstvé maso do těch členských zemí, které jsou ochotny je přijmout;

vzhledem k tomu, že bude tudíž nezbytné toto rozhodnutí znovu přezkoumat a případně vzhledem k opatřením přijatým za tímto účelem a z hlediska provedených zlepšení je pozměnit;

vzhledem k tomu, že podmínky pro dovoz čerstvého masa ze zařízení uvedených na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí nadále podléhají jinde stanoveným veterinárním předpisům Společenství a obecným ustanovením smlouvy; že zejména dovoz ze třetích zemí a zpětný vývoz do jiných členských států některých kategorií masa, jako je maso v kusech o hmotnosti nižší než 3 kilogramy nebo maso obsahující rezidua některých látek, které nejsou dosud uvedeny v harmonizovaných pravidlech Společenství, nadále podléhají hygienickým právním předpisům dovážejícího členského státu;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Islandská zařízení uvedená v seznamu v příloze se schvalují pro dovoz čerstvého masa do Společenství podle uvedené přílohy.

2. Zboží dovážené ze zařízení uvedených v odstavci 1 nadále podléhá jinde stanoveným veterinárním předpisům Společenství, a zejména předpisům týkajícím se nákaz zvířat.

Článek 2

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 2 zakáží členské státy dovoz čerstvého masa ze zařízení, která nejsou uvedena na seznamu v příloze.

2. Členské státy smějí až do 31. srpna 1984 nadále povolovat dovoz čerstvého masa ze zařízení neuvedených v seznamu v příloze, která ale byla dnem 1. října 1983 úředně schválena a navržena islandskými orgány podle čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/EHS, pokud nebylo do dne 1. září 1984 přijato, v souladu s čl. 4 odst. 1 výše uvedené směrnice, opačné rozhodnutí.

Komise předloží seznam těchto zařízení členským státům.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. února 1984.

Článek 4

Toto rozhodnutí se přezkoumá a případně pozmění nejpozději do 1. prosince 1984.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. prosince 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 59, 5.3.1983, s. 34.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

SKOPOVÉ MASO

Jatka

Číslo schválení | Adresa |

2 | Borgarnes |

31 | Hùsavik |

50 | Saudàrkrokur |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU