(EHS) č. 3519/83Nařízení Rady (EHS) č. 3519/83 ze dne 12. prosince 1983 o stanovení určitých opatření pro kyselé rafinované oleje získané z vedlejších produktů olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin

Publikováno: Úř. věst. L 352, 15.12.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. prosince 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. prosince 1983 Nabývá účinnosti: 18. prosince 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 865/2004 Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3519/83

ze dne 12. prosince 1983

o stanovení určitých opatření pro kyselé rafinované oleje získané z vedlejších produktů olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Shromáždění [2],

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3172/80 [3] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2551/83 [4] stanovuje, že za účelem ověřování jakosti oleje stáčeného do obalů v uznaných lisovnách je třeba k vedlejším produktům rafinace olivového oleje a olivového oleje z pokrutin vyráběných ve Společenství přidávat definované množství určitých neolivových produktů;

vzhledem k tomu, že u kyselých rafinovaných olejů získaných z vedlejších produktů olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin se takové ověřování v současné době neprovádí;

vzhledem k tomu, že i nadále existuje riziko, že esterifikované oleje vykazující vlastnosti olivového oleje a vyráběné z uvedených kyselých rafinovaných olejů mohou být podvodně vydávané za olivové oleje určené k lidské spotřebě, a tudíž zneužívat podporu spotřeby; že v zájmu zamezení takového rizika je třeba nakládat s kyselými rafinovanými oleji stejným způsobem jako s vedlejšími produkty rafinace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S kyselými rafinovanými oleji získanými z vedlejších produktů olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin položky 15.10 C společného celního sazebníku je možné nakládat stejným způsobem jako s vedlejšími produkty rafinace olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin položky 15.17 B společného celního sazebníku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 1983.

Za Radu

předseda

C. Simitis

[1] Úř. věst. C 235, 21.9.1983, s. 4.

[2] Stanovisko ze dne 18. listopadu 1983 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 331, 9.12.1980, s. 27.

[4] Úř. věst. L 252, 13.9.1983, s. 8.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU