(EHS) č. 3514/83Nařízení Komise (EHS) č. 3514/83 ze dne 13. prosince 1983, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81 týkající se poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, armádami a podobnými silami členských států

Publikováno: Úř. věst. L 351, 14.12.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. prosince 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 1983 Nabývá účinnosti: 17. prosince 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3514/83

ze dne 13. prosince 1983,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81 týkající se poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, armádami a podobnými silami členských států

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1600/83 [2], a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2191/81 [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1446/83 [4], stanoví, že poukázka podle článku 3 uvedeného nařízení je platná až od prvního dne kalendářního měsíce; že převzetí másla se může uskutečnit až po tomto dni; že na základě zkušeností s používáním režimu je nezbytné posunout uvedený termín dopředu, aby dodávky másla mohly být provedeny dříve; že je proto nezbytné upravit lhůtu pro převzetí; že uvedené ustanovení je rovněž uvedeno v nařízení Komise (EHS) č. 2192/81 [5], naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 1446/83; že je proto nutné provést stejné změny v uvedeném nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Čl. 3 odst. 5 nařízení (EHS) č. 2191/81 a čl. 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2192/81 se nahrazují tímto:

"Poukázka je platná v kalendářním měsíci, který je na ní uveden. Převzetí se však musí uskutečnit během období od 20. dne měsíce předcházejícího kalendářní měsíc uvedený na poukázce do 10. dne měsíce následujícího kalendářní měsíc uvedený na poukázce."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 163, 22.6.1983, s. 56.

[3] Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 20.

[4] Úř. věst. L 146, 4.6.1983, s. 19.

[5] Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 24.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU