(EHS) č. 3233/83Nařízení Komise (EHS) č. 3233/83 ze dne 15. listopadu 1983, kterým se podevatenácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 319, 17.11.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. listopadu 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 1983 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3233/83

ze dne 15. listopadu 1983,

kterým se podevatenácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1600/83 [2], a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 17 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2730/81 [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2897/83 [4], stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků;

vzhledem k tomu, že s ohledem na nejaktuálnější informace, kterými disponuje Komise, pokud jde o obchodní praxi příslušných dovážejících zemí a o úřední status příslušných agentur, je vhodné změnit uvedené nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EHS) č. 2730/81 se mění takto:

Seznam agentur, které vypisují nabídkové řízení, je doplněn o tyto nové agentury, které jsou seřazeny v abecedním pořadí podle dovážející země:

Dovážející země | Agentura vypisující nabídkové řízení |

Polsko | Baltona PO box 365 Pulaskie St 6 81963 Gdynia |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 163, 22.6.1983, s. 56.

[3] Úř. věst. L 272, 26.9.1981, s. 25.

[4] Úř. věst. L 286, 19.10.1983, s. 13.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU