(EHS) č. 2026/83Nařízení Rady (EHS) č. 2026/83 ze dne 18. července 1983, kterým se mění nařízení (EHS) č. 565/80 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty

Publikováno: Úř. věst. L 199, 22.7.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. července 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. října 1983 Nabývá účinnosti: 1. října 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2026/83

ze dne 18. července 1983,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 565/80 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2727/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1451/82 [2], a zejména na čl. 16 odst. 5 uvedeného nařízení, a na odpovídající ustanovení ostatních nařízení o zřízení společné organizace trhů se zemědělskými produkty,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že článek 2 nařízení (EHS) č. 565/80 [3] definuje základní produkty jako produkty, na něž se vztahuje organizace trhu, které jsou po zpracování určeny k vývozu; že základní produkty mohou využívat výhod platby vývozních náhrad předem;

vzhledem k tomu, že zboží, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3035/80 [4], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 764/82 [5], nespadá v současné době do definice základních produktů;

vzhledem k tomu, že je třeba zahrnout uvedené zboží do této definice s cílem zajistit, aby s ním bylo zacházeno stejným způsobem jako se zbožím, na něž se vztahuje organizace trhu;

vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 565/80 stanoví, že procento výtěžnosti platné v rámci zpracování je procento platné v rámci aktivního zušlechťovacího styku; že náhrady se vyplácejí na základě teoretických množství produktů, které byly použity při výrobě zboží uvedeného v příloze C nařízení (EHS) č. 3035/80; že je třeba vzít v úvahu uvedená teoretická množství jako procento výtěžnosti pro uvedené zboží,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 565/80 se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se

a) - "produkty" rozumějí produkty uvedené v článku 1;

- "základními produkty" rozumějí produkty určené k vývozu po zpracování na zpracované produkty nebo zboží; zboží určené k vývozu po zpracování je rovněž považováno za základní produkty;

b) "zpracovanými produkty" rozumějí

- produkty získané zpracováním základních produktů a

- produkty, pro které se použije vývozní náhrada;

c) "zbožím" rozumí zboží uvedené v přílohách B a C nařízení (EHS) č. 3035/80."

2. V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Pokud jde o kontrolní postupy a procento výtěžnosti, podléhají základní produkty stejným pravidlům, jako jsou pravidla, která se uplatňují v rámci aktivního zušlechťovacího styku na produkty stejné povahy.

Avšak procenta výtěžnosti, která mají být použita pro základní produkty používané při výrobě zboží uvedeného v příloze C nařízení (EHS) č. 3035/80, jsou procenta uvedená v této příloze."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 1983.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 1983.

Za Radu

předseda

C. Simitis

[1] Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 164, 14.6.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5.

[4] Úř. věst. L 323, 29.11.1980, s. 27.

[5] Úř. věst. L 87, 1.4.1982, s. 4.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU