31983R1981Nařízení Komise (EHS) č. 1981/83 ze dne 18. července 1983, kterým se pošesté mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin

Publikováno: Úř. věst. L 195, 19.7.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. července 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 1983 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/2835 Pozbývá platnosti: 28. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1981/83

ze dne 18. července 1983,

kterým se pošesté mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2727/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1451/82 [2], a zejména na čl. 16 odst. 6 a článek 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1188/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin, jakož i kritéria pro stanovení jejich částky, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3035/80, pokud jde o některé zboží, na které se nevztahuje příloha II Smlouvy [3], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 1842/81 [4], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2938/82 [5], stanoví prováděcí pravidla pro poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin;

vzhledem k tomu, že v některých případech se zelený slad používá místo obyčejného sladu; že je proto nutné určit povolený obsah vlhkosti tohoto produktu, jakož i koeficient, který se použije pro přepočet zeleného sladu na obyčejný slad o obsahu vlhkosti 7 %;

vzhledem k tomu, že obilná whisky je popsána v článku 17 nařízení (EHS) č. 1842/81 jako výrobek získaný z 15 % ječmene nebo rovnocenného množství sladu a 85 % obilovin; že ačkoliv tato množství jako celek přibližně odpovídají skutečnosti, překračují nebo naopak nedosahují množství, která se skutečně použijí v každém lihovaru; že je za těchto podmínek vhodné zrušit v článku 17 všechny odkazy na toto množství;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1842/81 se mění takto:

1. Ustanovení čl. 1 odst. 3 se nahrazuje tímto:

"3 Pro účely tohoto nařízení je hmotnost obilovin, která se zohlední při platbě, vlastní hmotnost obilovin, pokud je jejich obsah vlhkosti nejvýše 16 %. Pokud je obsah vlhkosti použitých obilovin vyšší než 16 % a nejvýše 17 %, zohlední se při platbě vlastní hmotnost snížená o 1 %. Pokud je obsah vlhkosti použitých obilovin vyšší než 17 % a nejvýše 18 %, snížení se rovná 2 %. Pokud je obsah vlhkosti použitých obilovin vyšší než 18 %, snížení se rovná 2 % pro každý procentní bod vlhkosti nad 16 %.

Pro účely tohoto nařízení, pokud jde o slad jiný než zelený slad uvedený v článku 10, se při výpočtu platby zohlední vlastní hmotnost sladu, pokud je obsah vlhkosti nejvýše 7 %. Pokud je obsah vlhkosti použitého sladu vyšší než 7 %, ale nejvýše 8 %, zohlední se při platbě vlastní hmotnost snížená o 1 %. Pokud je obsah vlhkosti sladu vyšší než 8 %, snížení se rovná 2 % pro každý procentní bod vlhkosti nad 7 %.

Referenční metoda Společenství pro určování obsahu vlhkosti obilovin určených pro výrobu lihovin podle nařízení (EHS) č. 1188/81 je metoda uvedená v příloze II nařízení (EHS) č. 2731/75."

2. Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

Koeficient pro přepočet ječmene na slad podle článku 7 nařízení (EHS) č. 1188/81 je 1,33.

Pokud je však slad, který je podroben kontrole, zelený slad o obsahu vlhkosti od 43 do 47 %, koeficient pro přepočet zeleného sladu na slad o obsahu vlhkosti 7 % je 0,57."

3. Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

Pro účely článku 16 se:

a) "obilnou whisky" rozumí whisky vyrobená ze sladu a obilovin;

b) "sladovou whisky" rozumí whisky vyrobená výhradně ze sladu;

c) "irskou whiskey kategorie A" rozumí whisky vyrobená ze sladu a obilovin, o obsahu sladu nižším než 30 %;

d) "irskou whiskey kategorie B" rozumí whisky vyrobená z ječmene a sladu, o obsahu sladu vyšším než 30 %;

e) procentní podíl různých druhů obilovin použitých k výrobě lihovin podle čl. 13 odst. 2 se určí na základě celkového množství různých druhů obilovin použitých k výrobě lihovin podle článku 2 nařízení (EHS) č. 1188/81."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. srpna 1983.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 164, 14.6.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 121, 5.5.1981, s. 3.

[4] Úř. věst. L 183, 4.7.1981, s. 10.

[5] Úř. věst. L 308, 4.11.1982, s. 12.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU