(EHS) č. 1087/83Nařízení Komise (EHS) č. 1087/83 ze dne 4. května 1983 o zařazení zboží do položky 22.02 A společného celního sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 118, 5.5.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. května 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. května 1983 Nabývá účinnosti: 26. května 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1179/2009 Pozbývá platnosti: 23. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1087/83

ze dne 4. května 1983

o zařazení zboží do položky 22.02 A společného celního sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku je třeba přijmout opatření k zařazení některých nápojů vyrobených fermentací sladové zápary s přídavkem chmele s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 0,5 % objemových, někdy též nazývaných "nealkoholická piva";

vzhledem k tomu, že do čísla 22.02 společného celního sazebníku tvořícího přílohu nařízení Rady (EHS) č. 950/68 [2], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 859/83 [3], se zařazují nealkoholické nápoje a do čísla 22.03 se zařazuje pivo;

vzhledem k tomu, že dotyčné výrobky by v důsledku toho měly být zařazeny do čísla 22.02 jako nealkoholické nápoje a že v rámci tohoto čísla musí být zvolena položka 22.02 A;

vzhledem k tomu, že Výbor pro nomenklaturu společného celního sazebníku nevydal příznivé stanovisko, předložila Komise Radě návrh opatření, která mají být přijata postupem podle článku 3 nařízení (EHS) č. 97/69;

vzhledem k tomu, že po uplynutí tříměsíční lhůty od předložení návrhu Rada nerozhodla a že Komise má v důsledku toho přijmout navrhovaná opatření výše uvedeným postupem podle nařízení (EHS) č. 97/69,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nápoje vyrobené fermentací sladové zápary s přídavkem chmele s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 0,5 % objemových, někdy též nazývané "nealkoholická piva", se ve společném celním sazebníku zařazují do položky:

22.02 Limonády, ochucené minerální vody a sodovky a jiné nealkoholické nápoje, s výjimkou ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 20.07:

A. neobsahující mléko ani mléčné tuky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.

[2] Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1.

[3] Úř. věst. L 95, 14.4.1983, s. 11.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU