(ES) č. 810/83Nařízení Komise (ES) č. 810/83 ze dne 5. dubna 1983 o zařazení zboží do některých čísel nebo položek společného celního sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 90, 8.4.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. dubna 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. dubna 1983 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 810/83

ze dne 5. dubna 1983

o zařazení zboží do některých čísel nebo položek společného celního sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku je nezbytné přijmout opatření k zařazení tohoto zboží:

1. keramická kasička v podobě prasátka o délce přibližně 15 centimetrů a výšce 9 centimetrů, zdobeného květinovým motivem, které má na hřbetní straně otvor pro vhazování mincí a na spodní straně kulatý otvor uzavřený zátkou z měkké pryže pro vyjímání mincí;

2. keramická kasička v podobě postavy stařečka (žebráka), vysokého přibližně 18 centimetrů, s malovaným obličejem i oblečením, s otvorem pro vhazování mincí a na spodní straně s kulatým otvorem uzavřeným zátkou z měkké pryže pro vyjímání mincí;

3. keramická kasička v podobě tučňáka vysokého přibližně 30 centimetrů, na hřbetu s otvorem pro vhazování mincí a na spodní straně se zámečkem;

4. plastová kasička v podobě tučňáka vysokého přibližně 16 centimetrů, s červeným šátkem, na hřbetu s otvorem pro vhazování mincí;

5. kasička z malovaného dřeva v podobě stylizované postavy dítěte vysoké přibližně 16 centimetrů, složené z válcové nádoby s otvorem pro vhazování mincí a dřevěné zátky, kterou lze odstranit, aby se mohly vyjmout mince, a k níž jsou připevněny tři koule představující paže a pokyvující hlavu;

6. kasička ze železného plechu v podobě miniaturní poštovní schránky (přibližně 12 centimetrů vysoké, se základnou přibližně 5 × 6 cm), natřené načerveno, vzadu s otvorem pro zavěšení na zeď, vepředu s otvorem pro vhazování mincí a malými dvířky se zámkem;

vzhledem k tomu, že společný celní sazebník tvořící přílohu nařízení Rady (EHS) č. 950/68 [2], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 604/83 [3], zařazuje do čísla 69.13 zejména sošky a jiné ozdobné předměty, do čísla 97.02 panenky a do čísla 97.03 zejména ostatní hračky, do čísla 39.07 výrobky z plastů čísel 39.01 až 39.06 včetně, do čísla 44.27 zejména ozdobné předměty ze dřeva, do čísla 73.40 ostatní výrobky ze železa nebo oceli a do čísla 83.06 zejména ozdobné předměty z obecných kovů; že tato čísla přicházejí v úvahu pro zařazení výše uvedeného zboží;

vzhledem k tomu, že toto zboží nemá pro svůj vzhled a využití podstatné rysy hračky a, pokud jde o výrobky č. 2 a 5, ani panenky; že zboží uvedené pod čísly 1, 2 a 3, 4, 5 a 6 není tedy vyloučeno z kapitol 69, 39 a 44 nebo ze třídy XV podle poznámky 2 písm. f) ke kapitole 69, poznámky 1 písm. q) ke kapitole 39, poznámky 1 písm. o) ke kapitole 44 nebo poznámky 1 písm. m) ke třídě XV; že však, pokud jde o zboží uvedené pod číslem 6, nemá toto zboží charakteristiky interiérových ozdobných předmětů srovnatelných s drobnostmi nebo nástěnnými ozdobami uvedenými ve vysvětlivkách k nomenklatuře Rady pro celní spolupráci k položce 83.06 A;

vzhledem k tomu, že podle tvaru a zdobení má prvních pět výrobků povahu ozdobných předmětů; že ani jejich rozměr, ani skutečnost, že mají funkci kasiček, nemá vliv na jejich charakter ozdobného předmětu; že proto se první tři výrobky zařadí do čísla 69.13, čtvrtý do položky 39.07 B V d) a pátý do položky 44.27 B; že jelikož se šestý výrobek podobá skříňkám, pouzdrům, krabicím na bonbóny a jiným schránkám uvedeným v odst. B pododstavci 3 vysvětlivek nomenklatury Rady pro celní spolupráci k číslu 73.40, je nutné jej zařadit do této položky a v rámci této položky do podpoložky B;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nomenklaturu společného celního sazebníku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené zboží se zařazuje do čísel nebo položek společného celního sazebníku uvedených u jednotlivých druhů zboží:

1.keramická kasička v podobě prasátka o délce přibližně 15 centimetrů a výšce 9 centimetrů, zdobeného květinovým motivem, které má na hřbetní straně otvor pro vhazování mincí a na spodní straně kulatý otvor uzavřený zátkou z měkké pryže pro vyjímání mincí: | 69.13Sošky, ozdobné předměty, bytové dekorační předměty, okrasné předměty |

2.keramická kasička v podobě postavy stařečka (žebráka), vysoká přibližně 18 centimetrů, s malovaným obličejem i oblečením, s otvorem pro vhazování mincí a na spodní straně s kulatým otvorem uzavřeným zátkou z měkké pryže pro vyjímání mincí: | 69.13Sošky, ozdobné předměty, bytové dekorační předměty, okrasné předměty |

3.keramické kasičky v podobě tučňáka vysokého přibližně 30 centimetrů, na hřbetu s otvorem pro vhazování mincí a na spodní straně se zámečkem: | 69.13Sošky, ozdobné předměty, bytové dekorační předměty, okrasné předměty |

4.plastové kasičky v podobě tučňáka vysokého přibližně 16 centimetrů, s červeným šátkem, na hřbetu s otvorem pro vhazování mincí: | 39.07Výrobky z materiálů čísel 39.01 až 39.06 včetně:B.ostatní:V.z ostatních materiálů:d)ostatní |

5.kasička z malovaného dřeva v podobě stylizované postavy dítěte vysoké přibližně 16 centimetrů, složené z válcové nádoby s otvorem pro vhazování mincí a dřevěné zátky, kterou lze odstranit, aby se mohly vyjmout mince, a k níž jsou připevněny tři koule představující paže a pokyvující hlavu: | 44.27Drobné ozdobné předměty ze dřeva a předměty uměleckého truhlářství (skříňky, pouzdra, kazety, penály; svítidla a jiné osvětlovací zařízení); ozdobné a okrasné předměty ze dřeva; dřevěné části a součásti těchto výrobků nebo předmětů:B.ostatní |

6.kasička z železného plechu v podobě miniaturní poštovní schránky (přibližně 12 centimetrů vysoké, se základnou přibližně 5 x 6 cm), natřené načerveno, vzadu s otvorem pro zavěšení na zeď, vepředu s otvorem pro vhazování mincí a malými dvířky se zámkem: | 73.40Ostatní výrobky ze železa nebo oceli:B.ostatní. |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. dubna 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.

[2] Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1.

[3] Úř. věst. L 72, 18.3.1983, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU