(EHS) č. 632/83Nařízení Komise (EHS) č. 632/83 ze dne 16. března 1983, kterým se podvanácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 73, 19.3.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. března 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. března 1983 Nabývá účinnosti: 22. března 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 632/83

ze dne 16. března 1983,

kterým se podvanácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1183/82 [2], a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 17. odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2730/81 [3] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3526/82 [4] stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků;

vzhledem k tomu, že s ohledem na nejaktuálnější informace, kterými disponuje Komise, pokud jde o obchodní praxi příslušných dovážejících zemí a o úřední status příslušných agentur, je vhodné změnit uvedené nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V seznamu agentur, které vypisují nabídkové řízení a které jsou uvedeny v příloze nařízení (EHS) č. 2730/81, se druhá agentura uvedená u dovážející země Sýrie nahrazuje tímto:

"General Organization for Trade of Pharmaceutical Products (Saydalaya),

Hamadani St.

PO Box 3052

Damascus."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 140, 20.5.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 272, 26.9.1981, s. 25.

[4] Úř. věst. L 369, 29.12.1982, s. 25.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU