(EHS) č. 269/83Nařízení Komise (EHS) č. 269/83 ze dne 1. února 1983, kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81, pokud jde o kontrolní opatření související s poskytováním podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, armádami a podobnými silami členských států

Publikováno: Úř. věst. L 31, 2.2.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. února 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 1983 Nabývá účinnosti: 5. února 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 269/83

ze dne 1. února 1983,

kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81, pokud jde o kontrolní opatření související s poskytováním podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, armádami a podobnými silami členských států

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1183/82 [2], a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 6 nařízení Komise (EHS) č. 2191/81 [3], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1333/82 [4], a článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 2192/81 [5], naposledy pozměněného stejným nařízením, stanoví četnost kontrol v souvislosti s poskytováním podpor stanovených uvedenými nařízeními; že je vhodné změnit tato ustanovení s ohledem na minimální požadavky týkající se těchto kontrol, jak stanoví směrnice Rady 77/435/EHS ze dne 27. června 1977 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy [6];

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení č. 2191/81 se článek 6 nahrazuje tímto:

"Článek 6

Členské státy přijmou všechna nezbytná kontrolní opatření, aby zajistily dodržování ustanovení tohoto nařízení, zejména kontrolu obchodní dokumentace a skladových záznamů dodavatele. Tyto kontroly se provádějí v souladu se směrnicí Rady 77/435/EHS [7].

Členské státy informují Komisi:

a) do tří měsíců o postupech přijatých pro kontroly másla v různých fázích uvádění na trh a opatřeních přijatých v souladu s čl. 2 odst. 3 písm. a);

b) do 20. dne každého měsíce o množstvích, pro která v průběhu předcházejícího měsíce:

- byly vydány poukázky,

- byla vyplacena podpora."

Článek 2

V nařízení (EHS) č. 2192/81 se článek 5 nahrazuje tímto:

"Článek 5

Členské státy přijmou nezbytná kontrolní opatření, aby zajistily dodržování ustanovení tohoto nařízení, zejména kontrolu obchodní dokumentace a skladových záznamů dodavatele. Tyto kontroly se provádějí v souladu se směrnicí Rady 77/435/EHS [8].

Členské státy informují Komisi:

a) do tří měsíců o postupech přijatých pro kontrolu másla v různých fázích uvádění na trh a opatřeních přijatých v souladu s čl. 2 odst. 3 písm. a);

b) do 20. dne každého měsíce o množstvích, pro která v průběhu předcházejícího měsíce:

- byly vydány poukázky,

- byla vyplacena podpora."

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 140, 20.5.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 20.

[4] Úř. věst. L 150, 29.5.1982, s. 78.

[5] Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 24.

[6] Úř. věst. L 172, 12.7.1977, s. 17.

[7] Úř. věst. L 172, 12.7.1977, s. 17.

[8] Úř. věst. L 172, 12.7.1977, s. 17

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU