31983L0572Směrnice Rady ze dne 26. října 1983, kterou se mění směrnice Rady 65/269/EHS o sjednocení některých pravidel týkajících se povolení pro silniční přepravu zboží mezi členskými státy a první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy

Publikováno: Úř. věst. L 332, 28.11.1983 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. října 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. listopadu 1983 Nabývá účinnosti: 3. listopadu 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 26. října 1983,

kterou se mění směrnice Rady 65/269/EHS o sjednocení některých pravidel týkajících se povolení pro silniční přepravu zboží mezi členskými státy a první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy

(83/572/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že zavedení mnohostranného povolení pro silniční přepravu zboží při stěhování, která se uskutečňuje uvnitř Společenství, může vést k efektivnější organizaci této přepravy, a tím zvýšit produktivitu podniků specializovaných na stěhování;

vzhledem k tomu, že by proto měla být směrnice 65/269/EHS [4], naposledy pozměněná směrnicí 73/169/EHS [5], změněna tak, aby bylo zavedeno uvedené povolení;

vzhledem k tomu, že je žádoucí sjednotit do jediné směrnice právní úpravu silniční přepravu zboží při stěhování, která se uskutečňuje uvnitř Společenství, že je proto nezbytné současně změnit první směrnici Rady ze dne 23. července 1962 [6], naposledy pozměněnou směrnicí 82/50/EHS [7],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 65/269/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 se zrušují slova "ze dvou".

2. V článku se doplňují nové pododstavce, které znějí:

"Povolení, které bylo uděleno pro nákladní přepravu při stěhování, již provozuje podnik disponující specializovanými pracovníky a vybavením, se vztahuje na přepravu mezi členskými státy a tranzit jejich územím.

Tato přeprava nesmí podléhat žádným kvótám.

Tímto ustanovením se nemění podmínky, za nichž jednotlivé členské státy udělují povolení svým státním příslušníkům."

3. Příloha se doplňuje vzorem povolení uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

V příloze II první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 se zrušuje bod 4.

Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1984. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 26. října 1983

Za Radu

předseda

G. Moraitis

[1] Úř. věst. C 307, 24.11.1982, s. 4.

[2] Úř. věst. C 277, 17.10.1983, s. 161.

[3] Úř. věst. C 90, 5.4.1983, s. 1.

[4] Úř. věst. 88, 24.5.1965, s. 1469/65.

[5] Úř. věst. L 181, 4.7.1973, s. 20.

[6] Úř. věst. 70, 6.8.1962, s. 20.

[7] Úř. věst. L 27, 4.2.1982, s. 22.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU