83/496/EHSČtvrtá směrnice Komise 83/496/EHS ze dne 22. září 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

Publikováno: Úř. věst. L 275, 8.10.1983, s. 20-21 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. září 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. října 1983 Nabývá účinnosti: 27. září 1983
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Čtvrtá směrnice Komise

ze dne 22. září 1983,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

(83/496/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], naposledy pozměněnou směrnicí 83/341/EHS [2], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že ve světle výsledků nejnovějšího vědeckého a technického výzkumu může být za určitých podmínek povoleno použití látek 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin a 2-brom-2-(brom-methyl)pentan-dinitril jako konzervačních přísad v kosmetických prostředcích;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstranění technických překážek obchodu v sektoru kosmetických prostředků technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V části 2 přílohy VI směrnice 76/768/EHS se doplňují nové položky, které znějí:

"Referenční číslo | Látka | Nejvyšší povolená koncentrace | Omezení a požadavky | Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě |

a | b | c | d | e |

59 | 2-brom-2-(brom-methyl)pentan-dinitril | 0,1 % | Nepoužívat v kosmetických prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření | |

60 | 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin | 0,1 % | Jen pro prostředky, které se po použití oplachují | |

| | | pH konečného výrobku nesmí být nižší než 6" | |

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1984.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. září 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Úř. věst. L 188, 13.7.1983, s. 15.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU