83/478/EHSSměrnice Rady 83/478/EHS ze dne 19. září 1983, kterou se popáté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)

Publikováno: Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 33-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. září 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. září 1983 Nabývá účinnosti: 21. září 1983
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 19. září 1983,

kterou se popáté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)

(83/478/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že se při použití azbestu a některých výrobků, které jej obsahují, mohou uvolnit na úkor lidského zdraví vlákna a prach, což může vyvolat azbestosu a rakovinu;

vzhledem k tomu, že prevence je nejlepším způsobem ochrany lidského zdraví;

vzhledem k tomu, že velmi účinným způsobem ochrany lidského zdraví a životního prostředí je zákaz použití některých vláken, jako je krocidolit (modrý azbest), který je podle některých vědeckých pramenů zvlášť nebezpečný;

vzhledem k tomu, že však v současné době není možno krocidolit úplně zakázat; že by nebylo rozumné stáhnout z trhu všechny výrobky, které jej obsahují, neboť při zacházení s těmito výrobky za účelem jejich stažení nebo zničení by mohlo dojít k uvolňování vláken a tím k ohrožení lidského zdraví;

vzhledem k tomu, že určité výrobky obsahující krocidolit, jako jsou těsnění, azbestocementové trubky nebo měniče momentu, nemohou být v blízké budoucnosti v rámci Společenství plně zaměněny náhradními výrobky s přinejmenším rovnocennými vlastnostmi;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit zvláštní označování udávající rizika spojená s použitím výrobků, které obsahují azbestová vlákna;

vzhledem k tomu, že označování těchto výrobků podléhá v některých členských státech předpisům, které se liší, pokud jde o podmínky pro uvádění na trh;

vzhledem k tomu, že tato směrnice omezuje uvádění na trh a používání krocidolitu a výrobků obsahujících vlákna krocidolitu;

vzhledem k tomu, že omezení uvádění na trh a používání jiných azbestových vláken a výrobků obsahujících tato azbestová vlákna může dále zvýšit ochranu lidského zdraví; že dokud nebudou přijaty předpisy Společenství týkající se těchto omezení, zůstanou harmonizační opatření, která se vztahují na tato vlákna nebo výrobky, omezena na předpisy o označování;

vzhledem k tomu, že s ohledem na vědecký a technický pokrok a na možnost náhrady krocidolitu méně nebezpečnými látkami je nutné pravidelně přezkoumávat režim výjimek zavedený touto směrnicí, aby byl v případě potřeby vhodným způsobem změněn;

vzhledem k tomu, že zákazy použití určitých azbestových vláken a různé předpisy o označování uplatňované některými členskými státy mají přímý dopad na fungování společného trhu; že je proto nezbytné uvést v soulad právní a správní předpisy členských států v této oblasti a změnit odpovídajícím způsobem přílohu směrnice 76/769/EHS [4], naposledy pozměněnou směrnicí 83/264/EHS [5],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Dosavadní příloha směrnice 76/769/EHS se označuje jako příloha I.

Článek 2

V příloze I směrnice 76/769/EHS se doplňuje nový bod, který zní:

"5.Azbestová vlákna

5.1Krocidolitč. CAS 12001-28-4 | 5.1Uvedení na trh a použití tohoto vlákna a výrobků, které jej obsahují, je zakázáno.Každý členský stát však může povolit uvedení na trh výrobků, které obsahují toto vlákno, až do 30. června 1988, za předpokladu, že byly vyrobeny před 1. lednem 1986.Každý členský stát může být rovněž vyňat ze zákazu použití výrobků, které obsahují toto vlákno za předpokladu, že byly vyrobeny, uvedeny na trh nebo použity před 1. lednem 1986.Aniž jsou dotčeny ostatní směrnice Společenství, členské státy mohou rovněž vyloučit z tohoto zákazu níže uvedené výrobky včetně vláken a meziproduktů potřebných pro jejich výrobu::a)azbestocementové trubky;b)těsnění, těsnicí vložky, ucpávková těsnění a pružné kompenzátory odolné kyselinám a teplotě,c)měniče momentu. |

5.2Všechna azbestová vlákna:Krocidolit č. CAS 12001-28-4Chrysotil č. CAS 12001-29-5Amosit č. CAS 12172-73-5Antopylit č. CAS 77536-67-5Aktinolit č. CAS 77536-66-4Tremolit č. CAS 77536-68-6 | 5.2Aniž je dotčen bod 5.1, může být povoleno uvedení na trh a použití výrobků obsahujících tato vlákna, pouze pokud jsou výrobky označeny v souladu s přílohou II. |

Článek 3

Ve směrnici 76/769/EHS se doplňuje nová přílohu II, která zní:

"

PŘÍLOHA II

Zvláštní ustanovení o označování výrobků obsahujících azbest

1. Všechny výrobky obsahující azbest nebo jejich obal musí být opatřeny označením definovaným takto:

a) označení odpovídající níže uvedenému vzoru musí být přinejmenším 5 cm vysoké (H) a 2,5 cm široké;

b) označení se skládá ze dvou částí:

- horní část (h1 = 40 % H) obsahuje bílé písmeno "a" na černém pozadí,

- dolní část (h2 = 60 % H) obsahuje standardní bílý a/nebo černý nápis na červeném pozadí, který musí být jasně čitelný;

c) pokud výrobek obsahuje krocidolit, nahradí se slova "obsahuje azbest" použitá ve standardním textu slovy "obsahuje krocidolit/modrý azbest".

Členské státy mohou vyjmout z ustanovení prvního pododstavce výrobky určené k uvedení na trh na jejich území. Označení těchto výrobků však musí obsahovat slova "obsahuje azbest";

+++++ TIFF +++++

d) pokud je označení natištěno přímo na výrobcích, postačí jedna barva kontrastující s barvou pozadí.

2. Označení uvedené v této příloze musí být umístěno v souladu s těmito pravidly:

a) na každém i nejmenším dodávaném dílu;

b) pokud výrobek obsahuje součásti na bázi azbestu, postačí, aby označení bylo pouze na těchto součástech. Od označení může být upuštěno v případě, že malá velikost součásti nebo nevhodnost obalu neumožňuje umístění označení.

3. Označování balených výrobků obsahujících azbest

3.1. Na obalu balených výrobků obsahujících azbest musí být čitelné a neodstranitelné označení těmito údaji:

a) symbol a příslušné označení nebezpečnosti v souladu s touto přílohou;

b) bezpečnostní pokyny, které musí být zvoleny v souladu s údaji uvedenými v této příloze a v náležitém rozsahu pro určitý výrobek.

Pokud jsou na obalu uvedeny doplňující informace o bezpečnosti, nesmí tyto odporovat údajům stanoveným v písmenech a) a b) nebo je zlehčovat.

3.2 Označování stanovené v bodu 3.1 bude provedeno pomocí:

- označení pevně připojeného k obalu nebo

- visačky bezpečně připojené k obalu nebo

- přímého natištění na obal.

3.3 Výrobky obsahující azbest, které jsou zabalené pouze ve volném plastovém obalu nebo podobným způsobem se považují za balené výrobky a musí být označeny v souladu s bodem 3.2. Pokud jsou výrobky odděleny od obalů a uvedeny na trh nezabalené, pak každý, i nejmenší takto nabízený díl, musí být opatřen označením v souladu s bodem 3.1.

4. Označování nebalených výrobků obsahujících azbest

U nebalených výrobků obsahujících azbest bude označení v souladu s bodem 3.1 provedeno pomocí:

- označení pevně připojeného k výrobku obsahujícímu azbest,

- visačky pevně připojené k tomuto výrobku,

- přímého natištění na výrobek

nebo, pokud výše uvedené možnosti nejsou z praktických důvodů možné, např. u výrobků omezených rozměrů, u výrobků s nevhodnými vlastnostmi nebo při určitých technických obtížích, provede se označení pomocí příbalového letáku v souladu s bodem 3.1.

5. Aniž jsou dotčeny předpisy Společenství o bezpečnosti a hygieně na pracovišti, je třeba označení připojené k výrobku, který může být v závislosti na použití dále zpracováván nebo dokončován, opatřit všemi náležitými bezpečnostními pokyny pro daný výrobek, zejména následujícími:

- pokud je to možné, používejte venku nebo na dobře větratelném místě,

- přednostně používejte ruční nebo nízkorychlostní nástroje vybavené v případě potřeby zařízením na odsávání prachu. Při použití vysokorychlostních nástrojů by tyto nástroje měly být vždy vybaveny odsávacím zařízením,

- pokud je to možné, před řezáním nebo vrtáním navlhčete,

- prach navlhčete, uložte jej do dobře uzavřené nádoby a bezpečně zneškodněte.

6. Označení všech výrobků určených k použití v domácnosti, na které se nevztahuje bod 5 a z nichž se pravděpodobně budou během používání uvolňovat azbestová vlákna, by mělo v případě potřeby obsahovat následující bezpečnostní pokyn: "po opotřebení vyměnit".

7. Členské státy mohou požadovat pro označení výrobků obsahujících azbest, které jsou uváděny na trh na jejich území, použití svého úředního jazyka, nebo svých úředních jazyků.

"

.

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30 měsíců od jejího oznámení [7]. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. září 1983.

Za Radu

předseda

G. Varfis

[1] Úř. věst. C 78, 28.3.1980, s. 10.

[2] Úř. věst. C 125, 17.5.1982, s. 159.

[3] Úř. věst. C 331, 17.12.1980, s. 5.

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

[5] Úř. věst. L 147, 6.6.1983, s. 9.

[7] Tato směrnice byla oznámena členským státům dne 21. září 1983.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU