31983L0467Směrnice Komise ze dne 29. července 1983, kterou se popáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

Publikováno: Úř. věst. L 257, 16.9.1983 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. července 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. srpna 1983 Nabývá účinnosti: 19. srpna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1272/2008 Pozbývá platnosti: 1. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 29. července 1983,

kterou se popáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(83/467/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1], naposledy pozměněnou směrnicí 79/831/EHS [2], a zejména na článek 19 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že zkušenosti ukázaly, že je nezbytné přizpůsobit seznam nebezpečných látek v příloze I směrnice 67/548/EHS současným vědeckým a technickým poznatkům, a to zařazením dalším látek do seznamu, upřesněním určitých kritérií pro klasifikaci těchto látek a přezkoumáním klasifikace a označení některých z nich;

vzhledem k tomu, že se v článku 2 směrnice 67/548/EHS definují jako nebezpečné látky a přípravky, které jsou podle obecných kritérií mimo jiné výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé; že se v článku 16 stanoví symboly a označení nebezpečnosti, které mají být použity pro označování takových látek a přípravků; že jsou tyto symboly a označení nebezpečnosti zobrazeny v příloze II směrnice 67/548/EHS; že s ohledem na zařazení nových skupin nebezpečnosti do směrnice musí být příloha II změněna;

vzhledem k tomu, že se v přílohách III a IV směrnice 67/548/EHS definují standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty); že s rozvojem poznatků je možné určitá specifická rizika lépe vystihnout a určité standardní pokyny pro bezpečné zacházení lépe formulovat; že za těchto okolností je nezbytné přílohy III a IV změnit;

vzhledem k tomu, že jsou v článku 5 a v čl. 8 odst. 2 směrnice 67/548/EHS uvedena ustanovení o balení a dočasném označování nebezpečných látek, které nejsou uvedeny v příloze I výše uvedené směrnice; že tato ustanovení musí být v souladu zejména s kritérii stanovenými příloze VI části II B pro klasifikaci jako žíravý a dráždivý a s částí II D, v níž jsou uvedeny pokyny pro označování nebezpečných látek a kritéria pro volbu standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-vět) a standardních pokynů pro bezpečné zacházení (S-vět), které jsou nebezpečným látkám přiřazeny; že za těchto okolností musí být příloha VI rozšířena;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 67/548/EHS se mění takto:

1. Všeobecná vysvětlující poznámka v předmluvě k příloze I (seznamu nebezpečných látek) se rozšiřuje takto:

"Zvláště u solí (pod jakýmkoli označením uvedeným v příloze I), jež jsou v příloze I uvedeny ve své bezvodé i hydratované formě, není-li výslovně stanoveno jinak."

2. Do přílohy I (seznamu nebezpečných látek) se vkládá látka uvedená v příloze I této směrnice.

3. V příloze I (seznamu nebezpečných látek) se provedou tyto opravy:

Indexové číslo | Látka | Chybně | Oprava |

603-072-00-7 | 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy) butan 1,4-butandiol-diglycidylether | R: 20/21-36/38-40 | R: 20/21-36/38-43 |

607-106-00-1 | 1-methyl-5-norbornen-2,3-dikarboxanhydrid 1-methylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxanhydrid (Ve směrnici 81/957/EHS je anglický název této látky chybný) | R: 22-36/37/38-43 (ve všech jazycích kromě francouzského jazyka) | R: 22-36/37/38-42 |

612-059-00-5 | Triethylentetramin 2,2’-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin) | R: 21/34-43 | R: 21-34-43 |

615-005-01-6 | 4,4’-methylendifenyldiisokyanát; isomery a homology a jejich směsi | S: chybí čísla | S: 26-28-38-45 |

615-006-00-4 | toluen-2,4-diisokyanát (1) toluen-2,6-diisokyanát (2) směsi (1) a (2) | Pouze ve francouzském jazyce: název látky je chybný | Pouze ve francouzském jazyce: 2,4-Diisocyanate de toluylène (1) 2,6-Diisocyanate de toluylène (2) Mélanges de (1) at (2) |

4. Příloha I (seznam nebezpečných látek) se mění takto:

1)Indexové číslo 607-107-00-7 | 2-Ethylhexyl-akrylát za R: 37/38 se připojí -43 |

2)Indexové číslo 615-011-00-1 | Hexamethylen-1,6-diisokyanát Standardní věta o specifické rizikovosti se nahrazuje tímto: R: 23-36/37/38-42/43 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3)Indexové číslo 601-023-00-4 | Ethylbenzen Symbol se nahrazuje symbolem Věta o specifické rizikovosti a standardní pokyn pro bezpečné zacházení se nahrazují tímto: R: 11-20 S: 16-24/25-29 |

5. Příloha II se nahrazuje přílohou II této směrnice.

6. Příloha III (Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami) se mění takto:

1) Vkládají se tyto věty:

R 41 | Risiko for alvorlig øjenskade. |

Gefahr ernster Augenschäden. |

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. |

Risk of serious damage to eyes. |

Risque de lésions oculaires graves. |

Rischio di gravi lesioni oculari. |

Gevaar voor ernstig oogletsel. |

R 44 | Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. |

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß. |

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα. |

Risk of explosion if heated under confinement. |

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. |

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. |

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. |

R 45 | Kan fremkalde kræft. |

Kann Krebs erzeugen. |

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. |

May cause cancer. |

Peut causer le cancer. |

Può provocare il cancro. |

Kan kanker veroorzaken. |

R 46 | Kan forårsage arvelige genetiske skader. |

Kann vererbbare Schäden verursachen. |

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. |

May cause heritable genetic damage. |

Peut causer des altérations génétiques héréditaires. |

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. |

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. |

R 47 | Kan medføre fosterskader. |

Kann Mißbildungen verursachen. |

Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις. |

May cause birth defects. |

Peut causer des malformations congénitales. |

Può provocare malformazioni congenite. |

Kan geboorteafwijkingen veroorzaken. |

R 48 | Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. |

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. |

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία κατόπιν παρατεταμένης εκθέσεως. |

Danger of serious damage to health by prolonged exposure. |

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. |

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. |

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. |

2) V německém jazyce se termín "explosionfähig" nahrazuje termínem "explosionsgefährlich" ve větách R 1, R 2, R 4 a R 16; termín "leicht explosionfähig" se nahrazuje termínem "besonders explosionsgefährlich" ve větě R 3. Termín "hochgiftige" se nahrazuje termínem "sehr giftige" ve větě R 32.

7. Příloha IV (Standardní pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami) se mění takto:

1) Zrušují se tyto věty:

S 10: Obsah udržujte ve zvlhčeném stavu.

S 11: Zamezte přístupu vzduchu.

S 31: Uchovávejte mimo dosah výbušných materiálů.

2) Vkládají se tyto věty:

S 46 | Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. |

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |

Σε περίπτωση καταπόσεως, να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδειχθεί το δοχείο ή η ετικέτα. |

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. |

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. |

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |

S 47 | Må ikke opbevares ved temperaturer på over… °C (angives af fabrikanten). |

Nicht bei Temperaturen über… °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των… °C (προς προσδιορισμό από τον κατασκευαστή). |

Keep at temperature not exceeding… °C (to be specified by the manufacturer). |

Conserver à une température ne dépassant pas… °C (à préciser par le fabricant). |

Conservare a temperatura non superiore a… °C (da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren bij een temperatuur beneden… °C (aan te geven door de fabrikant). |

S 48 | Holdes befugtet med… (passende middel angives af fabrikanten). |

Feucht halten mit… (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται υγρό με… (κατάλληλο υγρό που πρέπει να καθοριστεί από τον κατασκευαστή). |

Keep wetted with… (appropriate material to be specified by the manufacturer). |

Maintenir humide avec… (moyen approprié à préciser par le fabricant). |

Mantenere umido con… (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). |

Inhoud vochtig houden met… (middel aan te geven door de fabrikant). |

S 49 | Må kun opbevares i den originale emballage. |

Nur im Originalbehälter aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. |

Keep only in the original container. |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. |

Conservare soltanto nel recipiente originale. |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. |

S 50 | Må ikke blandes med… (angives af fabrikanten), |

Nicht mischen mit… (vom Hersteller anzugeben). |

Να μην αναμιχθεί με… (καθορίζεται από τον κατασκευαστή). |

Do not mix with… (to be specified by the manufacturer). |

Ne pas mélanger avec… (à spécifier par le fabricant). |

Non mescolare con… (da specificare da parte del fabbricante). |

Niet vermengen met… (aan te geven door de fabrikant). |

S 51 | Må kun bruges på steder med god ventilation. |

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. |

Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με πολύ καλό αερισμό. |

Use only in well ventilated areas. |

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |

Usare soltanto in luogo ben ventilato. |

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |

S 52 | Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum |

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden. |

Να μη χρησιμοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους. |

Not recommended for interior use on large surface areas. |

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. |

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. |

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes. |

3) Tyto kombinace se doplňují ke kombinacím S-vět:

S 3/14 | Opbevares køligt og adskilt fra… (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

An einem kühlen, von… entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep in a cool place away from… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver dans un endroit frais à l'écart des… (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare in luogo fresco lontano da… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren op een koele plaats verwijderd van… (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 3/9/14 | Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra… (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von… aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep in a cool, well ventilated place away from… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des… (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van… (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 3/9/49 | Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. |

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. |

Keep only in the original container in a cool well ventilated place. |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. |

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. |

S 3/9/14/49 | Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra… (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von… aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de… (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da… (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van… (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 47/49 | Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over… °C (angives af fabrikanten). |

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über… °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των… °C (προς προσδιορισμό από τον κατασκευαστή). |

Keep only in the original container at temperature not exceeding… °C (to be specified by the manufacturer). |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à température ne dépassant pas… °C (à préciser par le fabricant). |

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a… °C (da precisare da parte del fabbricante). |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden… °C (aan te geven door de fabrikant). |

8. Příloha VI část II část B se nahrazuje tímto:

"B. Není-li v samostatných směrnicích o nebezpečných přípravcích stanoveno jinak, klasifikují se látky a přípravky jako žíravé nebo dráždivé podle těchto kritérií:

a) Kritéria pro žíravost

Látka nebo přípravek se považují za žíravé, jestliže při zkoušce kožní dráždivosti uvedené v příloze V nebo při ekvivalentní zkoušce vyvolají po aplikaci na zdravou neporušenou kůži zvířete rozrušení kožní tkáně v celé její tloušťce přinejmenším u jednoho zvířete nebo lze-li výsledek předpokládat například z jejich silně kyselé nebo silně zásadité reakce.

b) Kritéria pro dráždivost

Látka nebo přípravek se považují za dráždivé, jestliže vyvolají zánět kůže nebo oční léze odpovídající těmto kritériím hodnocení:

1. Zánět kůže

i) Zánět kůže přetrvává po dobu nejméně 24 hodin po skončení nejvýše čtyřhodinové expoziční doby a odpovídá následujícím hodnotám stanoveným na králíku zkouškou kožní dráždivosti uvedenou v příloze V:

- střední hodnota příznaků buď tvorby erytémů a krust, nebo tvorby edému je větší nebo rovna dvěma při započtení všech testovacích zvířat,

- nebo v případě, kdy byla zkouška podle přílohy V provedena na třech zvířatech a nejméně u dvou zvířat byla při výpočtu jednotlivě pro každé zvíře zjištěna střední hodnota příznaků tvorby erytémů a krust nebo tvorby edému, větší nebo rovna dvěma.

V obou případech by měly být pro výpočet středních hodnot použity všechny hodnoty odečtené v jednotlivých odečítacích časech (24, 48 a 72 h).

ii) Jestliže z praktické zkušenosti vyplývá, že látky nebo přípravky mají schopnost vyvolat po styku s kůží senzibilizaci u významného počtu osob nebo na základě pozitivní reakce u pokusných zvířat.

V případě zkušební metody senzibilizace kůže popsané v příloze V nebo v případě jiných zkušebních metod s adjuvanty se reakce přinejmenším u 30 % zvířat považuje za pozitivní výsledek zkoušky. U ostatních zkušebních metod se reakce u 15 % zvířat považuje za pozitivní výsledek zkoušky.

2. Oční léze

Oční léze, které se projeví do 72 hodin po expozici a které přetrvávají přinejmenším 24 hodin a odpovídají následujícím hodnotám stanoveným na králíku zkušební metodou uvedenou v příloze V:

- střední hodnota příznaků každého typu léze je při započtení všech testovacích zvířat větší nebo rovna těmto hodnotám:

—zakalení rohovky | dvě nebo vyšší |

—poškození duhovky | jedna nebo vyšší |

—zčervenání spojivky | 2,5 nebo vyšší |

—edém spojivky (chemosa) | dvě nebo vyšší |

- nebo, byla-li zkouška podle přílohy V provedena se třemi zvířaty, je při výpočtu pro každé jednotlivé zvíře hodnota příznaku zakalení rohovky, poškození duhovky, zčervenání spojivky nebo edém spojivky (chemosa) u dvou nebo více zvířat rovna střední hodnotě uvedené výše.

V obou případech by měly být pro výpočet středních hodnot použity všechny hodnoty odečtené v jednotlivých odečítacích časech (24, 48 a 72 h)."

9. Příloha VI část II D se nahrazuje přílohou III této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1985 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tato opatření nejpozději ode dne 1. ledna 1986.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. července 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 10.

--------------------------------------------------

BILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE I

Seznam nebezpečných látek

Viz směrnice Komise 93/72/EHS, Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29.

--------------------------------------------------

BILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE II

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου

ANNEX II

Symbols and indications of danger

ANNEXE II

Symboles et indications de danger

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di rischio

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"PŘÍLOHA VI ČÁST IID"

Obecné požadavky na klasifikaci a označování nebezpečných látek a přípravků

Pokyny pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a přípravků; kritéria pro výběr standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-vět) a standardních pokynů pro bezpečné zacházení (S-vět)

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU