83/341/EHSTřetí směrnice Komise 83/341/EHS ze dne 29. června 1983, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

Publikováno: Úř. věst. L 188, 13.7.1983, s. 15-15 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. června 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. července 1983 Nabývá účinnosti: 4. července 1983
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Třetí směrnice Komise

ze dne 29. června 1983,

kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

(83/341/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], naposledy pozměněnou směrnicí 83/191/EHS [2], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že pro ochranu zdraví by mělo být zakázáno použití určitých látek jako barev na vlasy;

vzhledem k tomu, že látka p-diaminobenzen by měla být přesunuta z přílohy V do přílohy III;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstranění technických překážek obchodu v sektoru kosmetických prostředků technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1. K seznamu v příloze II se doplňují nové položky, které znějí:

"363. 1,2-Fenylendiamin a jeho soli

364. 4-Methyl-1,3-fenylendiamin a jeho soli".

2. V příloze III části 1 sloupci b se znění referenčního č. 8 nahrazuje tímto:

"1,3 a 1,4 Fenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli; N-substituované deriváty 1,2fenylendiaminů [3]

3. V příloze III části 1 sloupci b se znění referenčního č. 9 nahrazuje tímto:

"Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli [4], s výjimkou látky č. 364 v příloze II".

4. V příloze V se zrušuje položka:

"4. 1,4-Fenylendiamin a jeho soli".

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1984. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. června 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 25.

[3] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.".

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU