31983L0276Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 151, 9.6.1983 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. května 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. června 1983 Nabývá účinnosti: 1. června 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 26. května 1983,

kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(83/276/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [4], naposledy pozměněná směrnicí 80/1267/EHS [5] a aktem o přistoupení z roku 1979, stanoví, že ustanovení nezbytná k přijetí postupu EHS schválení typu pro konstrukční části a vlastnosti vozidel mají být obsahem zvláštních směrnic; že ustanovení pro montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci jsou obsažena ve směrnici 76/756/EHS [6] ve znění směrnic 80/233/EHS [7] a 82/244/EHS [8];

vzhledem k tomu, že metoda stanovená ve směrnici 70/156/EHS pro harmonizaci právních předpisů je "volitelná", a výrobci nezvolili možnost uplatňovat požadavky Společenství obsažené ve směrnici 76/156/EHS z toho důvodu, že uvedená směrnice požaduje seřizování potkávacího světla (bod 4.2.6 přílohy I ve znění směrnice 82/244/EHS), a uchylovali se k odpovídajícím vnitrostátním předpisům, které dosud takové seřizování nepředepisují; že pro odůvodnění své volby se výrobci odvolávají na technické obtíže a na náklady se zaváděním zmiňovaných požadavků Společenství, zvláště v případě malých osobních automobilů;

vzhledem k tomu, že se od doby, kdy požadavky na seřizování potkávacího světla vstoupily v platnost, technický rozvoj zaměřil na faktory seřízení potkávacího světla, které jsou spojeny s otázkou oslňování; že vývoj zahrnuje zvláště snahu o zlepšení aerodynamického tvaru vozidel, který ovlivňuje montážní výšku světlometů potkávacího světla i opatření pro řízení svítivosti světla; že je třeba dočasně a odpovídajícím způsobem omezit uplatňování ustanovení, která jsou jen částí celku, aby nevznikly nežádoucí obtíže, přičemž tyto úvahy jsou vzájemně provázané;

vzhledem k tomu, že pro umožnění účinného uplatňování pravidel Společenství pro zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci je třeba posunout den použitelnosti požadavků na seřizování potkávacího světla na 1. října 1984; že je také třeba zajistit, aby zpřísnění týkající se prvního uvádění vozidel odpovídajících typu schválenému před 1. říjnem 1984 do provozu nevstoupilo v platnost dříve než o tři roky později, aby tak byl výrobcům poskytnut čas k úpravě jejich modelů;

vzhledem k tomu, že je pro zvýšení přehlednosti nyní žádoucí uvést společně v jediném textu celé znění článků směrnice 76/756/EHS s jejich změnami, včetně změn zaváděných touto směrnicí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Články 1 až 5 směrnice 76/756/EHS se nahrazují tímto:

"Článek 1

Pro účely této směrnice se "vozidlem" rozumí každé motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, s karoserií nebo bez karoserie, která má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, a jeho přípojná vozidla, s výjimkou kolejových vozidel, zemědělských a lesních traktorů a strojů a strojů pro veřejné práce.

Článek 2

1. Členské státy nesmějí

- odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro určitý typ vozidla, ani

- odmítnout nebo zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání určitého vozidla

z důvodů týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidle, ať povinných nebo nepovinných, uvedených v bodech 1.5.7 až 1.5.20 přílohy I, jestliže jsou tato zařízení namontována v souladu s požadavky stanovenými v příloze I.

2. Odchylně od odstavce 1 se soulad s bodem 4.2.6 přílohy I vyžaduje až od 1. října 1984. Pokud však byla zařízení uvedená v bodě 4.2.6.2 namontována před tímto dnem, musí splňovat požadavky stanovené v bodě 4.2.6. Pokud bylo pro typ vozidla, který nesplňuje požadavky odstavce 1, uděleno EHS schválení typu (nebo vydán doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/756/EHS) nebo vnitrostátní schválení typu po 1. říjnu 1979 a před 1. říjnem 1984, mohou členské státy zakázat takovým vozidlům první uvedení do provozu od 1. října 1987.

Článek 3

Členský stát, který udělí schválení typu, přijme nezbytná opatření, aby byl informován o každé změně konstrukční části nebo vlastností uvedených v bodě 1.1 přílohy I. Příslušný orgán dotyčného státu posoudí, zda je nutné provést na změněném typu vozidla nové zkoušky a vystavit nový protokol. Změna se nepovolí, jestliže se při těchto zkouškách prokáže nesplnění požadavků této směrnice.

Článek 4

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků příloh technickému pokroku se přijímají postupem stanoveným v článku 13 směrnice 70/156/EHS.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. října 1983. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Po oznámení této směrnice členským státům [9] zajistí členské státy, aby bylo Komisi sděleno znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice."

Článek 2

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. května 1983.

Za Radu

předseda

Otto Graf Lambsdorff

[1] Úř. věst. C 279, 22.10.1982, s. 5.

[2] Úř. věst. C 68, 14.3.1983, s. 87.

[3] Úř. věst. C 77, 21.3.1983, s. 1.

[4] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[5] Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34.

[6] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1.

[7] Úř. věst. L 51, 22.5.1980, s. 8.

[8] Úř. věst. L 109, 22.4.1982, s. 31.

[9] Tato směrnice byla členským státům oznámena 1. června 1983.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU