31983L0264Směrnice Rady ze dne 16. května 1983, kterou se počtvrté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

Publikováno: Úř. věst. L 147, 6.6.1983 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. května 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. května 1983 Nabývá účinnosti: 19. května 1983
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY

ze dne 16. května 1983,

kterou se počtvrté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

(83/264/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu2,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru3,

vzhledem k tomu, že použití tris (2,3-dibrompropyl)-fosfátu k dosažení nehořlavosti textilních výrobků bylo zakázáno směrnicí 79/663/EHS4 z důvodu nebezpečí, které představuje pro zdraví; že pozdější výzkum ukázal, že dva další retardéry hoření, tris-(aziridinyl)-fosfinoxid a polybromované bifenyly (PBB), jsou škodlivé zdraví, a v důsledku toho by neměly být použity v textilních výrobcích přicházejících do styku s pokožkou;

vzhledem k tomu, že 3,3-dimethoxibenzidin se používá při výrobě kýchacího prášku; že i když znalosti týkající se mutagenních a karcinogenních vlastností této látky nejsou konečné, příbuznost struktury této látky s benzidinem, u kterého jsou jednoznačně stanoveny karcinogenní účinky na člověka, naznačuje, že by jí měla být věnována velká pozornost vzhledem k jejím potenciálním zdravotním rizikům; že kýchací prášek je užíván hlavně dětmi, skupinou citlivou na toxické chemické látky, která by proto měla být zvlášť chráněna před zdravotním rizikem; že by proto použití těchto látek v žertovných a zábavných předmětech, jako je kýchací prášek, mělo být zakázáno;

vzhledem k tomu, že některé kýchací prášky na rostlinné bázi představují nebezpečí pro uživatele, zejména pro děti, a jsou již z tohoto důvodu v některých členských státech zakázány;

vzhledem k tomu, že polysulfidy amonné mají žíravé účinky a mohou způsobit vážné, trvalé poškození, zejména očí; že tyto sloučeniny, které jsou prodávány zejména dětem jako žertovné a zábavné předměty, jsou zvlášť nebezpečné; že proto by jejich použití mělo být zakázáno;

vzhledem k tomu, že těkavé estery kyseliny bromoctové se používají jako slzný plyn; že mají dráždivý účinek a mohou mít škodlivý vliv na dýchací systém a na oči; že při vysoké koncentraci mají žíravý účinek a mohou způsobit nevratné poškození očí; že by neměly být používány dětmi a jejich použití jako zábavných a žertovných předmětů by proto mělo být zakázáno;

vzhledem k tomu, že zákazy již vydané některými členskými státy, které se týkají výše uvedených látek, mají přímý dopad na vytváření nebo fungování společného trhu; že je proto nezbytné uvést v soulad právní předpisy členských států v této oblasti a změnit odpovídajícím způsobem přílohu směrnice 76/769/EHS5,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze směrnice 76/769/EHS se doplňují nové body, které znějí:

"8. Tris-(azirinidyl)-fosfinoxid č. CAS 5455-55-1 9. Polybromované bifenyly (PBB) č. CAS 59536-56-1 Nejsou povoleny v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí do styku s pokožkou.

10. Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého (Quillaja saponaria) a jeho deriváty obsahující saponiny Prášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger) Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrum) Benzidin a/nebo jeho deriváty o-nitrobenzaldehyd č. CAS 522-89-6 Dřevný prášek 11. Sulfid amonný a hydrogensulfid amonný č. CAS 12135-76-1 č. CAS 12124-99-1 Polysulfid amonný č. CAS 12259-92-6 12. Těkavé estery kyseliny bromoctové: Methylbromacetát č. CAS 96-32-2 Ethylbromacetát č. CAS 105-36-2 Propylbromacetát Butylbromacetát Nejsou povoleny v žertovných a zábavných předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček. Členské státy však mohou povolit na svém území zápachové bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml.".

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení6. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. května 1983.

Za Radu

předseda

I. KIECHLE

1 Úř. věst. C 288, 10.11.1981, s. 7.

2 Úř. věst. C 125, 17.5.1982, s. 148.

3 Úř. věst. C 112, 3.5.1982, s. 42.

4 Úř. věst. L 197, 3.8.1979, s. 37.

5 Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

6) Tato směrnice byla oznámena členským státům dne 19. května 1983.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU