31983D0414Rozhodnutí Rady ze dne 25. července 1983 o přistoupení Společenství k Úmluvě o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu, ve znění protokolu konference zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného dne 11. listopadu 1982 ve Varšavě

Publikováno: Úř. věst. L 237, 26.8.1983 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. července 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. července 1983 Nabývá účinnosti: 25. července 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 25. července 1983

o přistoupení Společenství k Úmluvě o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu, ve znění protokolu konference zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného dne 11. listopadu 1982 ve Varšavě

(83/414/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že obhospodařování a zachování živých zdrojů Baltského moře a Velkém a Malém Beltu vyžaduje mezinárodně platná pravidla;

vzhledem k tomu, že za tímto účelem byla dne 13. září 1973 v Gdaňsku podepsána Úmluva o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu (dále jen "gdaňská úmluva"); že tato úmluva vstoupila v platnost dne 28. července 1974;

vzhledem k tomu, že Společenství má pravomoc přijímat, nejen samostatným způsobem, ale i prostřednictvím smluvních závazků vůči třetím zemím a v rámci mezinárodních organizací, opatření k zachování živých zdrojů moře;

vzhledem k tomu, že oba členské státy, které jsou smluvními stranami gdaňské úmluvy, tj. Dánské království a Spolková republika Německo, předložily v roce 1977 polské vládě jakožto depozitáři úmluvy návrhy na změny uvedené úmluvy tak, aby bylo umožněno přistoupení Společenství k úmluvě;

vzhledem k tomu, že státy, které jsou smluvními stranami gdaňské úmluvy, podepsaly dne 11. listopadu 1982 protokol, který obsahuje návrhy na změny úmluvy a mj. uvedený dánsko-německý návrh;

vzhledem k tomu, že tyto změny vstoupí v platnost devadesátý den po dni, kdy depozitář obdrží od všech smluvních stran úmluvy oznámení o přijetí změn; že po tomto vstupu v platnost může Společenství přistoupit ke gdaňské úmluvě;

vzhledem k tomu, že Společenství musí k úmluvě přistoupit, aby přispělo k zachování živých zdrojů na území, na něž se vztahuje gdaňská úmluva a kde vykonávají rybáři Společenství svoji činnost,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přistoupení Evropského hospodářského společenství k Úmluvě o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu, ve znění protokolu konference zástupců smluvních států úmluvy podepsaného dne 11. listopadu 1982 ve Varšavě, se schvaluje jménem Společenství.

Znění úmluvy a protokolu se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady uloží listinu o přistoupení podle článku XVIII úmluvy u vlády Polské lidové republiky [3].

Článek 3

Toto rozhodnutí je vyhlášeno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 25. července 1983.

Za Radu

předseda

C. Simitis

[1] Úř. věst. C 117, 30.4.1983, s. 4.

[2] Stanovisko ze dne 8. července 1983 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Datum vstupu úmluvy v platnost pro Evropské hospodářské společenství zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropských společenství.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU