(EHS) č. 3305/82Nařízení Komise (EHS) č. 3305/82 ze dne 9. prosince 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Norska

Publikováno: Úř. věst. L 350, 10.12.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. prosince 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 915/2004 Pozbývá platnosti: 3. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3305/82

ze dne 9. prosince 1982,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Norska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2931/79 ze dne 20. prosince 1979 o poskytování pomoci při vývozu zemědělských produktů, které mohou podléhat zvláštnímu zacházení při dovozu do určité třetí země [1], a na zejména čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že Norsko umožnilo dovoz některých sýrů a rovněž rozšířilo dovozní kvóty do Společenství, pro které se používá zvláštní dovozní clo; že se toto opatření použije od 1. ledna 1983;

vzhledem k tomu, že se Společenství zavázalo poskytnout norským orgánům správní pomoc, aby bylo zajištěno správné použití této dohody; že je proto nutné, aby uvedené sýry byly doprovázeny osvědčením vystaveným příslušnými orgány Společenství;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro vývoz do Norska sýrů čísla 04.04 společného celního sazebníku, které byly vyrobeny ve Společenství, je na žádost příslušné osoby vystaveno osvědčení podle vzoru uvedeném v příloze.

Článek 2

1. Osvědčení je vytištěno v anglickém jazyce na bílém papíře. Jeho formát je 210 x 297 mm. Každé osvědčení má pořadové číslo, které mu přidělí vystavující subjekt.

Vyvážející členský stát může vyžadovat, aby bylo osvědčení používané na jeho území vytištěno kromě anglického jazyka i v některém z jeho úředních jazyků.

2. Osvědčení je vystaveno v jednom originále a nejméně dvou opisech, které mají stejné pořadové číslo jako originál. Originál a opisy se vyplňují buď na psacím stroji nebo rukou; pokud se osvědčení a opisy vyplňují rukou, je nutné je vyplnit inkoustem a tiskacími písmeny.

Článek 3

1. Osvědčení a opisy jsou vystaveny subjektem, který pro tento účel stanoví členský stát.

2. Vystavující subjekt si ponechá jeden opis osvědčení. Originál a druhý opis se předloží celnímu úřadu, kde byly vyřízeny celní formality pro vývoz do Norska.

3. Celní úřad uvedený v odstavci 2 potvrdí v originále příslušnou kolonku a předá originál příslušné osobě. Opis si ponechá tento celní úřad.

Článek 4

Osvědčení je platné až poté, co ho potvrdí příslušný celní úřad. Osvědčení se vztahuje na uvedené množství zboží. Na množství, které přesahuje množství uvedené v osvědčení maximálně o 5 %, se však toto osvědčení rovněž vztahuje.

Článek 5

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření za účelem kontroly původu, druhu, složení a jakosti sýrů, pro které byla osvědčení vystavena.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1983.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 334, 28.12.1979, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU