(EHS) č. 3272/82Nařízení Komise (EHS) č. 3272/82 ze dne 6. prosince 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Publikováno: Úř. věst. L 347, 7.12.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. prosince 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3272/82

ze dne 6. prosince 1982,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2143/81 [2], a zejména s ohledem na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 [3] stanovilo položky, které se mají používat v podnikovém výkazu používaném pro stanovení příjmu zemědělských podniků;

vzhledem k tomu, že údaje sbírané prostřednictvím zemědělského podnikového výkazu musí být v souladu s definicemi stanovenými v předpisech Společenství, zejména ve směrnici Rady 75/268/EHS ze dne 28. dubna 1975 o zemědělském hospodaření v horských a v některých znevýhodněných oblastech (75/268/EHS) [4];

vzhledem k tomu, že zemědělský podnikový výkaz by se neměl měnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice a postupy k zemědělskému podnikovému výkazu týkající se položky "6. Znevýhodněné oblasti" v příloze II kapitole II části A nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 se nahrazují tímto textem:

"6. Znevýhodněné oblasti

Uvádí se, zda se většina zemědělských ploch podniku nalézá v oblasti, na kterou se vztahuje směrnice 75/268/EHS o zemědělském hospodaření v horských a v některých znevýhodněných oblastech [5]:

1 = většina zemědělských ploch neleží v takových oblastech,

2 = většina zemědělských ploch podniku leží ve znevýhodněných oblastech ve smyslu čl. 3 odst. 4 a 5 směrnice Rady 75/268/EHS,

3 = většina zemědělských ploch podniku leží v horských oblastech ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice Rady 75/268/EHS,

4 = v členských státech, ve kterých jsou takové oblasti tak malé a nepočetné, že tato informace není významná, se použije kód 4."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od účetního období 1983/84.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

[2] Úř. věst. L 210, 30.7.1981, s. 1.

[3] Úř. věst. L 263, 17.10.1977, s. 1.

[4] Úř. věst. L 128, 19.5.1975, s. 1.

[5] Úř. věst. L 128, 19.5.1975, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU