31982R2938Nařízení Komise (EHS) č. 2938/82 ze dne 3. listopadu 1982, kterým se popáté mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin

Publikováno: Úř. věst. L 308, 4.11.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. listopadu 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. listopadu 1982 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2938/82

ze dne 3. listopadu 1982,

kterým se popáté mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2727/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1451/82 [2], a zejména na čl. 16 odst. 6 a článek 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1188/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin, jakož i kritéria pro stanovení jejich částky, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3035/80, pokud jde o některé zboží, na které se nevztahuje příloha II Smlouvy [3], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1188/81 by při určování množství, jež budou podrobena kontrole, jakož i koeficientu neměla být zohledněna množství obilovin, na něž se vztahuje režim aktivního zušlechťovacího styku, aby se zamezilo tomu, že se pro obiloviny, za něž se neplatí dovozní dávka, bude poskytovat vývozní náhrada;

vzhledem k tomu, že však množství, na něž se vztahuje režim aktivního zušlechťovacího styku, lze zjistit teprve poté, co byl dovoz v rámci tohoto režimu uskutečněn; že koeficient nelze stanovit před 1. srpnem každého roku, je-li režim aktivního zušlechťovacího styku používán v hospodářském roce, v němž se koeficient použije;

vzhledem k tomu, že je možné uvedený nedostatek odstranit a dosáhnout cíle opatření, přestože se při stanovení koeficientu zohlední množství whisky vyrobené v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud se zajistí, aby při používání režimu aktivního zušlechťovacího styku bylo určité množství dovezených obilovin použito k výrobě lihovin, aniž by se na ně vztahovalo prohlášení o platbě podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 1842/81 [4], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2440/82 [5]; že v tom případě by měly dotčené členské státy při schválení dovozu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku použít při vážení množství obilovin předkládaných celním orgánům stejný koeficient jako koeficient uvedený v článku 9 nařízení (EHS) č. 1842/81; že všechny tyto operace vedou k tomu, že je změna ve způsobu výpočtu uvedeného koeficientu vyrovnána změnou ve způsobu určování množství, pro něž se použije;

vzhledem k tomu, že je-li poměr mezi obilovinami, které splňují podmínky podle čl. 9 odst. 2 Smlouvy, a obilovinami, na něž se vztahuje režim aktivního zušlechťovacího styku, výrazně změněn nebo je-li náhrada pro některá místa určení zrušena, vzniknou použitím uvedené metody pro výpočet koeficientu nepřesné výsledky; že použití této metody lze schválit pouze tehdy, není-li nutné použít ustanovení týkající se těchto případů;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1842/81 se mění takto:

1. Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Pro účely článku 3 nařízení (EHS) č. 1188/81 se rozumí:

a) "celkovým vyvezeným množstvím" množství lihovin, které splňuje podmínky podle čl. 9 odst. 2 Smlouvy, vyvezené do místa určení, pro které lze náhradu použít. Doklady, které se předloží, jsou doklady uvedené v článku 12;

b) "celkovým množstvím uvedeným na trh" množství lihovin, které splňuje podmínky podle čl. 9 odst. 2 Smlouvy, definitivně opustilo výrobní a skladovací zařízení a je uvolněno k lidské spotřebě.

2. Pokud však členské státy při schvalování dovozu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku:

- použijí při vážení množství obilovin předložených celním orgánům koeficient uvedený v článku 9 a

- zajistí, aby množství obilovin propuštěné do volného oběhu v důsledku tohoto vážení bylo také použito pro výrobu lihovin podle článku 2 nařízení (EHS) č. 1188/81, rozumí se:

"celkovým vyvezeným množstvím" a "celkovým množstvím uvedeným na trh" množství lihovin uvedené v odstavci 1 zvýšené o lihoviny, které jsou považovány za splnivší operace v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku.

3. První odrážka odst. 2 se použije pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro používání první odrážky čl. 3 odst. 2 nebo článku 5 nařízení (EHS) č. 1188/81.

4. Odstavec 2 nebrání v tom, aby byl koeficient upraven za účelem zajištění platby dovozních dávek týkajících se vedlejších produktů, které byly získány v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku a nejsou určeny pro vývoz.

5. Použije-li se odstavec 2, vývozní náhrada se pro obiloviny propuštěné do volného oběhu podle druhé odrážky uvedeného odstavce neposkytne."

2. V článku 16 se vkládá nový odstavec, který zní:

"4. Členské státy, které použijí čl. 6 odst. 2, poskytnou spolu s údaji uvedenými v odstavcích 2 a 3 údaje o množství obilovin uvedeném ve druhé odrážce čl. 6 odst. 2."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. srpna 1982.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 164, 14.6.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 121, 5.5.1981, s. 3.

[4] Úř. věst. L 183, 4.7.1981, s. 10.

[5] Úř. věst. L 261, 9.9.1982, s. 15.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU