(EHS) č. 2556/82Nařízení Komise (EHS) č. 2556/82 ze dne 22. září 1982, kterým se poosmé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 273, 23.9.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. září 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 1982 Nabývá účinnosti: 26. září 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2556/82

ze dne 22. září 1982,

kterým se poosmé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1183/82 [2], a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 17 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2730/81 [3] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2415/82 [4] stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků;

vzhledem k tomu, že s ohledem na nejaktuálnější informace, kterými disponuje Komise, pokud jde o obchodní praxi příslušných dovážejících zemí a o úřední status příslušných agentur, je vhodné změnit uvedené nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EHS) č. 2730/81 se mění takto:

Seznam agentur, které vypisují nabídkové řízení, je doplněn o tyto nové agentury, které jsou seřazeny v abecedním pořadí podle dovážející země:

Dovážející země | Agentura vypisující nabídkové řízení |

Alžírsko | Office régional du lait et des produits laitiers de l'Est (ORELAIT) Annaba Route d'El Hajdar Algeria Office régional du lait et des produits laitiers de l'Ouest (OROLAIT) 87 Avenue de l'Anp Es Senia/Oran Algeria |

Sýrie | THAMECO-AFIF Jsir El Abiad Building P. O. Box 976 Damascus — Syria |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 140, 20.5.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 272, 26.9.1981, s. 25.

[4] Úř. věst. L 258, 4.9.1982, s. 5.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU