(ESUO, EHS, Euratom) č. 2152/82Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 2152/82 ze dne 28. července 1982, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 228, 4.8.1982, s. 5-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. července 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. srpna 1982 Nabývá účinnosti: 5. srpna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2152/82

ze dne 28. července 1982,

kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství, a zejména na čl. 28 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na články 16 a 22 tohoto protokolu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že je třeba změnit nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 [2] naposledy pozměněné nařízením (ESUO, EHS, Euratom) č. 1545/73 [3] za účelem přihlédnutí k nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 ze dne 28. července 1982, kterým se v důsledku přistoupení Řecké republiky zavádějí zvláštní a dočasná opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství [4],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

"h) příjemci odškodnění stanoveného pro případ definitivního skončení služebního poměru v článku 2 nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 2150/82."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne vstupu nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 1982.

Za Radu

předseda

O. Møller

[1] Úř. věst. C 182, 19.7.1982, s. 127.

[2] Úř. věst. L 74, 27.3.1969, s. 1.

[3] Úř. věst. L 155, 11.6.1973, s. 7.

[4] Úř. věst. L 228, 4.8.1982, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU