(ESUO, EHS, Euratom) č. 2151/82Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 2151/82 ze dne 28. července 1982, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství

Publikováno: Úř. věst. L 228, 4.8.1982, s. 4-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. července 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. srpna 1982 Nabývá účinnosti: 5. srpna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2151/82

ze dne 28. července 1982,

kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že je třeba změnit nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [1] naposledy pozměněné nařízením (ESUO, EHS, Euratom) č. 1544/73 [2], aby bylo vzato v úvahu nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 ze dne 28. července 1982, kterým se zavádějí zvláštní a dočasná opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství v důsledku přistoupení Řecké republiky [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

- "příjemci odškodnění stanoveného pro případ definitivního skončení služebního poměru v článku 2 nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82"

.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Nabývá účinnosti dnem vstupu nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 1982.

Za Radu

předseda

O. Møller

[1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8.

[2] Úř. věst. L 155, 11.6.1973, s. 6.

[3] Úř. věst. L 228, 4.8.1982, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU