(EHS) č. 1658/82Nařízení Rady (EHS) č. 1658/82 ze dne 10. června 1982, kterým se nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách doplňuje o ustanovení o kombinované dopravě

Publikováno: Úř. věst. L 184, 29.6.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. června 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. července 1982 Nabývá účinnosti: 1. července 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1658/82

ze dne 10. června 1982,

kterým se nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách doplňuje o ustanovení o kombinované dopravě

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách [1], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [4],

vzhledem k tomu, že různé systémy a technologie kombinované dopravy přinášejí všeobecný prospěch společnosti, mezi jiným omezením zácp na určitých silnicích, šetřením energií a umožněním lepšího využití kapacity železnic;

vzhledem k tomu, že by v souladu s tím měly být podněcovány investice požadované pro rozvoj kombinované dopravy; že je proto důležité učinit podpory poskytované členským státem nebo prostřednictvím státních zdrojů pro dané podniky dostupnými;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 1107/70 stanoví, že členské státy mohou poskytovat podpory rozvoji dopravních systémů a technologií, které jsou pro společnost všeobecně hospodárnější, ale omezuje tyto podpory na výzkumnou fázi; že pro rozvoj kombinované dopravy by se mělo přispět také pro počáteční fázi provozu dostatečně dlouhou, aby této dopravě umožnila využít lepší podmínky na trhu nákladní dopravy;

vzhledem k tomu, že je proto třeba upravit ustanovení Společenství týkající se podpor,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

"e) pokud jsou podpory poskytovány jako dočasné opatření určené k usnadnění rozvoje kombinované dopravy, musí se vztahovat k investicím v těchto oblastech:

- infrastruktura,

- pevná a mobilní zařízení potřebná pro překládku.

Do dne 31. prosince 1986 podá Komise Radě zprávu o uplatňování tohoto ustanovení. Na základě této zprávy a s ohledem na dočasnou povahu systému podle tohoto nařízení rozhodne Rada na návrh Komise o režimu, který bude uplatňován nadále, nebo v případě nutnosti o způsobu, kterým se tento režim ukončí."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Je použitelné ode dne 1. července 1982.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 10. června 1982.

Za Radu

předseda

H. de Croo

[1] Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. C 351, 31.12.1980, s. 40.

[3] Úř. věst. C 260, 12.10.1981, s. 123.

[4] Úř. věst. C 310, 30.10.1981, s. 18.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU