(EHS) č. 948/82NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 948/82 ze dne 26. dubna 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 65/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku

Publikováno: Úř. věst. L 113, 27.4.1982, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. dubna 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. dubna 1982 Nabývá účinnosti: 30. dubna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 948/82

ze dne 26. dubna 1982,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 65/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 606/82 [2], a zejména na čl. 27 odst. 3, čl. 30 odst. 5 a čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 27 nařízení (EHS) č. 1785/81 byl změněn zejména proto, aby začátek doby skladování cukru převedeného do následujícího hospodářského roku mohl být stanoven odlišně podle data, kdy byl dotyčný cukr vyroben; že je tudíž nutné nařízení Komise (EHS) č. 65/82 [3] pozměnit;

vzhledem k tomu, že čl. 27 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1785/81 stanoví možnost omezit množství cukru schválené pro převedení do následujícího hospodářského roku; že je vhodné toto omezení zavést od hospodářského roku 1982/83, avšak současně stanovit, že omezení může být přezkoumáno a změněno s ohledem na regulační účinek tohoto režimu na trh; že pro usnadnění přechodu od neomezeného režimu k režimu více restriktivnímu je třeba stanovit přechodné opatření pro převody z hospodářského roku 1982/83 do hospodářského roku 1983/84;

vzhledem k tomu, že převedený cukr může být vystaven působení vyšší moci; že je tudíž nezbytné stávající ustanovení doplnit;

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 65/82 se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

1. Podnik se může rozhodnout převést pouze takový cukr, u nějž dotyčný členský stát ověří, že tento cukr byl vyroben jako cukr B nebo cukr C.

Toto rozhodnutí podniku se může vztahovat maximálně na množství, která představují nejvýše 20 % jeho kvóty A použitelné v hospodářském roce, v němž byl dotyčný cukr vyroben.

Podniky, které se v hospodářském roce 1981/82 rozhodly převést do hospodářského roku 1982/83 množství cukru, které je vyšší než omezení uvedené ve druhém pododstavci, se však mohou rozhodnout, že do hospodářského roku 1983/84 převedou maximální množství, které odpovídá množství naposledy uvedenému.

Doba skladování uvedená v čl. 27 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1785/81 začíná pro dotyčný cukr datem, které podnik sdělil členskému státu, pokud členský stát ověřil, že cukr byl vyroben před tímto datem.

2. Za účelem zjištění uvedeného v odstavci 1 členský stát

a) sečte množství cukru převedená z předcházejícího hospodářského roku a množství cukru vyrobená v běžném hospodářském roce a platná v den rozhodnutí o převodu a

b) odečte od celkového množství uvedeného v písmenu a) množství cukru C, která byla případně vyvezena před datem posledního rozhodnutí o převodu, jakož i množství, která případně mohla být předmětem rozhodnutí o převodu přijatého během běžného hospodářského roku.

3. Převedená množství cukru se považují za první cukr A vyrobený v hospodářském roce, do kterého byl cukr převeden.

4. Použije-li členský stát čl. 2 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 193/82 [4], může pro dosažení cíle uvedeného ve zmíněném odstavci stanovit, že omezení uvedená v odstavci 1 druhém pododstavci se nebudou vztahovat na cukrovar v průběhu hospodářského roku nebo hospodářských let, kdy část jeho kvót byla přidělena jednomu nebo více cukrovarům.

Pokud se kromě toho cukrovar, jehož kvóty byly od stanoveného hospodářského roku částečně přiděleny jednomu nebo více cukrovarům na základě použití čl. 2 odst. 6 nařízení (EHS) č. 193/82, před tímto přidělením rozhodne, že určité množství cukru převede do stejného hospodářského roku, toto rozhodnutí je považováno za rozhodnutí cukrovaru nebo cukrovarů, které jsou příjemci přidělených kvót v rozsahu daném přidělenými kvótami."

2. Článek 3 se nahrazuje tímto:

"Článek 3

1. Aniž by byl dotčen odstavec 3, uhradí dotyčný podnik za cukrovou řepu, z níž byl cukr určený k převedení vyroben, cenu alespoň ve výši minimální ceny cukrové řepy A platné k datu, kdy uplynula povinná doba skladování dotyčného cukru. Tato cena se upravuje použitím přirážek a slev podle rozdílů v jakosti v porovnání se standardní jakostí.

2. Pokud podnik, který se rozhodl k převodu, avšak za cukrovou řepu, z níž byl cukr určený k převedení vyroben, neuhradil zálohu ve výši minimální ceny cukrové řepy A platné v hospodářském roce, v němž byl vyroben, pak se musí s producentem cukrové řepy podělit o náhradu pro skladování na období uvedené v článku 27 nařízení (EHS) č. 1785/81.

Za účelem stanovení tohoto podílu je nutné vzít v úvahu:

a) část finančních nákladů, která se bere v úvahu při stanovení částky dotyčné náhrady pro náklady na skladování podle článku 8 nařízení (EHS) č. 1785/80;

b) procentní sazbu uvedenou v čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení;

c) výtěžnost uvedenou v čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení.

3. Se svolením dotyčného členského státu je možné se na základě mezioborové dohody rozhodnout, že ustanovení odstavce 1 se nepoužijí.

Pokud se použije čl. 30 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1785/81, odchylka od odstavce 1 nesmí vést k tomu, aby celkové příjmy producentů cukrové řepy byly nižší než příjmy, jichž dosahují na základě použití článků 6 a 32 výše uvedeného nařízení."

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Sdělení uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1785/81 obsahuje:

a) prohlášení dotyčného podniku, že převáděný cukr je cukr B nebo cukr C a že bude uskladněn ve smyslu zmíněného článku 27 na dobu, která začíná datem uvedeným v písmenu c);

b) množství cukru B nebo C určené k převedení, vyjádřené jako bílý cukr;

c) počáteční datum povinné doby skladování převedeného cukru;

d) údaje potřebné pro zjištění uvedené v článku 2 tohoto nařízení.

Členské státy mohou požadovat další údaje.";

4. V čl. 5 odst. 2 se vkládá tento druhý pododstavec, který zní:

"Pokud dotyčný členský stát uzná případ vyšší moci, budou se převedená množství cukru B nebo cukru C, která byla zničena nebo nenávratně poškozena, považovat ze nepřevedená množství. Za množství cukru C nepřevedená v tomto smyslu požaduje členský stát vrácení částek, které již byly vyplaceny jako náhrada pro skladování."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1982.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 177, 1.7.1981, s. 4.

[2] Úř. věst. L 74, 18.3.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 9, 14.1.1982, s. 14.

[4] Úř. věst. L 21, 29.1.1982, s. 3

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU