(EHS) č. 752/82Nařízení Komise (EHS) č. 752/82 ze dne 31. března 1982, kterým se mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso

Publikováno: Úř. věst. L 86, 1.4.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. března 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. dubna 1982 Nabývá účinnosti: 4. dubna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 752/82

ze dne 31. března 1982,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Řecka, a zejména na čl. 18 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 32/82 [2] stanovilo podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso;

vzhledem k tomu, že je nutné opravit některé chyby v německém znění výše uvedeného nařízení a v jeho příloze;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit postup, na základě kterého členské státy sdělí Komisi množství produktů, pro které byly poskytnuty zvláštní vývozní náhrady;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 32/82 se mění takto:

1. Německé znění čl. 2 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"(2) Dieser Nachweis wird durch eine Bescheinigung gemäß dem im Anhang beigefügten Muster erbracht, die auf Antrag des Beteiligten von der Interventionstelle oder einer anderen Stelle ausgestellt wird, welche von dem Mitgliedstaat, in dem Tiere geschlachtet wurden und in dem die Ausfuhrzollförmlichkeiten erfüllt werden, hierfür bestimmt wird. Diese Bescheinigung ist den Zollbehörden bei der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten zu übergeben."

2. Vkládá se článek 4a, který zní:

"Článek 4a

Členské státy sdělí faxem Komisi nejpozději 25. dne každého měsíce množství, a pokud je to možné i popis produktů, pro které byla na základě osvědčení vyplacena buď zvláštní vývozní náhrada nebo její záloha podle článku 25 nařízení (EHS) č. 2730/79 během předcházejícího měsíce."

3. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 24.

[2] Úř. věst. L 4, 8.1.1982, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU