31982L0953Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

Publikováno: Úř. věst. L 386, 31.12.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. prosince 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 1983 Nabývá účinnosti: 4. ledna 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 15. prosince 1982,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

(82/953/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [1], naposledy pozměněnou směrnicí 79/694/EHS [2] a aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na základě zkušeností získaných v této oblasti a se zřetelem k současnému stavu techniky je nyní možné některá ustanovení směrnice Rady 79/622/EHS [3] doplnit a lépe přizpůsobit skutečným podmínkám zkoušení;

vzhledem k tomu, že touto směrnicí není dotčena směrnice Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů [4]; že traktory proto mohou být do dne, který bude stanoven, opatřeny ochrannou konstrukcí chránící při převrácení, která splňuje požadavky buď směrnice 77/536/EHS, nebo této směrnice;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oblasti zemědělských a lesnických traktorů technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II, III a IV směrnice 79/622/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. října 1983 členské státy nesmějí

- odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 74/150/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, ani

- zakázat první uvedení traktorů do provozu,

pokud ochranná konstrukce chránící při převrácení tohoto typu traktoru nebo těchto traktorů splňuje požadavky této směrnice.

2. Od 1. října 1984 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 74/150/EHS pro typ traktoru, jehož ochranná konstrukce chránící při převrácení nesplňuje požadavky této směrnice, a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, jehož ochranná konstrukce chránící při převrácení nesplňuje požadavky této směrnice.

3. Od 1. října 1985 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu traktorů, jejichž ochranná konstrukce chránící při převrácení nesplňuje požadavky této směrnice.

4. Odstavci 1 až 3 nejsou dotčena ustanovení směrnice 77/356/EHS.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 1983. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 1982.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

[2] Úř. věst. L 205, 13.8.1979, s. 17.

[3] Úř. věst. L 179, 17.7.1979, s. 1.

[4] Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 79/622/EHS se mění takto:

Bod 4.1.1 se zrušuje.

Dosavadní bod 4.1.2 se označuje jako bod 4.1.1 a nahrazuje se tímto:

"4.1.1 V průběhu zkoušek podle bodů 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 a popřípadě bodu 1.7 přílohy III nepronikla ochranná konstrukce do žádné části chráněného prostoru popsaného v bodě 3.2 přílohy III ani žádná část chráněného prostoru z ochranné konstrukce nevyčnívá.

Jestliže se provádí zkouška přetížením, pak síla působící ve fázi, kdy je pohlceno stanovené množství energie, musí být větší než 0,8násobek největší síly, jaké bylo dosaženo v průběhu jak hlavní zkoušky, tak dotyčné zkoušky přetížením (obrázky 4b a 4c v příloze IV)."

Dosavadní bod 4.1.3 se označuje jako bod 4.1.2.

Za bod 4.1.3 (nyní bod 4.1.2) se vkládá nový bod, který zní:

"4.1.3 V okamžiku, kdy je při každé předepsané zkoušce vodorovným zatěžováním dosaženo potřebného množství energie, nesmí být síla větší než 0,8 Fmax."

Oddíl 6

"ZNAČKY"

se mění takto:

Za značku D se vkládá tato značka:

"D‘ = = deformace konstrukce (mm) odpovídající vypočtenému potřebnému množství energie."

Text značky F‘ se nahrazuje tímto:

"F‘ = = síla odpovídající vypočtenému potřebnému množství energie."

Text značky F-D se mění takto:

"F–D = = křivka síla/deformace."

Text značky Eil 2 se mění takto:

"Eil 2 = = přivedená energie k pohlcení při druhém podélném zatěžování (J)."

Značky Ei, E‘i, Ea a E‘‘i se zrušují.

Příloha III směrnice 79/622/EHS se mění takto:

Bod 1.2 se nahrazuje tímto:

"1.2 Podélné zatěžování (obrázek 2 v příloze IV)

Zatížení působí vodorovně a rovnoběžně se svislou střední rovinou traktoru.

V případě traktorů, u nichž nejméně 50 % hmotnosti podle přílohy II bodu 1.3 spočívá na zadních kolech, působí podélné zatížení zezadu a zatížení z boku na protilehlých stranách střední podélné roviny ochranné konstrukce. V případě traktorů, u nichž nejméně 50 % hmotnosti spočívá na předních kolech, působí podélné zatížení na stejné straně střední podélné roviny ochranné konstrukce jako zatížení z boku.

Zatížení působí na nejvyšší příčný konstrukční prvek ochranné konstrukce (tj. na tu část, která by v případě nehody, při níž se traktor převrátí, pravděpodobně první narazila na zem).

Bod působení zatížení leží ve vzdálenosti rovné jedné šestině šířky horní části ochranné konstrukce od vnějšího rohu. Šířka ochranné konstrukce je vzdálenost mezi dvěma přímkami, které jsou rovnoběžné se svislou střední rovinou traktoru a dotýkají se vnějších krajních bodů ochranné konstrukce ležících ve vodorovné rovině procházející nejvyššími body příčných konstrukčních prvků horní části ochranné konstrukce.

Délka nosníku pro aplikaci zatížení nesmí být menší než jedna třetina (výše popsané) šířky ochranné konstrukce a nesmí tuto nejmenší hodnotu přesahovat o více než 49 mm.

Podélné zatížení působí zezadu nebo zepředu podle bodu 3.1.1.1 přílohy II.

Zkouška se přeruší, jakmile:

a) deformační energie pohlcená ochrannou konstrukcí je rovna potřebnému množství přivedené energie Eil 1 (kde Eil 1 = 1,4 mt) nebo větší;

b) ochranná konstrukce pronikne do chráněného prostoru nebo přestane chráněný prostor ochraňovat."

Bod 1.4 se nahrazuje tímto:

"1.4 Zkouška přetížením

1.4.1 Jestliže během zkoušky vodorovným zatěžováním vznikly lomy nebo praskliny nebo se ochranná konstrukce zdeformovala, může být nutné provést zkoušku přetížením ke stanovení zbývající pevnosti ochranné konstrukce a ke zjištění, zda tato zbývající pevnost postačuje, aby ochranná konstrukce odolala při dalším převracení (obrázky 4a, 4b a 4c).

Zkouška přetížením se provádí v každém případě, jestliže během posledních 5 % dosažené deformace, při níž bylo potřebné množství energie pohlceno ochrannou konstrukcí, síla poklesne o více než 3 % (obrázek 4b).

1.4.2 Zkouška přetížením spočívá v postupném zvyšování vodorovného zatížení vždy o 5 % původního potřebného množství energie až po maximum 20 % přidané energie (obrázek 4c).

1.4.2.1 Výsledek zkoušky přetížením je vyhovující, jestliže po každém přírůstku potřebné energie o 5, 10 nebo 15 % síla během 5 % přírůstku energie poklesne o méně než 3 % a zůstane větší než 0,8 Fmax.

1.4.2.2 Výsledek zkoušky přetížením je vyhovující, jestliže poté, co ochranná konstrukce pohltila 20 % přidané energie, je síla větší než 0,8 Fmax.

1.4.2.3 Při zkoušce přetížením jsou přípustné další lomy nebo praskliny nebo proniknutí ochranné konstrukce do chráněného prostoru nebo ztráta její ochranné funkce v důsledku pružné deformace. Avšak po odtížení nesmí ochranná konstrukce pronikat do chráněného prostoru, který musí být plně chráněn."

Body 3.1 až 3.1.4 se zrušují.

Dosavadní body 3.2 a 3.3 se označují jako body 3.1 a 3.2.

Příloha IV směrnice 79/622/EHS se mění takto:

"OBRÁZKY

Obrázek 1: Bod působení zatížení z boku

Obrázek 2: Bod působení podélného zatížení zezadu

Obrázek 3: Příklad uspořádání pro zkoušku tlakem

Obrázek 4a: Křivka síla/deformace – zkouška přetížením není nutná

Obrázek 4b: Křivka síla/deformace – zkouška přetížením je nutná

Obrázek 4c: Křivka síla/deformace – pokračující zkouška přetížením

Obrázek 5: Schematické znázornění významu termínů trvalé, pružné a celkové deformace

Obrázek 6a: Chráněný prostor v pohledu ze strany

Obrázek 6b: Chráněný prostor v pohledu zezadu/zepředu

Obrázek 6c: Chráněný prostor v izometrickém znázornění

Obrázek 7: Zařízení pro stanovení vztažného bodu sedadla

Obrázek 8: Metoda stanovení vztažného bodu sedadla"

Pouze pro anglickou verzi: název obrázku 1 bude nahrazen následujícím:

"Bod pusobení zatízení z boku."

Náčrtky na obrázku 2, 4a, 4b a 4c se nahrazují tímto:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Obrázek 2Bod působení podélného zatížení zezadu (když nejméně 50 % hmotnosti traktoru spočívá na zadních kolech)Obrázek 4aKřivka síla/deformace – zkouška přetížením není nutná

1. Referenční hodnota aF‘ odpovídá deformaci 0,95 D‘.

1.1 Zkouška přetížením není nutná, protože aF‘ < 1,03 F‘.

+++++ TIFF +++++

Obrázek 4bKřivka síla/deformace – zkouška přetížením je nutná

1. Referenční hodnota aF‘ odpovídá deformaci 0,95 D‘.

1.1 Zkouška přetížením je nutná, protože aF‘ > 1,03 F‘.

1.2 Výsledek zkoušky přetížením je vyhovující, protože bF‘ > 0,97 F’ a bF‘ > 0,8 Fmax.

+++++ TIFF +++++

Obrázek 4cKřivka síla/deformace – pokračující zkouška přetížením

1. Referenční hodnota aF‘ odpovídá deformaci 0,95 D‘.

1.1 Zkouška přetížením je nutná, protože aF‘ > 1,03 F‘.

1.2 Jelikož bF‘ < 0,97 aF‘, zkouška přetížením musí pokračovat.

1.3 Jelikož cF‘ < 0,97 bF‘, zkouška přetížením musí pokračovat.

1.4 Jelikož dF‘ < 0,97 cF‘, zkouška přetížením musí pokračovat.

1.5 Výsledek zkoušky přetížením je vyhovující, protože eF‘ > 0,8 Fmax.

Pozn.:

Jestliže v kterémkoli okamžiku F klesne pod 0,8 Fmax, ochranná konstrukce se zamítne.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU