31982L0893Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1982, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 29. prosince 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 21. prosince 1982,

kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat

(82/893/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanoviskoShromáždění [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice 64/432/EHS [3], naposledy pozměněná směrnicí 82/61/EHS [4], stanoví veterinární podmínky, kterým musí odpovídat živý skot a prasata určené pro obchod uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že s ohledem na rozvoj slintavky a kulhavky a vezikulární choroby prasat ve Společenství by měla být opatření Společenství stanovená v článcích 4a a 4b směrnice 64/432/EHS zachována po další dobu; že jestliže se slintavka a kulhavka objeví náhodně na omezené části území členského státu, právo využívat dotyčná ustanovení musí být zachováno, pokud byla nákaza zdolána;

vzhledem k tomu, že směrnice 72/461/EHS [5], naposledy pozměněná směrnicí 81/476/EHS [6], stanoví veterinární podmínky, které je třeba splnit u zvířat, jejichž maso je určeno pro obchod uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že s ohledem na vývoj slintavky a kulhavky ve Společenství by opatření Společenství stanovená v článku 13 směrnice 72/461/EHS měla být zachována po další dobu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/432/EHS se mění takto:

1. v článku 4a se v prvním pododstavci slova "31. prosince 1982" nahrazují slovy "31. prosince 1983";

2. v článku 4b:

a) v prvním a druhém pododstavci se slova "31. prosince 1982" nahrazují slovy "31. prosince 1983";

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Tento článek se nadále použije na:

i) členské státy určené v úvodní části prvního pododstavce, pokud byla na omezené části jejich území konstatována slintavka a kulhavka a byla zdolána,

ii) členské státy určené v bodech A a B prvního pododstavce, pokud byla na omezené části jejich území konstatována slintavka a kulhavka a byla zdolána."

Článek 2

V článku 13 směrnice 72/461/EHS se slova "31. prosince 1982" nahrazují slovy "31. prosince 1983".

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1983.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1982.

Za Radu

předseda

O. Møller

[1] Stanovisko předložené 17. prosince 1982 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko předložené 17. prosince 1982 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[4] Úř. věst. L 29, 6.2.1982, s. 13.

[5] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24.

[6] Úř. věst. L 186, 8.7.1982, s. 20.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU