31982L0890Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se mění směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 21. prosince 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 17. prosince 1982,

kterou se mění směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů

(82/890/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že článek 1 směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [3], ve znění směrnice 79/694/EHS [4] omezuje oblast působnosti uvedených směrnic na traktory, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 km/h do 25 km/h;

vzhledem k tomu, že podle uvedených směrnic budou traktory, jejichž maximální konstrukční rychlost překračuje 25 km/h, v případě potřeby podléhat zvláštním požadavkům; že tyto traktory tvoří součást parku traktorů vyráběných a používaných ve Společenství a jsou z hlediska efektivnosti zemědělských podniků výhodné;

vzhledem k tomu, že zvýšení maximální konstrukční rychlosti o 20 %, které bylo dosud stanoveno, se ukazuje přiměřené z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích i bezpečnosti při práci na poli;

vzhledem k tomu, že členské státy přesto mohou omezit rychlost jízdy traktorů po pozemních komunikacích stanovením omezení rychlosti;

vzhledem k tomu, že traktory s více než dvěma nápravami lze přitom pokládat za srovnatelné s traktory, jež mají pouze dvě nápravy, a proto mohou tyto traktory podléhat stejným požadavkům;

vzhledem k tomu, že proto není nezbytné vydávat zvláštní předpisy předpokládané ve směrnici 74/150/EHS; že postačuje, aby se oblast působnosti uvedené směrnice a zvláštních směrnic, jejichž oblast působnosti je výslovně definována, rozšířila na traktory s více než dvěma nápravami a na traktory s maximální konstrukční rychlostí od 25 km/h do 30 km/h,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. V článku 1 směrnic 74/150/EHS, 74/151/EHS [5], 74/152/EHS [6], 74/346/EHS [7], 74/347/EHS [8], 75/321/EHS [9], 75/322/EHS [10], 76/432/EHS [11], 77/311/EHS [12], 77/537/EHS [13], 78/933/EHS [14], 79/532/EHS [15], 79/533/EHS [16] a článku 9 směrnice 78/764/EHS [17] se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají nejméně dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 km/h do 30 km/h."

2. V článku 1 směrnice 80/720/EHS [18] se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají nejméně dvě nápravy, maximální konstrukční rychlost od 6 do 30 km/h a a minimální pevný nebo nastavitelný rozchod hnacích náprav nejméně 1150 mm."

3. V článku 1 směrnice 76/763/EHS [19] se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají nejméně dvě nápravy, maximální konstrukční rychlost od 6 km/h do 30 km/h a rozchod hnacích náprav nejméně 1250 mm."

4. Bod 1.5 přílohy směrnice 74/152/EHS se nahrazuje tímto:

"1.5 Se zřetelem k různým nevyhnutelným chybám, způsobeným zejména metodou měření a zvýšením otáček motoru při částečném zatížení, je při zkoušce pro schválení typu přípustný výsledek o 10 % vyšší než hodnota 30 km/h."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy zajistí, aby bylo Komisi sděleno znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 1982.

Za Radu

předseda

H. Christophersen

[1] Úř. věst. C 182, 19.7.1982, s. 112.

[2] Úř. věst. C 77, 29.3.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

[4] Úř. věst. L 205, 13.8.1979, s. 17.

[5] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 25.

[6] 6 Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 33.

[7] 7 Úř. věst. L 191, 15.7.1974, s. 1.

[8] 8 Úř. věst. L 191, 15.7.1974, s. 5.

[9] 9 Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 24.

[10] Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 28.

[11] Úř. věst. L 122, 8.5.1976, s. 1.

[12] Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 1.

[13] Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 38.

[14] Úř. věst. L 325, 20.11.1978, s. 16.

[15] Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 16.

[16] Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 20.

[17] Úř. věst. L 255, 18.9.1978, s. 11.

[18] Úř. věst. L 194, 28.7.1980, s. 1.

[19] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 135.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU