31982L0885Směrnice Rady ze dne 10. prosince 1982, kterou se mění směrnice 78/170/EHS o účinnosti zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a izolace rozvodu tepla a teplé užitkové vody v nových neprůmyslových budovách

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 10. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 16. prosince 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2005/32/ES Pozbývá platnosti: 11. srpna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 10. prosince 1982,

kterou se mění směrnice 78/170/EHS o účinnosti zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a izolace rozvodu tepla a teplé užitkové vody v nových neprůmyslových budovách

(82/885/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 103 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice 78/170/EHS [3] požaduje, aby členské státy přijaly všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby veškeré nové zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách splňovaly určité minimální požadavky na účinnost;

vzhledem k tomu, že uvedená směrnice stanoví, že splnění těchto minimálních požadavků na účinnost má být zajištěno kontrolou provedenou buď při výrobě zdroje tepla, nebo při jeho instalaci;

vzhledem k tomu, že uvedená směrnice dále stanoví, že u zdrojů tepla, které podléhají kontrole při instalaci, nesmějí ztráty energie překročit úrovně stanovené členskými státy;

vzhledem k tomu, že uvedená směrnice však předpokládá, že zařízení, u nichž nelze provést kontrolu při výrobě, budou po ukončení příslušných technických studií předmětem dalšího návrhu;

vzhledem k tomu, že tyto studie byly již provedeny, a proto je třeba přijmout pro uvedené zdroje tepla vhodná opatření;

vzhledem k tomu, že podle těchto studií je třeba u zdroje tepla, který nemůže být podroben kontrole při výrobě, počítat s možností určitého časového odstupu mezi dobou jeho instalace a dobou provedení kontroly v místě instalace;

vzhledem k tomu, že výsledkem těchto studií byl rovněž návrh pravidel správné praxe pro postup, kterým se v místě instalace stanoví účinnost zdroje tepla na kapalné nebo plynné palivo, který podléhá kontrole při instalaci;

vzhledem k tomu, že je proto nutné, aby se kontrola dotyčných zdrojů tepla prováděla podle těchto pravidel, která tvoří minimální společný základ pro celé Společenství; že se tato pravidla nevztahují na zdroje tepla na pevné palivo;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby se dodržení pravidel týkajících se kontroly prováděné při instalaci dalo snadno ověřit pomocí připojeného štítku, podobného tomu, jaký je stanoven pro zdroje tepla, které podléhají kontrole při výrobě; že tento štítek může být nahrazen kontrolní zprávou; že v případě nesplnění požadavků na účinnost nebo stanovené úrovně ztrát energie je třeba podat kontrolní zprávu příslušnému správnímu orgánu;

vzhledem k tomu, že opatření přijatá k provedení této směrnice by měla zahrnovat opatření ke sbližování právních předpisů členských států v oblasti působnosti této směrnice a měla by být zaměřena na usnadnění probíhající nebo připravované harmonizační nebo normalizační činnosti v těchto oblastech jak na úrovni Společenství, tak na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že směrnice 78/170/EHS by proto měla být změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 78/170/EHS se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci se před slova "minimální požadavky na účinnost" vkládají slova "ekonomicky odůvodnitelné".

2. V čl. 1 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

"Tato směrnice se nevztahuje na elektrické odporové zdroje tepla, tepelná čerpadla a přípojky na síť centrálního zásobování teplem."

3. V čl. 1 odst. 1 se zrušuje poslední pododstavec.

4. V článku 1 se vkládají nové odstavce, které znějí:

"3a. Zdroje tepla, které podléhají kontrole při instalaci a které nesplňují minimální požadavky na účinnost, jsou předmětem rozhodnutí příslušného správního orgánu, který může nařídit i vyřazení zdroje tepla z provozu; splnění těchto požadavků se osvědčuje štítkem, na kterém jsou uvedeny alespoň údaje stanovené v odstavci 3, s výjimkou poslední odrážky týkající se spotřeby zdroje tepla při tepelném výkonu.

Údaj o maximální teplotě teplonosné látky není nutno uvádět, je-li teplota upřesněna v jiném dokumentu.

Kontrolní orgán je povinen předat uživateli kontrolní zprávu v podobě stanovené členským státem; zpráva musí obsahovat zejména údaje uvedené na štítku podle prvního pododstavce. Zpráva může štítek nahradit.

Je-li v kontrolní zprávě uvedeno, že zdroj tepla nesplňuje minimální požadavky na účinnost, předá kontrolní orgán kopii zprávy příslušnému správnímu orgánu. V případě zdrojů tepla, které pocházejí z jiného členského státu, poskytne příslušný správní orgán místa, kde se provádí kontrola, dodavateli na jeho žádost se souhlasem vlastníka kopii kontrolní zprávy.

3b. Kontrola zdrojů tepla při instalaci se provádí podle pravidel správné praxe, která jsou uvedena v příloze této směrnice. Tato pravidla tvoří minimální společný základ pro postup kontroly v celém Společenství. Mohou být doplněna předpisy členských států; tyto předpisy je však nemohou rušit nebo jim odporovat. Tato pravidla se nevztahují na zdroje tepla na pevné palivo ani na kondenzační kotle."

5. V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

"4. V případě zdrojů tepla, které podléhají kontrole při instalaci, mohou členské státy místo minimálních požadavků na účinnost stanovit maximální úroveň ztrát energie podle bodu 3.1 pravidel správné praxe.

V tom případě se použijí odstavce 3a a 3b."

Článek 2

Příloha této směrnice se připojuje ke směrnici 78/170/EHS.

Článek 3

Členské státy přijmou opatření týkající se kontroly zdrojů tepla při instalaci do 18 měsíců ode dne zveřejnění této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. prosince 1982.

Za Radu

předsedkyně

G. Fenger Møller

[1] Úř. věst. C 175, 14.7.1980, s. 12.

[2] Úř. věst. C 300, 18.11.1980, s. 6.

[3] Úř. věst. L 52, 23.2.1978, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PRAVIDLA SPRÁVNÉ PRAXE PRO ZKOUŠENÍ ÚČINNOSTI PŘI INSTALACI ZDROJE TEPLA NA KAPALNÉ NEBO PLYNNÉ PALIVO POUŽÍVANÉHO V NEPRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH K VYTÁPĚNÍ NEBO PŘÍPRAVĚ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

POSTUP ZKOUŠENÍ A STANOVENÍ ZTRÁT

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 V případě zdroje tepla schopného používat různé druhy paliva (kapalné nebo plynné) se zkouška provádí s palivem každého druhu, který je ve shodě s pokyny výrobce a je dostupný v době zkoušky.

1.2 Ve spalinovém kanálu musí být otvor umožňující vložení měřicích sond a odběr vzorků spalin.

1.3 Přesnost každého měření musí být taková, aby bylo možné dosáhnout celkové přesnosti výsledků stanovené členským státem.

1.4 Zkouška se provádí v průběhu přiměřené doby a přednostně při jmenovitém tepelném výkonu zdroje tepla. Pokud to není možné, použije se tomu co nejbližší zatížení. Je-li zdroj tepla konstruován pro provoz při dvou nebo několika stupních zatížení, může se na žádost členského státu zkouška provést také při nižším zatížení. Použité zatížení je třeba stanovit pomocí spolehlivé metody.

1.5 Účinnost stanovená buď přímou, nebo nepřímou metodou se vyjádří v procentech výhřevnosti nebo spalného tepla paliva přivedeného do hořáku při zatížení podle bodu 1.4.

2. PODMÍNKY ZKOUŠENÍ

2.1 Příprava zdroje tepla

2.1.1 Uživateli přísluší, aby zdroj tepla před zkouškou vyčistil, seřídil a připravil tak, jak pokládá za nezbytné, s případnou pomocí výrobce nebo osoby, která zdroj tepla instalovala. Příslušné správní orgány mohou vyčištění zdroje tepla předepsat.

2.1.2 Je třeba zkontrolovat těsnost zdroje tepla a jeho připojení ke komínu.

2.2 Identifikace zdroje tepla

2.2.1 Kontrolní orgán (dále jen "orgán") před zkouškou zaznamená všechny údaje nezbytné pro identifikaci zdroje tepla, alespoň údaje o výrobci, typu, roku výroby a tepelném výkonu, uvedené například na štítku nebo v pokynech pro montáž a provoz, které byly uživateli předány.

2.2.2 Orgán zkontroluje, zda byly splněny nezbytné podmínky zajišťující, aby byly během zkoušky vyloučeny poruchy, které by mohly zpochybnit její platnost. Za tímto účelem zejména požádá uživatele, aby předložil osvědčení nebo jinak prokázal, že byla provedena předepsaná kontrola bezpečnosti kotelny a přilehlých prostor. Tuto podmínku lze pokládat za splněnou v členských státech, kde zdroje tepla nemohou být instalovány nebo uvedeny do provozu bez předchozí kontroly bezpečnosti. Pokud tuto kontrolu vnitrostátní právní předpisy nevyžadují, je orgán oprávněn požadovat, aby byly před provedením kontroly přiměřeně zajištěny bezpečné pracovní podmínky.

Pokud nebudou uvedené požadavky uspokojivě splněny, může orgán odmítnout kontrolu provést; v takovém případě vypracuje zprávu ad hoc.

2.3 Předběžná zkouška

2.3.1 Před zkouškou může orgán provést předběžnou zkoušku, aby zkontroloval a seřídil funkci měřicího zařízení instalovaného pro účely kontroly. Orgán se přesvědčí, zda všechna měření vykazují požadovanou přesnost. Zejména pokud se orgán rozhodne pro použití některých měřicích přístrojů, které jsou součástí běžného vybavení zařízení, je povinen zkontrolovat, zda tyto přístroje splňují požadavky na přesnost a spolehlivost.

2.3.2 Odpovědností uživatele je, aby v zájmu vytvoření optimálních podmínek zkoušení provedl poslední nezbytné seřízení zdroje tepla a podal doplňující vysvětlení k různým pokynům s pomocí výrobce nebo osoby, která zdroj tepla instalovala, a se svolením vlastníka zdroje tepla.

2.4 Zkouška

2.4.1 Provedení zkoušky je ve výlučné pravomoci orgánu.

2.4.2 Zkouška se provádí za ustálených podmínek při konstantním průtoku přiváděného paliva a spalovacího vzduchu.

2.4.3 V průběhu zkoušky orgán provede povinná měření podle bodu 3, a popřípadě nepovinná měření podle bodu 4. Vypracuje zprávu podle bodu 5.

3. STANOVENÍ ZTRÁT SPALINAMI

3.1 Měření ztrát citelným teplem spalin

Jestliže se účinnost stanovuje nepřímou metodou, je orgán oprávněn k měření objemového procenta oxidu uhličitého nebo kyslíku ve spalinách.

Použije se vzorec, který vedle rozdílu teplot mezi spalinami a spalovacím vzduchem obsahuje příslušné konstanty. Vzorec a konstanty musí být zveřejněny členským státem, do jehož působnosti kontrolní orgán spadá, nebo stanoveny normou.

Jestliže neexistuje oficiální předpis nebo norma, je možno ztráty citelným teplem spalin vypočítat na základě složení a výhřevnosti paliva a hodnoty přebytku vzduchu s použitím tabulek, které udávají měrné teplo spalin, například tabulek stanovených 12. světovým plynárenským kongresem (IGU/E/17/73).

Výše uvedený postup nelze použít pro kondenzační kotle.

3.2 Měření obsahu tuhých zbytků ve spalinách

Orgán provede toto měření v případě, že zdroj tepla používá kapalné palivo nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn vstřikovaný v kapalné podobě; měření se provede pomocí vhodného přístroje; výsledek se vyjádří konvenčním indexem zčernání (0 až 9).

4. DALŠÍ KONTROLY (NEPOVINNÉ)

4.1 Stopy oxidu uhelnatého

Orgán může být pověřen k provedení kontroly toho, zda spaliny zdroje tepla neobsahují oxid uhelnatý v množství, které by mohlo zpochybnit výsledky měření provedených podle bodu 3.1.

4.2 Ztráty stěnami zdroje tepla

V členských státech, kde neexistují pro tuto oblast předpisy ani technická pravidla nebo jiná ustanovení, může být orgán pověřen k vyhodnocení ztrát stěnami podle hodnot udaných výrobcem nebo na základě povrchových teplot zjištěných během kontroly.

5. KONTROLNÍ ZPRÁVA

Po zkoušce orgán vypracuje zprávu podle vzoru stanoveného členským státem, ve které uvede hlavní charakteristiky zdroje tepla, provedená měření, vzorec použitý k výpočtu ztrát a účinnost zdroje tepla.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU