31982L0828Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1982, kterou se potřetí mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (PCT)

Publikováno: Úř. věst. L 350, 10.12.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 10. prosince 1982
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 3. prosince 1982,

kterou se potřetí mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (PCT)

(82/828/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou polychlorované terfenyly (PCT) používány ve formě termoplastických sloučenin pro udržování kovů a jiných materiálů při přesném obrábění a tváření; že jsou používány především při výrobě nebo údržbě dílů plynových turbín, ale i jaderných reaktorů, nosných konstrukcí pro lodě a letadla, při výrobě polovodičových zařízení a vysoce přesných čoček;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 76/769/EHS [4] naposledy pozměněná směrnicí 82/806/EHS [5] nepovoluje takové použití;

vzhledem k tomu, že polychlorované terfenyly, jejichž odstraňování se řídí směrnicí Rady 76/403/EHS [6], mají pro zamýšlené použití zásadní význam; že dočasné oprávnění k jejich použití v provozech oznámených za tímto účelem příslušným orgánům se jeví jako odůvodněné; že by proto v souladu s tím měla být změněna příloha směrnice 76/769/EHS;

vzhledem k tomu, že změna zavedená touto směrnicí nepředjímá nezbytné přezkoumání všech výjimek z omezení uvádění na trh a používání polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných terfenylů (PCT), ke kterým směřuje směrnice 76/769/EHS s cílem postupně omezit používání těchto látek; že návrhy na přezkoumání by měly být posouzeny při nejbližší příležitosti,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V pravém sloupci k bodu 1 přílohy směrnice 76/769/EHS se doplňuje nový bod, který zní:

"7. Do 31. prosince 1984 mohou členské státy povolit na svém území používání opakovaně použitelných termoplastových nástrojových hmot, které neobsahují více než 50 % PCT na podporu, držení a stabilizaci součástí k usnadnění jejich přesného obrábění a tváření při výrobě nebo údržbě plynových turbín pro letadla a lodě, jaderných reaktorů, polovodičových zařízení, nosných konstrukcí pro lodě a letadla, podélníků a stringerů, vysoce přesných čoček a optických čoček, kalibračních měřidel pro nástroje a zkušebních modelů pro vstřikovací nástroje, v provozech oznámených za tímto účelem příslušným orgánům, kde budou těmto orgánům k dispozici záznamy o používání této látky."

Článek 2

Členské státy přijmou případná opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 1982.

Za Radu

předseda

Ch. Christensen

[1] Úř. věst. C 31, 8.2.1982, s. 9.

[2] Úř. věst. C 175, 14.7.1980, s. 88.

[3] Úř. věst. C 182, 21.7.1980, s. 11.

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

[5] Úř. věst. L 339, 1.12.1982, s. 55.

[6] Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 41.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU