31982L0806Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (benzen)

Publikováno: Úř. věst. L 339, 1.12.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. listopadu 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. listopadu 1982 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 1982
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 22. listopadu 1982,

kterou se podruhé mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (benzen)

(82/806/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že benzen je známý jako vysoce toxická látka, která může ovlivnit centrální nervový systém a krvetvorbu, jakož i vyvolat rakovinu, zejména leukemii;

vzhledem k tomu, že benzen je mimo jiné používán jako složka při výrobě některých hraček, což umožňuje, aby děti absorbovaly benzen vdechováním, požitím nebo pronikáním pokožkou, a byly tak vystaveny výše uvedenému nebezpečí;

vzhledem k tomu, že stanovení nejvyšší mezní hodnoty koncentrace benzenu ve volném stavu umožňuje vyloučit tato nebezpečí;

vzhledem k tomu, že benzen podléhá v některých členských státech předpisům; že se tyto předpisy liší, pokud jde o podmínky uvádění na trh a používání; že tyto rozdíly představují překážku obchodu a mají přímý dopad na vytváření a fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že za účelem odstranění těchto rozdílů by měla být doplněna příloha směrnice 76/769/EHS [4] naposledy pozměněné směrnicí 79/663/EHS [5];

vzhledem k tomu, že Vědecký poradní výbor pro toxicitu a ekotoxicitu chemických sloučenin zaujal stanovisko k této věci,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze směrnice 76/769/EHS se doplňuje nový bod, který zní:

"5.Benzenč. CAS (Chemical Abstract Service Number) 71-43-2 | Není povolen v hračkách nebo částech hraček uváděných na trh, jestliže koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg hmotnosti hračky nebo části hračky." |

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců ode dne jejího oznámení. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. listopadu 1982.

Za Radu

předseda

U. Ellemann-Jensen

[1] Úř. věst. C 285, 4.11.1981, s. 2.

[2] Úř. věst. C 346, 31.12.1980, s. 95.

[3] Úř. věst. C 353, 31.12.1980, s. 31.

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

[5] Úř. věst. L 197, 3.8.1979, s. 37.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU