31982L0625Směrnice Komise ze dne 1. července 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/313/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné než voda

Publikováno: Úř. věst. L 252, 27.8.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 1. července 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 1982 Nabývá účinnosti: 22. července 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 1. července 1982,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/313/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné než voda

(82/625/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [1], naposledy pozměněné Aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na technický rozvoj v příslušné oblasti by měla být směrnice 77/313/EHS [2] změněna;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic o odstranění technických překážek obchodu s měřicími přístroji technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 77/313/EHS se mění takto:

1. Bod 2.2.6.2.3 se nahrazuje tímto:

"2.2.6.2.3 Komory cisterny musí být vybaveny protivírovým zařízením, s výjimkou, kdy měřicí systém má odlučovač plynu v souladu s bodem 1.6.2.1.4."

2. Za bod 3.1.2.4.2 se vkládá tento bod:

"3.1.3 V případě měřicích systémů uvedených v bodech 2.2 a 2.4 může být EHS schválení typu poskytnuto na základě nákresů a diagramů za předpokladu, že splňují ustanovení oddílu 4."

3. V souladu s přílohou této směrnice se vkládá nový oddíl 4.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. května 1983. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. července 1982.

Za Komisi

člen Komise

Karl-Heinz Narjes

[1] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

[2] Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 18.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

4. MĚŘICÍ SYSTÉMY UMÍSTĚNÉ NA SILNIČNÍCH CISTERNÁCH

4.1 Obecné požadavky

Měřicí systémy umístěné na silničních cisternách uvedené v bodech 2.2 a 2.4 mohou získat EHS schválení typu na základě samotné prověrky dodaných dokumentů, jsou-li ve shodě s jedním ze vzorových schémat uvedených v bodu 4.2 a splňují-li požadavky stanovené níže:

4.1.1 Označení přijatého vzorového schématu musí být přidáno k označením stanoveným v bodě 1.16.

4.1.2 Součásti měřicího systému musí obdržet EHS schválení typu, pokud je takové schválení uvedeno buď ve směrnici 71/319/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda, ve směrnici 71/348/EHS ze dne 12 října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda, nebo v této směrnici.

4.1.3 Pokud má cisterna několik komor, může být výstupní potrubí z komor připojeno na měřicí systém buď jednotlivě, nebo rozváděčem, pokud není určeno jinak v odpovídajícím vzorovém schématu. Ustanovení druhého odstavce bodu 2.2.1 musí být použita ve všech případech.

Pokud je měřicí systém připojen na různé komory rozváděčem, musí zde být zařízení, které zabrání současnému spojení více komor s měřicím systémem. Tento požadavek není nutný, pokud měřicí systém má odlučovač plynu ve shodě s bodem 1.6.2.1.4.

4.1.4 Pokud má silniční cisterna dva měřicí systémy, které mohou být podle požadavku připojeny k jedné nebo více určeným komorám, pak musí být potrubí a ventily uspořádány tak, aby ke stejné komoře nemohly být současně připojeny dva měřicí systémy. Kromě toho musí být spojení mezi komorami a měřicími systémy jasně označena, aby se tak zabránilo špatnému připojení komory k měřicímu systému, který není určen k měření výrobku, který obsahuje.

4.1.5 Je-li požadováno protivírové zařízení, může být kombinováno s ventilem na dně komory.

4.1.6 Potrubí, ventily a kohouty mezi komorami a měřicími systémy musí být sestaveny takovým způsobem, aby bylo nemožné spojit měřicí systém s nádrží jinou než silniční cisterny.

4.1.7 Filtr běžně umístěný bezprostředně před měřidlem nebo odplynovacím zařízením může být součástí daného měřidla.

4.1.8 Aby byly splněny národní požadavky, musí být možné zaplombovat zařízení, která umožňují odměr bez průchodu měřidlem.

4.1.9 Pokud měřicí systém obsahuje dvoucestné ventily, pak tyto ventily musí být navrženy tak, aby výskyt současného propojení mezi třemi otvory nebyl možný.

4.2 Vzorová schémata

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 1

Pokud má cisterna několik komor, měřicí systém musí být přímo a trvale připojen na určitou komoru bez rozváděče.

A : Protivírové zařízení.

F :

Filtr. Filtr musí být navržen a instalován tak, aby při jeho čištění nedošlo k vyprázdnění měřidla nebo průhledítka (V1 nebo V2).

Celý filtr musí být umístěn pod bodem přenosu.

T1, T2 T1 : vypouštěcí ventil a zpětný ventil k zabránění přisávání plynu do měřicího systému.

T2 : vracení plynné fáze do komory cisterny.

car : Zpětný ventil k zabránění proudění plynu při možnosti teplotního přetlaku v cisterně.

C : Měřidlo.

Vm : Pracovní ventil.

I a II : Varianty výdejního systému s prázdnou hadicí.

V1 : Průhledítko s přepadovou hranou.

V2 : Průhledítko popsané v bodu 1.1.8, které také plní funkci indikátoru plynu.

at :

Trvalý odvzdušňovač dostatečného průřezu k zajištění toho, aby tlak v měřidle byl roven nejméně atmosférickému tlaku.

Trvalé odvzdušnění může být zajištěno svislou trubkou bez ventilu. Pokud je tato trubka spojena s vrcholem cisterny, zpětný ventil "car" není nutný.

H : Výška hladiny nad bodem přenosu.

h : Výška dna nádrže nad bodem přenosu. Musí být dostatečná k zajištění průtoku rovného nejméně minimálnímu průtoku měřidla do úplného vyprázdnění cisterny.

Umožňuje: | a)měřený odměr (prázdná hadice);b)přímý neměřený odměr, vyprazdňování a plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 2

Potrubí mezi komorami a měřicím systémem musí zajistit trvalé připojení.

A : Protivírové zařízení.

R :

Dvoucestný ventil umožňující měřený odměr, neměřený odměr a vyprazdňování a plnění cisterny bez průchodu měřidlem.

Tento ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

F : Filtr. Vypouštěcí ventil je schválen pouze tehdy, jestliže obsahuje zpětný ventil zabraňující přisávání plynu do měřicího systému.

PgS : Zvláštní odvzdušňovač popsaný v bodu 1.1.5.

V1 : Průhledítko zvláštního odvzdušňovače.

T1, T2, T3, T4, T1 : návrat do cisterny.

T2 : vyfukování do atmosféry.

T3 : nádoba na zachycování kapalných částic strhávaných plyny.

T4 : vypouštěcí ventil.

C : Měřidlo.

va : Ventil, jehož zavření je zajištěno automaticky zvláštním odvzdušňovačem v případě nedostatečného tlaku, aby se zabránilo odpařování v měřidle nebo pokud se v tomto odvzdušňovači vytvoří plynové kapsy. Navíc se tento ventil musí zavřít v případě selhání řídicího systému.

I a II Varianta I : Průhledítko s přepadovou hranou V2.

Varianta II : Průhledítko popsané v bodu 1.1.8, které také plní funkci indikátoru plynu V3.

Vm :

Pracovní ventil.

Automatický ventil va a pracovní ventil Vm mohou být kombinovány ve zvláštním ventilu plnícím obě funkce. V takovémto případě musí být tyto dvě funkce navzájem nezávislé.

U varianty II musí být tento zvláštní ventil umístěn za průhledítkem V3.

at : Ruční odvzdušňovač. Může být automatický (např. automaticky uzavřený během měřicí operace a otevřený po jejím skončení).

H : Výška hladiny nad bodem přenosu.

h : Výška dna nádrže nad bodem přenosu. Musí být dostatečná k zajištění průtoku rovného nejméně minimálnímu průtoku měřidla do úplného vyprázdnění cisterny.

Umožňuje: | a)měřený odměr s čerpadlem (plná hadice);b)přímo neměřený odměr (s čerpadlem nebo bez něj), vypouštění a plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 3

R1 :

Dvoucestný ventil umožňující měřený odměr, neměřený odměr a plnění a vypouštění cisterny bez průchodu měřidlem.

Tento ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

P : Čerpadlo. Čerpadlo může být obousměrné. V takovémto případě musí být přidán zpětný ventil mezi ventil R2 a odlučovač plynu Sg.

R2 : Nepovinný dvoucestný ventil umožňující přímý neměřený odměr.

F : Filtr. Filtr může být vybaven vypouštěcím ventilem.

Sg : Odlučovač plynu podle bodu 1.6.2.1.4. Hladina kapaliny v odlučovači plynu musí být výše než v měřidle.

T1,T2 T1 : přímý návrat do cisterny.

T2 : návrat do cisterny přes nádobu zachycující kapalné částice strhávané plyny.

C : Měřidlo.

Vm : Pracovní ventil.

cl : Zpětný ventil.

fl1 : Plná hadice na navijáku.

fl2 : Nepovinná druhá plná hadice (velmi krátká) pro odměr vysokou rychlostí.

cla : Ventil chránící plnou hadici před vyprázdněním.

R3 : Zařízení umožňující odměr oběma hadicemi v dvouhadicovém měřicím systému. Toto zařízení musí být ve shodě s prvním odstavcem bodu 1.10.1 a druhým odstavcem bodu 2.2.4.

Umožňuje: | a)měřený odměr čerpadlem (prázdná nebo plná hadice);b)měřený samospádový odměr (prázdná hadice);c)přímý neměřený odměr (s čerpadlem nebo bez něj), vypouštění nebo plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 4

R1 :

Dvoucestný ventil umožňující měřený odměr, neměřený odměr a plnění a vypouštění cisterny bez průchodu měřidlem.

Tento ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

P : Čerpadlo. Čerpadlo může být obousměrné. V takovémto případě musí být přidán zpětný ventil mezi ventil R2 a odlučovač plynu Sg.

B : Nepovinný obtok umožňující měřený samospádový odměr (prázdná hadice). Tento obtok je schválen pouze tehdy, jestliže není instalován ventil R1.

R2 : Nepovinný dvoucestný ventil umožňující přímý neměřený odměr.

F : Filtr. Filtr může být vybaven vypouštěcím ventilem.

Sg : Odlučovač plynu podle bodu 1.6.2.1.4. Hladina kapaliny v odlučovači plynu musí být výše než v měřidle.

car : Zpětný ventil zabraňující průtoku plynu (v případě odměru prázdnou hadicí).

C : Měřidlo.

M :

Odnímatelný tlakoměr je nutný pouze v případě obtoku B.

Tento odnímatelný tlakoměr umožňuje, během prvotního ověření přezkoušet, že tlak v měřidle v průběhu samospádového výdeje je roven nejméně atmosférickému tlaku.

at : Automatické nebo ruční odvzdušňování. Pokud je zde obtok B, odvzdušňování musí být automatické a dostatečného průřezu k zajištění toho, aby tlak v měřidle byl roven nejméně tlaku atmosférickému.

Vm : Pracovní ventil.

I a II Varianta I : prázdná hadice.

Varianta II : kombinace jedné plné a jedné prázdné hadice.

cl : Zpětný ventil.

V1 : Průhledítko s přepadovou hranou.

V2 : Průhledítko podle bodu 1.1.8, které také plní funkci indikátoru plynu.

fl1 : Plná hadice na navijáku.

cla : Ventil chránící plnou hadici před vyprázdněním.

R3 : Zařízení umožňující odměr oběma hadicemi v dvouhadicovém měřicím systému. Toto zařízení musí být ve shodě s prvním odstavcem bodu 1.10.1 a druhým odstavcem bodu 2.2.4.

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 5

Pokud má cisterna několik komor, měřicí systém musí být přímo a trvale připojen na určitou komoru bez rozváděče.

A : Protivírové zařízení.

V : Ventil typu "Otevřeno nebo Zavřeno" prakticky znemožňující jakékoliv zpomalení na vstupu do čerpadla.

M : Tlakoměr k přezkoušení, zda tlak ve vstupu do čerpadla není nikdy menší než tlak atmosférický.

P : Čerpadlo.

F :

Filtr.

Vypouštěcí ventil je schválen pouze tehdy, jestliže obsahuje zpětný ventil zabraňující přisávání plynu do měřicího systému.

Pg : Odvzdušňovač. Pro odvzdušňování jsou schváleny dvě varianty: T1 a T2.

T1 : Přímé spojení mezi odvzdušňovačem a cisternou. V takovémto případě musí vést potrubí do cisterny podél stěny pro případné usnadnění oddělení kapalných částic a plynů.

T2 : Odvzdušňovač připojený k cisterně přes nádobu zachycující kapalné částice strhávané plyny.

C : Měřidlo.

Vm : Pracovní ventil.

cl : Zpětný ventil.

fl1 : Plná hadice na navijáku.

fl2 : Nepovinná druhá plná hadice (velmi krátká) pro odměr vysokou rychlostí.

cla : Ventil chránící plnou hadici před vyprázdněním.

R : Zařízení umožňující odměr oběma hadicemi v dvouhadicovém měřicím systému. Toto zařízení musí být ve shodě s prvním odstavcem bodu 1.10.1 a druhým odstavcem bodu 2.2.4.

Umožňuje: | a)měřený odměr čerpadlem (plná nebo prázdná hadice);b)přímý odměr s čerpadlem nebo bez něj, bez průchodu měřidlem a vypouštění a plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 6

R1 :

Dvoucestný ventil umožňující měřený odměr, neměřený odměr a plnění a vypouštění cisterny bez průchodu měřidlem.

Tento ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

F : Filtr. Filtr může být vybaven vypouštěcím ventilem.

SgP : Odlučovač plynu kombinovaný s dodávacím čerpadlem, jak je popsán v prvním odstavci bodu 1.6.2.1.2. Tato podsestava musí splňovat požadavky uvedené v bodu 1.6.2.1.4. Musí obdržet EHS schválení typu.

cl1 : Zpětný ventil. Může být umístěn za měřidlem.

R2 : Nepovinný dvoucestný ventil umožňující přímý neměřený odměr.

C : Měřidlo.

I, II, III Varianta I : jedna nebo dvě plné hadice.

Varianta II : prázdná hadice.

Varianta III : kombinace jedné plné a jedné prázdné hadice.

Vm : Pracovní ventil.

V1 : Průhledítko s přepadovou hranou.

V2 : Průhledítko podle bodu 1.1.8, které také plní funkci indikátoru plynu.

fl1 : Plná hadice.

fl2 : Nepovinná druhá plná hadice (velmi krátká) pro odměr vysokou rychlostí.

cla : Ventil chránící plnou hadici před vyprázdněním.

cl2 : Zpětný ventil.

at : Automatické nebo ruční odvzdušňování.

R3 : Zařízení umožňující odměr oběma hadicemi v dvouhadicovém měřicím systému. Toto zařízení musí být ve shodě s prvním odstavcem bodu 1.10.1 a druhým odstavcem bodu 2.2.4.

Umožňuje: | a)měřený odměr čerpadlem (prázdná nebo plná hadice);b)měřený samospádový odměr (prázdná hadice);c)přímý odměr s čerpadlem nebo bez něj, bez průchodu měřidlem a vypouštění a nebo plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 7

Pokud má cisterna několik komor a pokud je možno použít rozváděč, ventily u dna komor a ventily na vstupním potrubí musí být typu "Otevřeno nebo Zavřeno". Potrubí mezi komorami a měřicím systémem musí být přímo a trvale připojeno.

A : Protivírové zařízení.

R1 :

Dvoucestný ventil umožňující měřený odměr, neměřený odměr a plnění a vypouštění cisterny bez průchodu měřidlem.

Tento ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

P : Čerpadlo. Čerpadlo může být obousměrné. V takovémto případě musí být přidán zpětný ventil mezi ventil R2 a odlučovač plynu PgS.

B : Nepovinný obtok umožňující měřený samospádový odměr (prázdná hadice). Tento obtok je schválen pouze tehdy, pokud není instalován ventil R1.

R2 : Nepovinný dvoucestný ventil umožňující přímý neměřený odměr.

F : Filtr. Vypouštěcí ventil je schválen pouze tehdy, jestliže obsahuje zpětný ventil zabraňující přisávání plynu do měřicího systému.

PgS : Zvláštní odvzdušňovač popsaný v bodu 1.1.5.

V1 : Průhledítko zvláštního odvzdušňovače.

T1,T2,T3 T1 : nádoba k zachycení kapalných částic stržených plyny.

T2 : návrat do cisterny.

T3 : vypouštěcí ventil.

C : Měřidlo.

va : Ventil, jehož zavření je zajištěno automaticky zvláštním odvzdušňovačem v případě nedostatečného tlaku, aby se zabránilo odpařování v měřidle, nebo pokud se v tomto odvzdušňovači vytvoří plynové kapsy. Navíc se tento ventil musí zavřít v případě selhání řídicího systému.

I, II, III Varianta I : jedna nebo dvě plné hadice.

Varianta II : prázdná hadice.

Varianta III : kombinace jedné plné a jedné prázdné hadice.

Vm :

Pracovní ventil.

Automatický ventil va a pracovní ventil Vm mohou být kombinovány ve zvláštním ventilu plnícím obě funkce. V takovémto případě musí být tyto dvě funkce navzájem nezávislé. U variant II a III, které obsahují průhledítko, musí být tento zvláštní ventil umístěn za průhledítkem V3.

cl : Zpětný ventil.

V2 : Průhledítko s přepadovou hranou.

V3 : Průhledítko podle bodu 1.1.8, které také plní funkci indikátoru plynu.

fl1 : Plná hadice na navijáku.

fl2 : Nepovinná druhá plná hadice (velmi krátká) pro odměr vysokou rychlostí.

cla : Ventil chránící plnou hadici před vyprázdněním.

at : Automatické nebo ruční odvzdušňování.

R3 : Zařízení umožňující odměr oběma hadicemi v dvouhadicovém měřicím systému. Toto zařízení musí být ve shodě s prvním odstavcem bodu 1.10.1 a druhým odstavcem bodu 2.2.4.

Umožňuje: | a)měřený odměr čerpadlem (prázdná nebo plná hadice);b)měřený samospádový odměr (prázdná hadice);c)přímý odměr s čerpadlem nebo bez něj, bez průchodu měřidlem a vypouštění a plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 8

Pokud má cisterna několik komor a pokud je možno použít rozváděč, ventily u dna komor a ventily na vstupním potrubí musí být typu "Otevřeno nebo Zavřeno". Potrubí mezi komorami a měřicím systémem musí být přímo a trvale připojeno.

A : Protivírové zařízení.

P : Čerpadlo.

R0 1. měřený a neměřený odměr čerpadlem (plná nebo prázdná hadice),

2. samospádový měřený nebo neměřený odměr (prázdná hadice), vypouštění a plnění cisterny,

3. plnění cisterny pomocí čerpadla P.

R1 : Dvoucestný ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

F :

Filtr.

Vypouštěcí ventil je schválen pouze tehdy, jestliže obsahuje zpětný ventil zabraňující přisávání plynu do měřicího systému.

cl1 : Zpětný ventil.

PgS : Zvláštní odvzdušňovač popsaný v bodu 1.1.5.

V1 : Průhledítko zvláštního odvzdušňovače.

T1,T2,T3 T1 : nádoba k zachycení kapalných částic stržených plyny.

T2 : návrat do cisterny.

T3 : vypouštěcí ventil.

C : Měřidlo.

va : Ventil, jehož zavření je zajištěno automaticky zvláštním odvzdušňovačem v případě nedostatečného tlaku, aby se zabránilo odpařování v měřidle, nebo pokud se v tomto odvzdušňovači vytvoří plynové kapsy. Navíc se tento ventil musí zavřít v případě selhání řídicího systému.

I, II, III Varianta I : jedna nebo dvě plné hadice.

Varianta II : prázdná hadice.

Varianta III : kombinace jedné plné a jedné prázdné hadice.

Vm :

Pracovní ventil.

Automatický ventil va a pracovní ventil Vm mohou být kombinovány ve zvláštním ventilu plnícím obě funkce. V takovémto případě musí být tyto dvě funkce navzájem nezávislé. U variant II a III, které obsahují průhledítko, musí být tento zvláštní ventil umístěn za průhledítkem V3.

cl2 : Zpětný ventil.

V2 : Průhledítko s přepadovou hranou.

V3 : Průhledítko podle bodu 1.1.8, které slouží také jako indikátor plynu.

fl1 : Plná hadice na navijáku.

fl2 : Nepovinná druhá plná hadice (velmi krátká) pro odměr vysokou rychlostí.

cla : Ventil chránící plnou hadici před vyprázdněním.

at : Automatické nebo ruční odvzdušňování.

R3 : Zařízení umožňující odměr oběma hadicemi v dvouhadicovém měřicím systému. Toto zařízení musí být ve shodě s prvním odstavcem bodu 1.10.1 a druhým odstavcem bodu 2.2.4.

Umožňuje: | a)měřený odměr s čerpadlem (plná hadice);b)neměřený odměr s čerpadlem nebo bez něj, vypouštění a plnění cisterny bez průchodu měřidlem. |

+++++ TIFF +++++

Vysvětlivky ke vzorovému schématu S 9

R1 :

Dvoucestný ventil umožňující měřený odměr, neměřený odměr a plnění a vypouštění cisterny bez průchodu měřidlem.

Tento ventil je nepovinný. Může být nahrazen přímým spojením.

P : Čerpadlo.

B : Nastavitelný obtok čerpadla připojený k cisterně.

R2 : Nepovinný dvoucestný ventil umožňující přímý neměřený odměr.

cl1 : Zpětný ventil předepsaný v bodu 2.4.1. Může být také umístěn mezi filtr a odlučovač plynu.

F : Filtr.

Sg : Odlučovač plynu v souladu buď s bodem 1.6.2.1.4, nebo s druhým odstavcem bodu 2.4.3.1. Odvzdušňovací zařízení je spojeno s plynnou fází v cisterně. Z bezpečnostních důvodů může být toto zařízení vybaveno ventilem vas. V takovémto případě musí být ventil umístěný mezi cisternu a větev k ventilu "vamp".

C : Měřidlo.

vamp : Automatický ventil udržující tlak nastavený na tlak nejméně o 100 kPa vyšší než tlak nasycených par v cisterně.

Vm : Pracovní ventil.

cl2 : Zpětný ventil.

Z : Potrubí plynné fáze, které může být použito pouze k plnění cisterny vozidla a odběru produktu během zkoušení měřicího systému.

Th : Teploměr. Tento teploměr musí být umístěn blízko měřidla, buď v odlučovači plynu, nebo na vstupu do měřidla nebo na výstupu z měřidla.

M : Povinný tlakoměr.

M0 : Nepovinné tlakoměry.

Poznámka:

a) k zajištění toho, aby byly dodrženy požadavky stanovené v bodu 2.4.5, musí být na štítku jasně uvedeno, že plynná fáze cisterny vozidla a nádrž zákazníka nesmí být spojeny.

b) Bezpečnostní ventily mohou být přidány. V takovémto případě musí být v souladu s požadavky bodu 2.4.6.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU