31982L0623Směrnice Komise ze dne 1. července 1982, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů

Publikováno: Úř. věst. L 252, 27.8.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 1. července 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 1982 Nabývá účinnosti: 22. července 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 1. července 1982,

kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů

(82/623/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [1] naposledy pozměněné Aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že z hlediska technického pokroku v dané oblasti by měla být pozměněna směrnice 71/318/EHS [2] naposledy pozměněná směrnicí Komise 78/365/EHS [3];

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic a pro odstranění technických překážek obchodu s měřicími přístroji,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze směrnice 71/318/EHS se nahrazují znění bodu 3.2.3, oddílu 8, bodu 9.2.1 a oddílu 10 kapitoly I.B, bodu 5.2.1 kapitoly II a bodů 3.1.1, 3.3 a 7.1 kapitoly III podle odpovídajících bodů přílohy této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 1. května 1983. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. července 1978.

Za Komisi

Karl-Heinz narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

[2] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 21.

[3] Úř. věst. L 104, 18.4.1978, s. 26.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

I.B 3.2.3 Odkryté konce hnacích hřídelí musí být vhodně chráněny, pokud nejsou připojeny k odnímatelnému přídavnému zařízení.

I.B 8. Umístění ověřovacích značek a plomb

8.1 Umístění značek a plomb musí být zvoleno tak, aby rozmontování částí, které jsou zaplombovány jednou z plomb nebo značek, způsobilo poškození dané plomby nebo značky.

8.2 Jsou-li nápisy uvedené v bodu 4.1 kapitoly I.B vyznačeny na zvláštním štítku s údaji a není-li tento štítek trvalou a neoddělitelnou součástí plynoměru, musí být jedna ze značek nebo plomb umístěna tak, aby došlo k jejímu poškození, jestliže by byl zvláštní štítek odstraněn; cílem je zabránit odstranění tohoto štítku.

8.3 Ověřovací značky nebo plomby by měly být umístěny:

a) na všech štítcích, které mají nápisy požadované touto přílohou s výjimkou štítků, které jsou trvalou a neoddělitelnou součástí plynoměru;

b) na všech částech plynoměru, které nelze jinak chránit proti zásahům, jež by mohly:

- ovlivnit nebo pozměnit indikaci na indikačním zařízení plynoměru,

- pozměnit nebo přerušit přenos mezi měřicím zařízením a počitadlem,

- odstranit nebo nahradit metrologicky důležité části plynoměru;

c) na spojení s odnímatelnými přídavnými zařízeními nebo na ochranných zařízeních, která jsou uvedena v bodu 3.2.3 kapitoly I.B.

I.B. 9.2.1 Plynoměry předložené k prvotnímu EHS prvotnímu ověření musí být v provozním stavu. EHS prvotní ověření nezaručuje řádnou činnost nebo přesnost čtení přídavných zařízení, jichž se týkají body 3.1 nebo 3.2 kapitoly I.B. K takovému přídavnému zařízení nesmějí být připojovány žádné ověřovací značky nebo plomby EHS, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodu 8.3 písm. c) kapitoly I.B.

I.B 10. Ověřovací značky a plomby

10.1 Umístění

Plynoměry, které úspěšně prošly ověřovacími zkouškami:

- musí být opatřeny značkami EHS prvotního ověření,

- musí být opatřeny plombami EHS na místech uvedených v bodu 8.3 kapitoly I.B.

10.2 Účel

Umístění značek a plomb EHS prvotního ověření na plynoměr znamená, že tento plynoměr vyhovuje požadavkům této směrnice.

II. 5.2.1 Jestliže se hnací hřídele zatíží maximálními točivými momenty, které jsou vyznačeny na plynoměru a které odpovídají bodům 3.2.1 nebo 3.2.2 kapitoly I.B, nesmí se údaj plynoměru při Qmin odchylovat o více než 1,5 %, bez ohledu na bod 6.3.2 kapitoly II.

III. 3.1.1 Plynoměry musí mít pro měření tlakové ztráty vestavěny statické tlakové ventily jak po směru, tak proti směru průtoku; tlak měřený proti směru průtoku se považuje za referenční tlak.

III. 3.3 Tlakové ventily

3.3.1 Otvory pro tlakové ventily musí mít průměr nejméně 3 mm. U štěrbinových tlakových ventilů musí mít štěrbiny šířku nejméně 2 mm a průřez ve směru průtoku nejméně 10 mm2.

3.3.2 Tlakové ventily musí být opatřeny uzávěry tak, aby byly plynotěsné.

3.3.3 Tlakový ventil pro referenční tlak musí být zřetelně a nesmazatelně označen "pr" a další tlakový ventil "p".

III. 7.1 Zkoušky přesnosti

Plynoměr se považuje za vyhovující požadavkům týkajících se maximálních dovolených chyb při průtocích:

Qmin, 0,10Qmax (jestliže je tato hodnota vyšší než Qmin), 0,25Qmax, 0,40Qmax, 0,70Qmax a Qmax.

Jestliže se zkouška provádí za jiných podmínek, musí být zaručeno dosažení výsledku rovnocenného s uvedenými měřeními.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU