82/331/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh

Publikováno: Úř. věst. L 148, 27.5.1982, s. 47-47 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. května 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. května 1982 Nabývá účinnosti: 11. května 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 6. května 1982,

kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh

(82/331/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 78/692/EHS [2],

vzhledem k tomu, že zmíněná směrnice stanoví požadavky na balení množitelského materiálu;

vzhledem k tomu, že se na trhu objevily nové typy balení, což umožňuje zmírnit uvedené požadavky a současně zachovat požadované záruky pravosti;

vzhledem k tomu, že zmíněné požadavky by proto měly být přizpůsobeny novému stavu;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 68/193/EHS se mění takto:

1. V bodě 1 tabulky v příloze III se doplňují slova: "nebo, jsou-li použity plastové sáčky obdobných balení, 50 nebo 100, přičemž se na ně nevztahuje čl. 10 odst. 1a".

2. V bodě 2 tabulky v příloze III se doplňují slova: "nebo, jsou-li použity plastové sáčky obdobných balení, 100, přičemž se na ně nevztahuje čl. 10 odst. 1a".

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 1. července 1982. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. května 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15.

[2] Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU